Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 5

TRANGE OPVÆKSTKÅR

AF DINES ANDERSEN

Indledning

Med inspiration fra levekårsundersøgelserne i Norge og Sverige introduceredes

i 1986 nogle spørgsmål om, hvordan interviewpersonen

havde oplevet sin egen opvækst. “Havde Deres familie det økonomisk

svært under Deres opvækst?” lød et af spørgsmålene. “Var der problemer

med at skaffe tilstrækkelig mad?” lød et andet. Og endelig blev der

spurgt: “Forekom der under Deres opvækst alvorlige modsætninger i

Deres hjem?” Hver på sin måde forhold, som må antages at have haft

betydning for den pågældendes (negative) erindring om sit barndomshjem.

– Spørgsmålene blev gentaget i 2000, men kun til interviewpersoner

fra den nye supplerende stikprøve, dvs. fortrinsvis til

personer i alderen 20-43 år. Når spørgsmålene ikke blev stillet til de

øvrige (ældre) respondenter, skyldes det, at der allerede var spurgt

om det én gang, og da svarene på den type spørgsmål (om forhold i

fortiden) principielt ikke bør kunne ændre sig over årene, ansås det

for overflødigt at spørge en gang til.

I princippet burde der foreligge et svar fra alle respondenter, enten

indsamlet i 1986 eller i 2000. Men en mindre del af respondenterne

fra den oprindelige stikprøve blev ikke interviewet i 1986. Dem har

vi derfor ikke noget svar fra. Analyserne i det følgende baseres således

på 4.742 respondenter.

94

TRANGE OPVÆKSTKÅR

More magazines by this user
Similar magazines