17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ude-matematik

Aktivitet 1: Træ-tal memory

Denne aktivitet giver mulighed for at lade deltagerne stifte

bekendtskab med træer på en alternativ måde i forbindelse med

matematikundervisning i naturen.

Antal deltagere:

Fra 6 og opefter. Gerne mange.

Tidsforbrug (timer):

Ca. 1 time.

Materialer:

• 50 stk. tal skrevet på papir, indlagt i plastiklommer.

• 50 stk. snor til ophængning af plastiklommerne.

• 1 (skum)terning pr. gruppe. Et skovområde.

Organisering:

Deltagerne er delt i grupper på 2-4 personer.

Tallene fra 1 til 50 er ophængt i træer i plastiklommer i tilfældig uorden i

et nærmere afgrænset område (for eksempel 60 x 60 meter).

Beskrivelse af aktiviteten:

En fra gruppen kaster terningen. Slås eksempelvis en 3’er, skal gruppen

hurtigst muligt fi nde 3’eren. Gruppen må i deres søgen gerne dele sig,

men så snart en fra gruppen har fundet tallet 3, samles gruppen ved

dette tal og kaster igen terningen.

Opnås eksempelvis en 5’er, lægges 5 til 3=8. Tallet 8 skal nu hurtigst

muligt fi ndes. Og så fremdeles. Når man når f. eks. 48 og slår en 5’er, er

det tallet 50, gruppen skal fi nde.

Hvilken gruppe fi nder hurtigst igennem taljunglen?

De uheldige grupper slår mange små slag, de heldige færre store...

Men hvis man er god til at huske, afhjælpes held og uheld måske.

Variationsmuligheder:

Det behøver ikke at være addering der bruges. Gange, minus og division

kan med fordel kombineres i denne leg.

Til de lidt større børn kan en kombination af navne på træerne og tal bruges.

Det kan f.eks. gøres ved at sætte lige tal på bøg og ulige tal på eg.

På den måde bliver det lettere at fi nde tallene. Til gengæld er der fl ere

ting at huske på.

Pædagogiske overvejelser:

Afhængig om det skal være en stille aktivitet, eller en konditionspræget

opgave, placeres tallene i en afstand og et terræn, der er tilpasset

16 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!