17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Læreren tæller ”et, to, tre, fi re” højt for at sætte rytmerne i gang. Når

eleverne har spillet 16 takter, er der ophold på slaget fi re. På slaget et og

tre råber alle eleverne så en tabel, som er aftalt på forhånd. Der klappes

imellem tallene, altså på slagene to og fi re.

Når tabellen er færdig, tæller læreren til fi re, og rytmen er i gang igen.

Fortsæt i endnu 16 takter, og råb så en ny tabel.

Variation

Når alle tabellerne fra 1 til 10 er gennemgået, kan eleverne begynde

at arbejde med sætninger. Eleverne kan i opholdet råbe ” minus gange

minus giver plus”, med klap på slagene / fi re og /. Eleverne kan også sige

remsen ” Når man plusser to brøker, skal man have fælles nævner”.

Remsen nævnes fi re gange, og rytmerne er i gang igen på slaget et.

Rytmen kan skiftes undervejs, så stompen kommer til at ligne opbygningen

af et musiknummer med vers og omkvæd.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!