17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Byløb med praktisk matematik

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at anvende faglige redskaber og begreber

som værktøj til løsning af praktiske problemer.

Materiale

Regneopgaver, lommeregner, eventuelt en vinkelmåler og et målebånd på

en meter (et stykke snor på en meter kan også bruges) samt eventuelt

en formelsamling.

Opgavens forløb

Eleverne deles ind i grupper af fi re til fem personer. Hvert hold får

udleveret løbets opgaver, og får desuden udpeget hvilken opgave, de

skal begynde ved. Alle opgaver skal løses, mens eleverne løber rundt i

byen. Det gælder om at komme hurtigst hjem igen og vel at mærke med

de rigtige svar, som afl everes til læreren. Brug en time på at gennemgå

svarene efterfølgende.

Eksempler på spørgsmål

1 Skolen

Find hældningsprocenten på skolens tag eller dele heraf.

2 Rådhuset eller et andet kendt hus eller bygning

Hvis du skal male facaden, hvor mange kvadratmeter skal du så

købe maling til?

3 Statue

Hvor meget vejer statuen ca.? Du skal regne sokkelen med. Granits

massefylde er 2,8.

4 Tank, tårn eller lignende

Hvor mange liter kan der være i tanken?

5 Lyskryds

Hvor mange minutter er der grønt, gult og rødt pr. time, når man

kommer fra f.eks. øst (eller en anden kendt retning). Hvor mange

personer passerer dette kryds i timen?

6 Benzintank

Hvor mange procent er Oktan 95 dyrere eller billigere hos X

benzintank end hos Y benzintank?

7 Legeplads

En legeplads med vippe. En person sætter sig så langt ud på vippen

som muligt. Hvor skal de to andre sidde for at skabe ligevægt?

14 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!