Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Bortfald mellem 1986 og 2000

I dette afsnit analyseres faktorer bag bortfaldet mellem 1986 og 2000.

I tabel 3.12 vises status i 2000 for de 4.535 respondenter, der deltog

i analysen i 1986.

Af tabellen fremgår det, at 55 pct. af de respondenter, der blev interviewet

i 1986, også indgik i undersøgelsen i 2000. Godt 24 pct. var i

mellemtiden døde, og 21 pct. blev af andre årsager ikke interviewet

igen i 2000. Mellem 1986 og 2000 faldt altså næsten halvdelen af

respondenterne fra, mens dette kun gjaldt en fjerdedel mellem 1976

og 1986. Det øgede frafald skyldtes både en højere dødelighed

mellem 1986 og 2000 i forhold til 1976 og 1986 og et større frafald

af andre årsager. Det sidste foranlediger en hypotese om en forøget

skævhed i datamaterialet i 2000 som følge af ikke-dødsrelateret bortfald

i forhold til bortfaldet mellem 1976 og 1986.

Bortfaldsanalysen for bortfald mellem 1986 og 2000 udføres med

de samme baggrundsvariabler som i bortfaldsanalysen mellem 1976

og 1986, dog med den udvidelse at der yderligere indføres en indikatorvariabel

for, om respondenten foruden at deltage i undersøgelsen

i 1986 også deltog i 1976. Baggrunden for at indføre denne variabel

er en hypotese om, at respondenter, der både har deltaget i undersøgelsen

i 1976 og 1986, er mere tilbøjelige til også at deltage i 2000

i forhold til respondenter, der kun har deltaget i 1986. Der vil naturligvis

også blandt de respondenter, der for første gang indgår i materialet

i 1986, være respondenter, der er lige så tilbøjelige som gen-

Tabel 3.12

Status i 2000 for de respondenter, der deltog i 1986.

64

Antal Procent

Blev interviewet begge år 2.507 55,3

Døde 1.076 23,7

Bortfald 952 21,0

Antal i 1986 i alt 4.535 100,0

Note:

Når antallet af observationer i denne tabel ikke helt svarer til det antal, der er angivet for 2000 andre steder i denne rapport, skyldes

det, at et mindre antal observationer udgår af denne analyse, fordi der ikke er baggrundsoplysninger til analysen i dette kapitel for disse

observationer.

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING