17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Matematikgolf

Materialer:

• Et antal frisbee’s og et antal nummererede kegler.

• Lamineret papir med matematikopgaver.

Fremgangsmåde:

Der etableres en matematikgolfbane på et stort areal udendørs. Det

kan dog også laves i en stor idrætshal. På banen opstilles x-antal

kegler forskellige steder. Disse simulerer ”hullerne”. Ved disse golfhuller

anbringes ved hvert hul en matematikopgave. Formålet med aktiviteten

er at eleverne individuelt, i par eller små grupper, skal nå hurtigst muligt

og med færrest kast rundt på banen. Eleven/gruppen må først gå videre

til næste golfhul, når matematikopgaven ved hullet er løst. Eleverne kan

starte ved hver sit hul, så der ikke opstår for meget kø ved hullerne.

Variation og progression:

Matematikopgaverne ved hvert hul kan i høj grad tilpasses elevernes

niveau. Følgende matematiske emner kan bruges som inspiration:

• ”Almindelige” regnestykker.

• Opgaver i området, eksempelvis ”fi nd omkredsen/arealet/rumfanget

på en given genstand”.

• Defi ner navnet på en bestemt geometrisk fi gur på papiret.

• Beskriv formlen for cirklens omkreds, fi rkantens areal, trekantens

areal osv.

• Beskriv ligningen for en given graf i et koordinatsystem. Her skal

der så være et billede af en graf i et koordinatsystem.

• Det kan aftales, at forkerte svar giver tidsstraf og ekstra kast i

elevens/gruppernes ”score”.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!