Afdelingsbestyrelsens referat feb 2012 - Boligforeningen B42

b42.dk

Afdelingsbestyrelsens referat feb 2012 - Boligforeningen B42

Til stede var:

Gitte Clausen, Ringgade 41 (GC)

Ove Lysgaard, Ringgade 37 (OL)

Torben A. Sørensen, Ringgade 29 (TAS)

Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Gennemgang af den udsendte mødeindkaldelse til afdelingsmødet, tirsdag

den 13. marts 2012.

2.1 Forslag vedr. tilslutning til B42s kommende antenneforening.

I 1998 valgte den daværende bestyrelse ikke at være fælles med de andre afdelinger

i boligforeningen, i DOA samarbejdet. Erfaringerne gennem årene, viser at

vi kan få lige så stor indflydelse i fællesskabet, som at stå udenfor.

Til oktober vil B42 fremsætte forslag til ny stor antenneforening på repræsentantskabsmødet.

Denne forening ønsker vi at være medlem af.

2.2. Valg til bestyrelsen

3. Afdelingsbestyrelsens beretning.

Beretningen gennemgået. Vi mangler at orientere om vi giver en blomst ved

beboernes begravelse / bisættelse. I forvejen giver vi en blomst når de flytter ind.

4. Gennemgang og godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden

1.7.2012 – 30.6.2013.

Budgettet gennemgået. Afdelingen har en sund økonomi, hvilet bl.a. kan ses ved

at der er opsparet over 25.000 kr. pr. bolig, hvilket der anbefales, til kommende

ufordringer.

5. Affaldshåndtering i afdelingen.

Den 3. januar 2012, blev der udsendt en skriftlig afstemning til afdelingens beboere

om hvor mange containere de ønskede i den fremtidige affaldshåndtering i

afdelingen.

1

Åbent referat

Blad nr.

Dag og år: (dato og kl.)

Fredag den 17. februar 2012, kl. 16.30

Bestyrelsesmøde i afdeling 1.

(Ringgade 11-61 og Sundquistgade 46-56)

Dagsorden godkendt.

Indkaldelsen taget til efterretning.

003

Forslaget til tilslutningen af B42s antenneforening

godkendt.

Forslaget fremlægges til afdelingsmødet.

Ove Lysgaard ønsker ikke at genopstille.

Beretningen godkendt.

Beretningen kan hentes sammen med

det reviderede budget på B42s hjemmeside.

Afdelingens driftsbudget godkendt til

fremlæggelse på afdelingsmødet.

Resultatet blev at:

Vi fik 27 besvarelser ud af 32 boliger,

svarende til 84,4 %.

22 beboere / 68,75 %, ønskede 2 containere

ved boligen.

3 beboere / 9.40 %, ønskede 1 fælles

container i rækken til sortering og 1

husholdnings container ved boligen.

2 beboere / 6,25 %. Ønskede fælles containere

til både sortering og husholdningsaffald.

Alle beboere er skriftligt orienteret om

resultatet.


6. Orienteringer.

a. Kursus for ”nye” afdelingsbestyrelser, 29.3.2012.

b. Årligt kursus for afdelingsbestyrelserne, 14.4.2012.

c. B42s 70 års jubilæum. 7.12.2012.

7. Eventuelt.

Mødet slut kl. 17.45

Ref. Torben A. Sørensen

2

Orienteringerne taget til efterretning.

De nye containere er ved at blive opstillet

i afdelingen.

More magazines by this user
Similar magazines