INTERNT - NOVEMBER 2007 - NR. 11 - Taxa Fyn

taxafyn.dk

INTERNT - NOVEMBER 2007 - NR. 11 - Taxa Fyn

INTERNT - NOVEMBER 2007 - NR. 11

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 31. oktober blev

Jan Ravnsgaard Poulsen th, valgt til ny formand i stedet for

Peter Kjærgaard - der blev ansat som direktør.


Ingenting kommer af sig selv (bortset

fra lommeuld – som Storm P. udtrykte

det) og ingenting varer evigt. Vi har

haft nogle rigtig gode år ved Odense

Taxa med Stine Poulsen og Jeppe Larsen

i ledelsen, og den tid skal der hermed

lyde en stor tak for. I har været

med til at præge udviklingen i selskabet

på positiv måde, og derfor skal

det også understreges her, at der på

ingen måde er tale om, at nævnte opsigelser

er sket i utilfredshed med forholdene.

Man kunne måske sige at

timingen kunne være bedre, men det

er nu engang et tilfælde, at de to opsigelser

kommer så tæt på hinanden.

Regnskabschef Stine Poulsen har valgt

fremover at koncentrere sig om den

forretning, som hendes mand driver,

og hun stopper derfor pr. 1. december.

Adm. direktør Jeppe Larsen er

tilbudt nyt job som direktør og medejer

af selskabet Nordisk Company

Capital a/s og stopper pr. 1. januar

2008.

Den situation gjorde naturligvis, at

formand og direktør måtte gennemgå

hele situationen grundigt, og helt entydigt

var fokus rettet imod løsninger,

der dels kunne sikre selskabets fremtid

og dels sikre en kontinuerlig drift i

overgangsperioden indtil de ledige

poster bliver genbesat.

Løsninger blev drøftet på et ekstraordinært

bestyrelsesmøde den 31. oktober,

se referatet side 5, og da det var

2 November 2007 Nr. 11.

Tid til forandring

Opsigelser fra to markante personer

i ledelsen – Stine Poulsen og Jeppe

Larsen har fundet nye udfordringer.

overstået var rigtig mange år som bestyrelsesformand

slut for undertegnede–

en brat afslutning og vel også lidt

vemodig, men det er der jo ikke tid til

at dvæle ved. Nye udfordringer venter,

og der er ingen tid at spilde. Taxa

Fyn og hele selskabet bagved skal

fortsat udvikles og det er et mål, som

kun kan opildne til en ekstra indsats.

Det er trist at skulle sige farvel til så

gode medarbejdere som Stine og Jeppe,

men det er også betryggende at

vide, at de begge har sat sig for at

hjælpe til med at få overgangen til at

forløbe forsvarligt.

Jeppe Larsen har tillige indvilget i at

medvirke i processen omkring ansættelsen

af en ny økonomichef, og det

var en enig bestyrelse, der bakkede

op om et forslag om, at opstille Jeppe

til eksternt medlem af bestyrelsen på

martsgeneralforsamlingen. Det har

han indvilget i, så ad den vej vil vi stadig

have mulighed for at trække på

hans viden og ekspertise.

Forandringer kommer jo sjældent belejligt,

men til gengæld er det - på

trods af al besværet – vigtigt, at alle

er med til at vende de uundgåelige

forandringer til noget positivt. Held

og lykke fremover Stine, Jeppe og

Taxa!

Peter Kjærgaard

Odense TAXA A.M.B.A.:

Formand

Vg 100 Jan R. Poulsen

jrp@taxafyn.dk

Næstformand

Vg 310 Søren Madsen

sma@taxafyn.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Vg 215 Krister Johansen

krj@taxafyn.dk

Vg 11 Niels Erik Olsen

neo@taxafyn.dk

Vg 140 Ulla Lauridsen

ull@taxafyn.dk

FU:

TAXA-FYN:

Direktør

Peter Kjærgaard

pkj@taxafyn.dk

Økonomichef

Stine Poulsen

sjp@taxafyn.dk

Formand

Vg 108 Alex Rasmussen

aar@taxafyn.dk

Næstformand

Vg 713 Lars frimann

laf@taxafyn.dk

Bestyrelsesmedl.

