17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aktivitet 4: Kast en bold og et tal

Her er en gruppeaktivitet, hvor deltagerne kaster en bold imellem sig.

Bolden har en værdi som bestemmes af den som kaster bolden. På

forhånd skal gruppen bestemme, hvad man skal børe med værdien.

Skal man f.eks. doble op, må modtageren gøre det. Man kan som lærer

fokusere på forskellige sider af talbegrebet, alt efter målgruppe og behov.

Nedenfor følger nogle eksempler:

Én mere end boldens værdi

Kasteren siger 4 => Modtageren skal svare 5

Kasteren siger 89 => Modtageren skal svare 90

4 + boldens værdi

Kasteren siger 2 => Modtageren skal svare 6

Kasteren siger 8 => Modtageren skal svare 12

Boldens værdi - 2

Kasteren siger 17 => Modtageren skal svare 14

Kasteren siger 1 => Modtageren skal svare -1

Det dobbelte af boldens værdi

Kasteren siger 7 => Modtageren skal svare 14

Kasteren siger 11 => Modtageren skal svare 22

En anden måde at udtrykke boldens værdi

Kasteren siger 21 => Modtageren kan svare 11 + 10

Kasteren siger 89 => Modtageren kan svare 100 - 11

Kasteren siger 27 => Modtageren kan svare 3 x 9

Kasteren siger 12 => Modtageren kan svare 15 - 3

Kasteren siger 17 => Modtageren kan svare 20 - 3

Aktivitet 5: Bolde og multiplikation

4 elever står i en ring og kaster bolden til hinanden. For hvert fjerde kast

tæller de højt:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - ... - 39 - 40.

Til refl eksion efter aktiviteten:

Hvor mange gange er bolden blevet kastet, når den er gået 5 runder?

Lav den samme aktivitet med 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, og 7-tabellen.

18 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!