Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

De forhold, som belyses i dette kapitel, vedrører de interviewedes

barndom, og hører således fortiden til. Det siger sig selv, at disse forhold

ikke kan forklares ved henvisning til forhold, som refererer til

et senere tidspunkt i respondenternes kronologi. Det gør imidlertid

de fleste af de faktorer, som i bogens øvrige kapitler søges anvendt i

analysen som forklarende variable. Ifølge sagens natur vil det således

være sparsomt, hvad der kan udledes som mulig forklaring på forskelle

i respondentgruppernes opvækstvilkår.

Respondentens alder fortæller os, i hvilken historisk periode opvæksten

fandt sted. Og da vi ved, at det 20. århundrede har været præget

af en langsigtet tendens til fortsat økonomisk vækst (omend med

periodevise tilbageslag), kan det forventes, at alder er en variabel,

som kan bidrage til forklaring af udbredelsen af afsavn i barndomshjemmet.

Ligeledes må faderens beskæftigelsesmæssige status antages at

have haft betydning for familiens økonomiske formåen i opvækstårene.

Endelig er interviewpersonens køn en faktor, som har ligget fast i hele

forløbet. Til gengæld er det vanskeligt at forestille sig, hvordan et barns

køn i et samfund som den danske skulle kunne forklare tilstedeværelsen

af eventuelle afsavn i barndommen. I andre samfund og kulturer,

hvor piger betragtes som en forsørgelsesmæssig byrde for familien,

som man gennem pigens giftermål søger at befri sig for, kunne

kønnet i højere grad tillægges en betydning som mulig forklaring.

En økonomisk svær barndom

Hver tredje (32 pct.) af de spurgte har ifølge tabel 5.1 svaret ‘ja’ til,

at familien havde det økonomisk svært under ip’s opvækst. Umiddelbart

kan det forekomme overraskende, at så mange fra et af verdens

rigeste lande giver udtryk for en så negativ vurdering. Er det ikke en

meget ‘forkælet’ holdning, respondenterne her lægger for dagen?

kunne man spørge. I den forbindelse er det væsentligt at minde om

forskellen mellem begreberne absolut og relativ fattigdom. I det

omfang ‘ja’-svarene kan tolkes som udtryk for en oplevelse af fattigdom,

er det i den relative forstand, dvs. en oplevet ulighed. Man har

ud fra en økonomisk synsvinkel oplevet sin egen opvækst som relativt

vanskeligere end andres.

Det 20. århundrede har som nævnt været præget af en stadig vækst

i befolkningens velstand. Derfor må det forventes, at jo yngre fødsels-

TRANGE OPVÆKSTKÅR

95

More magazines by this user
Similar magazines