17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Boldspil og statistik

Materialer:

• Papir.

• Blyant.

• Stopur.

• Muligvis.

• Videokamera.

Fremgangsmåde:

Den ene halvdel af klassen spiller et boldspil, eksempelvis fodbold. Under

kampen tildeles forskellige opgaver til hver af de elever, der ikke spiller.

Disse opgaver kan eksempelvis være:

• Registrering af antallet af skud på mål, mål, redninger, hjørnespark,

frispark osv.

• Registrering af hvor lang tid hold A/B har bolden under kampen.

• Registrering af hvor lang tid spiller X har bolden under hele

kampen.

• Hvor mange berøringer har pigerne i forhold til drengene.

• Løbepensum hos den enkelte spiller (tid og intensitet).

Når analysearbejdet er overstået, vil der være mulighed for at bearbejde

data og dermed arbejde med simpel statistik, sandsynlighedsregning,

procent, funktionsbegrebet og diagramtyper.

Variation og progression:

Sværhedsgraden af dataindsamlingen og den anvendte matematik og

datamateriale kan varieres.

10 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!