Vg 501 Niels Erik Rasmussen

ner@taxafyn.dk

Vg 41 Kurt Møller Jensen

kmj@taxafyn.dk

Vg 324 Bo Erngaard

boe@taxafyn.dk

Vg 602 Lars Gorell

lag@taxafyn.dk

Jørn F. Jørgensen

jfj@taxafyn.dk

Redaktion

Peter Kjærgaard

PKJ@TaxaFyn.dk

Annoncer

Nefer Johansen

nej@taxafyn.dk

Redigering, lay-out

Erling Jensen, journalist, DJ

www.blaesbjerghus.dk

Oplag

1000 stk.

Officielt medlemsblad for Nyborg,

Svendborg, Fåborg, Assens,

Middelfart, Odense og

Fredericia Taxa

Medlem af DTR / DTA

www.taxafyn.dk


Jeppe Larsen Stine Poulsen

Åbent fra kl. 10.00 følgende dage:

Den 8. og 9. december samt den 15. og 16. december servere vi julegløgg.

Juletræer, pyntegrønt, nisser og juledekorationer sælges.

Vil du hellere vente - så har vi også åbent den 22. og 23. december.

Det foregår hos:

Arne Hansen, Vestermarken 11, Hasmark.

Tlf. 66 15 65 45 og privat tlf. 64 82 38 54

Pris efter aftale.

Juletræer kan også bestilles og

efterfølgende afhentes hos Odense taxa.

November 2007 Nr. 11. 3


Frogne-leveringer den 20 november

På bestyrelsesmødet den 23. oktober kunne formanden

også orientere om 3F-aftale omkring Middelfart Taxa.

Overenskomster

og faglige sager

Der er nu indgået aftale med 3F

Middelfart vedr. endelig og fuld tiltrædelse

til Odense overenskomsten.

Der var enkelte særlige punkter

fra tidligere aftale, som fremover

fremgår af standard ansættelsesaftalen.

Der er en aftale omkring garantiløn

pr. vagt for den særlige

nattevagt, der køres søndag til

torsdag. Det er derudover aftalt at

de(n) deltidsansatte, som har ansættelse

hos flere vognmænd, og

dermed reelt er på fuld tid, også får

feriefridage. Administrationen er

behjælpelig med at fordele udgiften

blandt de involverede vognmænd.

Tedina

Vi har fået svar fra Frogne, der mener

at kunne levere de dele, der har

med kontrolfunktionerne at gøre

den 20. november. Lars Nielsen,

OT-service, har fået til opgave at

være projektansvarlig med hensyn

til at følge op på leveringerne, og

kontrollere de aftaler, der er og bliver

indgået med Frogne.

Ny ansættelse til varetagelse

af Taxa’s hjemmesider

Der er ansat en på deltid til varetagelse

af Taxa’s hjemmesider. Det

første resultat heraf vil snart kunne

ses på Rosengaard Auto’s hjemmeside.

Takstansøgning

til Odense Kommune

Takstansøgning er fremsendt til

Odense Kommune. Der er tale om

en ny differentieret takst, der tilgodeser

de førere der kører nat og

weekend.

Indkaldelse til generalforsamling

i Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a.

Tirsdag den 4. december kl. 19.00.

Ansøgning fra chauffør

Ansøgning blev afvist med begrundelse

i, at chaufføren har haft alvorlige

trafikskader hos konkurrerende

selskab. Dertil kommer at der

blev gjort forsøg på at snyde til vejprøven.

Et bestyrelsesmedlem kunne

informere om, at der var andre

chauffører, der havde advaret imod

at vedkommende blev ansat.

