Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

hvor C er en konstant, der sikrer at de vægtede tal summer til det

oprindelige antal observationer, og hvor x er en vektor med baggrundsvariablerne.

Hvis baggrundsvariablerne slet ingen effekt har

på sandsynligheden for ikke at deltage i undersøgelsen i 1986, vil

vægten for alle observationer være den samme, og vægtningen får

ingen betydning for analyser, hvor der vægtes efter bortfald. Har baggrundsvariablerne

derimod en betydning, vil respondenter, der har

stor sandsynlighed for bortfald i 1986, og som dermed er uforholdsmæssigt

ringe repræsenteret i 1986 stikprøven, blive vægtet op,

når der anvendes vægte i analyserne. Omvendt vil personer, der har

lille bortfaldsrisiko og som dermed er overrepræsenteret i 1986 stikprøven,

blive vægtet ned. Samlet skulle der således ved at anvende

vægte opnås, at analyser udført på 1986 materialet bliver korrigeret for

et evt. systematisk bortfald. Dette gælder naturligvis kun i det omfang,

at vægtene er baseret på en statistisk analyse, der fuldstændigt opfanger

alle relevante forhold ved bortfald mellem 1976 og 1986. I det omfang

dette ikke helt er tilfældet, vil der naturligvis stadig kunne være tale

om systematiske fejl i analyser udført på 1986-materialet, selvom der

anvendes vægte.

Men ved at analysere 1986 materialet med og uden vægte opnås i hvert

fald et fingerpeg om, hvor alvorlige bortfaldsproblemerne kan være.

På modstående side vises to krydstabeller mellem uddannelse og stilling

på arbejdsmarkedet i 1986. Den første tabel er uvægtet, mens

den anden er vægtet med vægte udregnet på baggrund af bortfaldsanalysen.

Af tabellerne ses at de betingede fordelinger af arbejdsmarkedsstatus

givet respondenternes uddannelse ændres noget, når der ses på den

vægtede tabel frem den uvægtede tabel, men overordnet er der ikke

tale om de store forskydninger.

Chi 2-teststørrelsen for uafhængighed mellem uddannelse og status

på arbejdsmarkedet falder fra 419,6 til 366,7, et fald på 13 pct. Det

systematiske bortfald øger således i dette tilfælde signifikansen af

sammenhængen mellem uddannelse og stilling på arbejdsmarkedet,

fordi der i det uvægtede materiale er for få ufaglærte, der er i beskæftigelse.

Når der vægtes, optræder der flere ufaglærte, der er i beskæftigelse,

og derved svækkes sammenhægen mellem uddannelse og stil-

62

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

More magazines by this user
Similar magazines