Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

2000. Dette aldersbetingede bortfald skyldes ikke dødelighed, idet

der er taget højde for dette i analyserne.

I næste afsnit ses der på, hvorledes bortfaldet mellem 1986 og 2000

påvirker statistiske analyser i 2000.

Betydningen af bortfald mellem

1986 og 2000

På samme måde som for 1976 og 1986 er der på baggrund af bortfaldsanalysen

i forrige afsnit beregnet vægte, der korrigerer for det

ikke-dødsrelaterede bortfald mellem 1986 og 2000. Herefter er de

samme statistiske analyser udført på materialet for 2000 med og uden

vægte, dvs. analyser af sammenhængen mellem uddannelse og status

på arbejdsmarkedet i 2000.

I tabel 3.15 vises den uvægtede analyse og i tabel 3.16 samme analyse

med vægtede tal.

Ligesom for analysen for betydningen af bortfald mellem 1976 og

1986, ses det, at den betingede fordeling af status på arbejdsmarkedet,

givet uddannelse, ændres noget, hvis man går fra de uvægtede

tal til de vægtede tal. Og igen er den største forskel, at der i de uvægtede

tal er for få ufaglærte, der er beskæftigede. Men faktisk ser det

umiddelbart ud til, at forskellen er mindre for bortfaldet mellem

1986 og 2000, end tilfældet var for bortfaldet mellem 1976 og 1986

til trods for, at det samlede bortfald var større mellem 1986 og 2000

end mellem 1976 og 1986. Chi 2 teststørrelsen for sammenhængen

mellem uddannelse og status på arbejdsmarkedet falder med cirka 7

pct., når der vægtes efter bortfald. I analysen af betydningen af bortfald

mellem 1976 og 1986 var den tilsvarende reduktion af chi2 teststørrelsen

cirka 13 pct. Ud fra denne betragtning er betydningen af

bortfald noget mindre fra 1986 til 2000 i forhold til betydningen af

bortfaldet fra 1976 og til 1986.

Når det større relative og numeriske bortfald fra 1986 til 2000 ikke

forøger skævheden i de statistiske analyser, i forhold til bortfaldet fra

1976 til 1986, kan forklaringen være, at når bortfaldshyppigheden

øges, sker dette typisk fordi relativt flere respondenter med en relativ

høj svartilbøjelighed ikke kommer med i datamaterialet. Hvis bag-

68

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

More magazines by this user
Similar magazines