Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

Overdragelse

§ 4.

14

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

Aktierne kan til enhver tid af aktionæren overdrages til tredjemand.

Overdragelsen til tredjemand får gyldighed ved aktionærens skriftlige meddelelse herom til Selska-

bets ledelse. Aktionæren skal angive til hvem overdragelse er sket.

Ledelse

§ 5.

Selskabets ledelse forestås af en af en stiftende generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 3 og

maksimalt 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen er

beslutningsdygtig, når to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved

simpelt flertal.

Generalforsamling

§ 6.

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage a conto udlodning.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i Danmark på et af bestyrelsen valgt sted. Generalforsamlingen

afholdes inden 1. juni og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved brev til de enkelte

aktionær. Og tidligst 4 uger før generalforsamlingen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og beslutning om á conto udlodning af

nettoafkast.

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor.

8. Forslag fra aktionær.

9. Eventuelt.

Similar magazines