Eventuelt

Søren Madsen spurgte til licitationen

på skolekørsel i Svendborg,

idet han havde hørt at der ikke var

afsendt bud fra taxa. Direktøren

kunne svare at det ikke var muligt

at magte opgaven uden anskaffelse

af store busser. Alternativt skulle

man forlade sig på kunne lave aftale

med andre, hvilket vi ikke har

fundet attraktivt. Vi forsøger i stedet

at blive underleverandør.

Da der er ombygning i gang på Ove Gjeddes Vej 16 på dette tidspunkt vil generalforsamlingen blive afholdt på

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

På december generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1. Taxa Fyn bestyrelsen forelægger årsrapport for det forløbne regnskabsår for godkendelse

2. Bestyrelsen forelægger årsrapport for det forløbne regnskabsår for godkendelse

3. Indkomne forslag

4. Valg af ekstern revisor

5. Valg af 2 medlemsrevisorer og 1 suppleant for disse

6. Centralen

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Jan Ravnsgaard Poulsen, formand

4 November 2007 Nr. 11.


Ny direktør og ny bestyrelsesformand

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 31. oktober resulterede

i ansættelse af Peter Kjærgaard som ny adm. direktør.

Den afgående formand bød velkommen

og beklagede at skulle

informere om, at han havde modtaget

en opsigelse fra direktør Jeppe

Larsen, der havde fået andet job og

derfor ønskede at forlade posten.

Jeppe Larsen gav udtryk for, at der

bestemt ikke var tale om nogen

form for utilfredshed med nuværende

stilling, men at han i sit nye

job havde fået et tilbud, han ikke

kunne sige nej til.

Forelæggelse af plan for

fremtidens ledelse, herunder

ansættelse af direktør

Formanden orienterede om, at tiden

fra han var blevet oplyst om

opsigelsen, havde foretaget en

grundig vurdering af situationen,

som han betegnede som vanskelig.

Den fremlagte plan var således et

oplæg, som hele forretningsudvalget

stod bag:

Status på opsigelser var som

følger:

Stine Poulsen stopper 1/12 2007. Er

dog villig til i mindre omfang at deltage

i arbejdet med at få ny regnskabschef

sat i gang.

Jeppe Larsen har sagt op og fratræder

som administrerende direktør

den 31. oktober 2007, og fortsætter

i en konsulentstilling frem imod.

31.12.2007.

Formandskabet og FU’s

løsningsmodel:

Forretningsudvalget:

Stillingen som administrerende direktør

overtages af Peter Kjærgaard,

der trækker sig fra bestyrelsen.

Stillingen som regnskabschef er pt.

besat med Per Bauenbæk Petersen,

som er vikar og bliver sat ind i regnskaber

og procedurer af Stine i opsigelsesperioden.

Der er selvfølgelig

mulighed for at afklare

tvivlspørgsmål pr. telefon også efter

1.12.07.

Fortsætter side 6

Hvorfor gøre det enkle svært?

Få overblik over din og dine

medarbejderes Firmapension

Kochsgade 31 D · DK5000 Odense C · Tlf.: +45 66 11 88 34 · Fax: +45 66 11 80 76 · toj@hma-pension.dk · www.hma-pension.dk

HMA-Pensionsmægler er blandt landets hurtigst voksende virksomheder, og er i dag blandt de førende pensionsmæglere på det danske marked. Virksomheden har kontor i fl ere danske byer og hovedkontor i Odense og betjener herfra de 25 mæglere

der på landsplan er tilknyttet virksomheden. HMA-Pensionsmæglers værdiggrundlag: vi tror på vores forretningsgrundlag og følger vores vision, vi udvikler kompetencer og virksomheden, vi er innovative i alt hvad vi gør, vi er ærlige og tillidsskabende,

vi er fl ittige og gør os umage, vi er ildsjæle og udviser engagement. Vi ser den menneskelige ressource hos medarbejderen som vores største konkurrencefordel.

