Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

den slags barndomsminder med sig i bagagen. Blandt de 20-29-årige

er det således kun godt 3 pct. – Glæden over, at denne form for fattigdom

er trængt tilbage må altså nydes i bevidstheden om, at der stadig

er et lille mindretal blandt relativt unge danskere, som kommer fra

fattige kår.

Faderens beskæftigelsesmæssige status (som udtryk for familiens økonomiske

formåen) viser klar sammenhæng med problemet: at skaffe

tilstrækkelig mad til familien. Således skiller gruppen med en ufaglært

far sig tydeligt ud. 14 pct. fra et sådant barndomshjem oplevede

(af og til) problemer med at skaffe tilstrækkelig mad. I hjem, hvor

faderen var selvstændig landmand eller funktionær/tjenestemand var

den tilsvarende andel blot 3-5 pct. (se tabel 5.2).

Alvorlige modsætninger

Der blev endelig spurgt til oplevelsen af alvorlige modsætninger i barndomshjemmet.

Hver sjette (17 pct.) svarede ‘ja’ til, at der under

opvæksten forekom alvorlige modsætninger i hjemmet. Konflikternes

art er ikke nærmere præciseret. Det kan således både have været

mellem forældrene indbyrdes og mellem børn og forældre. I løbet af

opvækstårene kan modsætningerne naturligvis også have været af

vekslende karakter.

Hvor de økonomisk relaterede problemer i familien synes aftaget i

omfang fra generation til generation, er dette ikke tilfældet for modsætningernes

vedkommende. Tværtimod har hver femte (21 pct.) i

alderen 20-39 år oplevet alvorlige modsætninger i barndomshjemmet,

mens kun 9-10 pct. af de ældre (60-93 år) ifølge tabel 5.1 erindrer

deres barndomshjem som præget af modsætninger.

Opvæksthjemmets sociale status synes ikke at have nævneværdig indflydelse

på, i hvilket omfang respondenterne oplevede deres barndomshjem

som præget af alvorlige modsætninger. Dog skiller respondenter,

hvis far var selvstændig landmand sig ifølge tabel 5.2 klart ud fra

de øvrige, idet kun 7 pct. fra denne gruppe, mener, at der forekom

alvorlige modsætninger i familien i opvækstårene. Landbrugserhvervets

beskæftigelsesmæssige tilbagegang op gennem århundredet betyder,

at gennemsnitsalderen for respondenter, der havde en far, som var

selvstændig landmand, er forholdsvis høj.

98

TRANGE OPVÆKSTKÅR

More magazines by this user
Similar magazines