Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

Forslag fra aktionær skal være indleveret til bestyrelsen inden 6 uger før generalforsamlingens af-

holdelse

Stemmeret på generalforsamlingen har kun den aktionær, der senest 5 dage forud for generalforsamlingen

har anmeldt sin deltagelse.

Stemmeret

§ 7.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt

i nærværende vedtægter, eller følger af den til enhver tid gældende selskabslov

Tegning

§ 8.

Aktieselskabet tegnes af Selskabet af den samlede bestyrelse i forening. Bestyrelsen kan meddele

administrator prokura.

Regnskab og Revision

§ 9.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det første regnskabsår løber

dog fra stiftelsestidspunktet til den 31. december 2012.

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor

vælges for et år af gangen, men kan genvælges.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den / 2011

Stifter for Pantebrevsselskabet 2011 A/S

__________________

Advokatfirmaet Bonde & Noringriis

15

Similar magazines