November 2007 Nr. 11. 5


Fortsættelse fra side 5

En stilling som økonomichef søges

besat via et samarbejde med rekrutteringsfirmaet

Adecco. Det er

således muligt for den nuværende

ansatte vikar at søge stillingen på

lige fod med andre. Bestyrelsen

Peter Kjærgaard, ny administrerende

direktør - Jan Ravnsgaard Poulsen,

ny bestyrelsesformand.

Næstformand Jan Ravnsgaard

Poulsen overtager formandsposten

i ambaet og ansættes på fuld tid i

en tidsbegrænset periode frem til

martsgeneralforsamlingen 2008.

Herefter fortsættes med en ”kørende”

bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden

deltager som minimum

i Forretningsudvalgsmødet

forud for alle bestyrelsesmøder og

derudover efter behov.

Jeppe Larsen opstilles som eksternt

bestyrelsesmedlem jf. vedtægterne

i Odense Taxa amba til martsgeneralforsamlingen.

Fungerer sideløbende

som konsulent for direktør/

forretningsudvalg.

Det er dertil aftalt, at Jeppe Larsen

er med i processen omkring ansættelse

af fremtidig økonomichef.

Tak for god tjeneste

Hej Odense Taxa

Jeg glemte mine hansker i en Odense

Taxa en tur fra Bilka for ca. en

uge siden. Jeg troede ikke jeg ville

se dem igen.... men tak for en top

service hos Odense Taxa – jeg fik

dem igen (lagt på min postkasse) 2

dage senere. Jeg vil bare sige tusind

tak og vi ses sikkert igen.

Karl Hirst

6 November 2007 Nr. 11.

Taxa Fyn

I perioden frem mod marts 2008

skal der ske ansættelse af en ny

driftchef til Taxa Fyn. Det bliver en

opgave for formand og direktør

frem imod en sådan ansættelse at

få etableret en flad struktur i den

daglige drift. Principielt er der tale

om at oprette et antal kompetencegrupper.

Som det fremgår af navnet

er der tale om grupper der får en

særlig kompetence og dermed et

øget ansvar.

Til forskel fra tidligere skal der nu

afsættes resurser til, at de pågældende

grupper bliver en ansvarlig

del af den daglige drift.

Planen falder i tråd med det arbejde,

som er igangsat på det seneste

personalekursus, og som afsluttes

ved en senere opfølgning fra kursuslederne.

Efter drøftelse blev den samlede

plan vedtaget, med den undtagelse,

at der ikke skulle indgås kontrakt

som driftschef med formanden

f.s.v. angår den periode, som

planen indebærer, at han skal være

i huset og være behjælpelig med at

få den daglige drift til at fungere.

Indlån i Odense Taxa

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede

sig herefter således:

Jan Ravnsgaard Poulsen,

vg 100, formand

Søren Madsen,

vg 310, næstformand

Suppleant Ulla Lauridsen,

vg 140, indkaldes herefter, som

suppleant for Peter Kjærgaard.

Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsordenen blev tilrettet

efter den ny konstituering, idet

særbestemmelsen vedr. formandens

afkald på at hæve honorar

udgår. Derudover blev aflønning af

vogninspektører rettet ind i forhold

til de faktiske forhold.

Eventuelt.

Suppleanten var i mellemtiden dukket

op til mødet, og blev budt velkommen

i bestyrelsen Det blev aftalt,

at formand og direktør

fremsender relevant informativt

materiale snarest muligt.

I Odense Taxa a.m.b.a. er der mulighed for at sætte sine sparepenge i

firmaets interne indlånsbank. Denne ordning har fungeret i mange år.

Banken fungerer som andre banker, hvor man har sin egen konto. Renter

tilskrives en gang i kvartalet og der udsendes et kontoudtog. Man kan

indsætte penge og hæve penge i administrationens åbningstid. Alle som

har tilknytning som ansat eller vognmand har mulighed for at benytte

indlånsbanken.

