Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

årgang man tilhører, jo mindre sandsynligt vil det være, at man opfatter

sin egen barndom som præget af økonomisk trange kår. Sådan

ser det også ud. Hvor godt 40 pct. af respondenterne i aldersgruppen

over 70 år mente, at familien havde det økonomisk svart i barndomsårene,

er den tilsvarende andel blandt danskere under 40 år kun

ca. 25 pct. Uligheden mellem generationerne er imidlertid ikke så

stor, som vi ser den, når befolkningen opdeles efter faderes beskæftigelsesmæssige

status (tabel 5.2). En talmæssigt beskeden gruppe af

respondenter voksede op i et hjem, hvor faderen var selvstændig i

liberalt erhverv. Blot 9 pct. af disse respondenter oplevede deres barndom

som præget af økonomisk vanskelige kår. Stort set lige så gunstigt

stillede var børn i hjem, hvor faderen var funktionær eller tjenestemand

i en overordnet stilling (11 pct.). Omvendt gav hver anden af

de respondenter, som voksede op i et hjem, hvor faderen var ufaglært

arbejder, udtryk for, at deres barndom var præget af økonomisk

trange kår.

Ældre respondenter har i langt større omfang end yngre haft en far,

som var ufaglært arbejder. Det er dette forhold, at fædrenes uddannelsesniveau

og beskæftigelsesmæssige status op gennem århundredet

er blevet forbedret, der er den vigtigste forklaring på de ovennævnte

generationsforskelle.

Tabel 5.1

Andelen, som nævner forskellige problemer i barndomshjemmet. Opdelt efter alder. Procent.

Interviewpersonens opvækst

var præget af:

96

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-93 år Alle

Familien havde det

økonomisk svært

26 26 30 36 40 42 32

Der var af og til problemer

med at skaffe tilstrækkelig mad

3 4 6 10 13 13 8

Der forekom alvorlige

modsætninger i barndomshjemmet

21 21 18 15 10 9 17

Pct. grundlag 856 980 916 869 544 577 4.742

Kilde: Undersøgelserne af Befolkningens levekår i 1986 og 2000.

TRANGE OPVÆKSTKÅR