17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 Asfalteret plads (eksempelvis en kvadratisk parkeringsplads)

Hvor mange tons asfalt skal du bestille, hvis pladsen skal asfalteres

med et lag på fi re cm.

Asfalts massefylde er 2,5.

9 Sø eller gadekær

Forestil dig, at der ligger en stor robåd ude i søen. I båden er der en

stor sten på een m 3 .

Hvad sker der med vandstanden i søen, når stenen bliver smidt i vandet?

Falder den, stiger den eller forbliver den uændret?

Variation

Find selv på fl ere spørgsmål, der eksempelvis kunne inkludere andre

fagområder end matematik.

Dartregning

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at bruge regningsarterne og hovedregning

til at fi nde et resultat.

Materialer

Dartskive, to pile pr. gruppe og en lommeregner pr. gruppe.

Opgavens forløb

Klassen deles ind i mindre grupper af tre til fem elever. En elev i hver

gruppe har en lommeregner, mens de andre spiller mod hinanden. Den

ene kaster de to pile, og så skal alle forsøge først at fi nde frem til facit af

de to ramte tal, f.eks. 13 x 19. Eleven med lommeregneren er dommer

og ”facitliste”. Det giver 10 point hver gang, man regner rigtigt. Når alle

elever har været igennem en runde, udnævnes den elev med fl est point

som vinder, og han/hun overtager lommeregneren.

Variation

Der kan spilles med double og triple på dartskiven, så tallene kan

blive endnu større. Man kan også kaste med tre pile og lave forskellige

regnestykker: Første pil x anden pil + tredje pil.

Hvis man ikke har dartskiver til rådighed, kan legen også udføres i

skolegården eller på tavlen, hvor der tegnes en simpel dartskive med

kridt. Eleverne kaster så med ærteposer, badmintonbolde eller eventuelt

en blyant eller en tusch som pil.

Man kan også regne på, hvor stor sandsynlighed der er for at ramme

bulls-eye eller eksempelvis et lige/ulige tal.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!