Gældende rentesatser for indlån i Odense Taxa a.m.b.a.

pr. 27. august er følgende:

Indestående under kr. 50.000 4%

Indestående mellem kr. 50.000 og kr. 150.000 4,5%

Indestående over kr. 150.000 5%


www.euroshell.dk

Få rabat hos Shell

Med et euroShell Card i hånden, får du rabat på både

vask og brændstof på alle Shell/Shell Ekspres (Metax)

stationer i Danmark.

Få mere at vide om Dansk Taxi Råds og Shells rabataftale

på 66 15 66 31.

November 2007 Nr. 11. 7


Ja, men det er jo ”Møllepikkeren”

og listen over øgenavne fi k en særpræget tilføjelse

Af Kurt Rasmussen

foto: Fyens Stiftstidendes pressefotografer, - Stadsarkivet.

”Passiar med Taxa-manden om tiden

- og fremtiden”. Sådan lød

overskriften på august nummerets

nostalgiske indslag. Historien handlede

i al sin enkelhed om et gulnet

avisudklip, der dukkede op bag

bagklædningen af et gammelt, udrangeret

spejl. Udklippet var fra det

hedengangne arbejderblad ”Fyns

Socialdemokrat”, og åbenbarede et

interview med chauffør ved Odense

Taxa, Oscar Andersen.

For undertegnede, og for det store

flertal af dette blads læsere, var

Oscar Andersen fjern, ukendt fortid.

Men, for gud ved hvilken gang,

kom fortiden nærmere med hjælp

fra Aksel Ærø, der straks han læste

artiklen genkendte manden, greb

telefonen og konfronterede mig

med følgende udsagn: ”Ja, men det

er jo ”Møllepikkeren”. Selvom intet

endnu har tydet på, at seneliteten

har ramt vores ven på Ærø, så strejfede

tanken mig umiddelbart - men

heldigvis aldeles ubegrundet. Læs

bare videre.

Da Aksel kom til Odense Taxa i

50´erne, havde vores ven fra det

gulnede avisudklip, chauffør Oscar

Andersen, for længst etableret sig

som vognmand, og han havde også

- hvad der næsten var mere reglen

end undtagelsen - pådraget sig et

øgenavn. Endda et af de mere specielle

af slagsen: ”Møllepikkeren”.

Og hvis nogen allerede her har fået

slibrige associationer, så glem det.

Oscar Andersens øgenavn hang,

som det ofte var tilfældet, sammen

8 November 2007 Nr. 11.

med hans beskæftigelse før han

bevægede sig ind i hyrevognsbranchen,

nemlig møllerfaget, eller

mere præcis en aflægger heraf,

nemlig dem der forarbejdede møllestenene.

De store runde sten

skulle have riller så de kunne kværne

kornet, og når de blev slidte

skulle rillerne hugges op igen. Et af

redskaberne hertil var en ”pikhammer”,

og ham der betjente den var

åbenbart en ”møllepikker”.

Oscar Andersen var lejer hos

Chr. Hansen

Og her kunne historien om Oscar

Andersen, alias ”Møllepikkeren”,

så slutte, men der er endnu en krølle

på historien. Med Aksels opringning

kom der nemlig mere kød på

historien i Fyns Socialdemokrat, om

den forholdsvis anonyme chauffør.

På side 112 i ”Med foden på gaspedalen”

er der et billede fra Chr. Andreassens

85-års fødselsdag, hvor


ikke mindre en fire tidligere formænd

var til stede for at hylde den

første af dem alle, nemlig dagens

fødselar. Alle Gæsterne er foreviget

på billedet, og blandt dem er Oscar

Andersen, der sidder i forgrunden

ved bordet til venstre.

Det billede bragte undertegnedes

hukommelsen på gled, for pludselig

kunne jeg huske, at nu afdøde Leif

99 havde fortalt, at den lille mand

ved bordet havde lydt nævnte øgenavn.

Men ikke nok med det, Leif

kunne huske, at han boede Rugårdsvej

9. Hvor lille kan verden

være, for Rugårdsvej 9 var jo adressen

på Dansk Automobil Kompagni,

hvis indehaver Chr. Hansen var

både afbildet og behørigt omtalt i

sidste nummer af Internt. Oscar

Andersen var en af de vognmænd,

der kørte mini-cabs i 60´erne, og

ifølge Leif 99 kørte han altid Simca,

fordi han ikke rigtig turde gå over

til et andet mærke - han ville gerne

stå sig godt med sin husvært, der jo

forhandlede mærket.

Var det så rent tilfældigt, at Oscar

Andersen boede til leje hos Chr.

Hansen. Jeg tror det næppe. Min

teori er, at han har erhvervet sit første

kørekort i Chr. Hansens blandede

landhandel, der som nævnt i

sidste måneds artikel, var leveringsdygtig

i alt inden for droskebranchen!

Måske har han kørt for ham

som chauffør. Lejligheder for 50-60

år siden hang ikke på træerne, man

skulle helst kende nogen der kendte

en, så gammelt bekendtskab var

nok den væsentligste årsag til, at

Andersen boede hos Hansen.

November 2007 Nr. 11. 9


Dimension Load/Speed Mønster Bruttopris

70 SERIE

165/70R13 79T W 514,00

175/70R13 82T W 583,00

185/70R14 88T W 664,00

195/70R14 91T WR 717,00

65 SERIE

185/65R15 88T WR 619,00

185/65R15 88H WR G2 717,00

195/65R15 91T W 599,00

195/65R15 95H WR G2 704,00

205/65R15 95T W 794,00

205/65R15 94H WR 794,00

205/65R15 94H WR G2 794,00

205/65R15 102/100 CS 980,00

215/65R16 109/107S CS 1.086,00

60 SERIE

185/60R14 82T W 589,00

205/60R16 92H WR 888,00

235/60R18XL 107V WR 1.593,00

55 SERIE

205/55R16XL 94H WR G2 815,00

215/55R16 97H WR G2 855,00

225/55R16 95H WR 1.000,00

45 SERIE

225/45R17 94H WR G2 1.295,00

235/45R17 WR G2 1.378,00

70 SERIE

195/70R15 104S/102R WR C VAN 802,00

225/70R15 112S/110Q WR C CARGO 1.086,00

10 November 2007 Nr. 11.

Telefon 66 15 65 45

Skulle der mangle

lige præcis dine

dækstørrelser,

så ring ind

og få en pris.

Hankook fås som helårsdæk


Ordinær generalforsamling

Taxavognmændenes Hjælpefond – Glasforsikring, afholder ordinær

generalforsamling i Taxa’s lokaler Ove Gjeddes Vej 16

Tirsdag den 27. november kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens fremlæggelse af regnskaber for Hjælpefond oh Glasforsikring

4. Fastsættelse af det kommende års kontingent for Hjælpefond og Glasforsikring

5. Fastsættelse af erstatningssatser, gebyrer og selvrisiko.

6. Indkomne forslag

7. Valg ifølge vedtægterne. Udgår efter generalforsamlingsbeslutning den 27/2 2007.

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, bedes afleveret til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før

Pbv

Formand Carsten Thomsen

Deadline

Internt 2007

December 23/11

Førstehjælp

• Onsdag 21/11

Tilmelding til adm. 66 15 66 31

Hjælpefond / Glasforsikring

Glasskade

Henvend dig direkte til Thiemannkok, Hvidkærvej 1,

5250 Odense SV, tlf. 6617 0317 og aftal tid for reparation.

For yderligere information - ring til Bent Nielsen, vg 150,

tlf. 4016 6737.

Hjælpefond

Trafikskader skal anmeldes inden 24 timer til formand

eller et bestyrelsesmedlem:

Formand Carsten Thomsen,

tlf. 6612 7774 - 2024 9083

Kasserer Klaus Nielsen, vg 36,

tlf. 6611 8671 - 2223 2236

På bestyrelsens vegne

C. Thomsen

November 2007 Nr. 11. 11


12 November 2007 Nr. 11.


tdcmobilcenter.dk

Stærkt lokalt samarbejde

TDC Mobil Center er Odense Taxas faste leverandør af mobile

løsninger til kommunikation.

Professionel vejledning og salg af:

• Siemens VDO Navigationssystemer

• Mobiltelefoner

• Bilinstallationer

• PDA Navigation inkl. montering

• DanTrack GPS

• TilbehørTDC Mobil Center Odense S

Svendborgvej 39,

5260 Odense S

70 20 34 54

TDC Mobil Center Odense C

Østre Stationsvej 6,

5000 Odense C

66 14 87 30

November 2007 Nr. 11. 13


14 November 2007 Nr. 11.


Indbetalingsdato:

12. november

10. december

Kreditaflevering:

20. november

Datoerne skal

overholdes!

Kreditter, der ikke er

afleveret til tiden, afregnes

først den følgende

måned.

Mobilsendere

Med Flexteam er det

muligt at ringe gratis

ind til Taxa på følgende

tre numre:

40 296 031 -

21 430 943 -

24 477 014

Herefter kommer en

klartone; tryk så det

ønskede lokalnummer

(se nedennævnte oversigt).

LOKAL NUMRE

PÅ OVE GJEDDES-

VEJ 16

ADMINISTRATION

401 Mette

402 Dorte C.

403 Nefer

404 Dorte A.

405 Henrik

406 Camilla

LEDELSE

411 Peter

412 Jeppe

413 Stine P.

415 HD

Taxa Fyn central

420-429 centralen

(422 Skolebord)

Fredericia central

430 Anne Marie

432 Annie

OT-SERVICE

450 Lars

451 Jan

ROSENGAARD

AUTO

460 Arne

461 Tom

CABITAL

470 Palle

472 Jeanette

ARRIVA

474 Vagtbord

OT-Finans

471 Jette J.

+ mobil nr. 5150 2718

TDC Aftale

Man kan for ca. 100 kr/mdr. tale

ubegrænset med alle der er

under Taxas aftale, herunder

mobilsendere på Ove Gjeddes

Vej.

Vedlagt er der en prisliste der vi-

ser alle priser for tillægsabonnementer,

minutpriser og SMSpriser.

Prisliste d. 1/3-04:

Abonnement:

Abonnement MobilFlex

41,25 kr./mdr.

Tillægsabonnement:

Flexteam

61,25 kr./mdr.

SMS pakke 40 stk 7,50 kr./mdr.

Samtaler/SMS

Mobil til mobil inden for aftalen

48,75 øre/min.

Mobil til mobil inden for aftalen

med Flexteam, gratis.

Mobil til TDC-mobil uden for

aftalen, 73,75 øre/min.

Mobil til andre mobil uden for

aftalen, 98,75 øre/min.

SMS, 18 øre/stk.

Opkaldsafgift, 18,75 øre.

Opkaldsafgift med Flexteam,

gratis.

Der er et maxforbrug på 1.000

kr. om måneden for alle, der

ikke er vognmænd, men dette

kan forhøjes ved at indbetale

1000 kr. i depositum til Taxa.

Hvis du vil med under ordningen,

så kontakt Laila Brandstrup.

November 2007 Nr. 11. 15


Taxa Fyn

Ove Gjeddes Vej 16

5220 Odense SØ

www.fioniabank.dk

Bliv hørt!

Forvent at vi lytter til dig hos Fionia Bank

More magazines by this user
Similar magazines