17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aktivitet 6: Tallet 18

Udstyr

18 pinde, kogler eller sten

Opgaver

a) Lav et regnestykke med addition der bliver 18

b) Lav et regnestykke med subtraktion der bliver 18

c) Lav et regnestykke med multiplikation der bliver 18

d) Lav et regnestykke med division der bliver 18

e) Lav et regnestykke der bliver 18, og hvor du bruger fl ere

regneoperationer (addition, subtraktion, multiplikation og division).

f) Kan du bruge alle fi re regneoperationer i et og samme stykke?

Regnestykkerne kan laves af materialer fra naturen - også tegnene for

regneoperationerne.

Lav tilsvarende opgaver med andre tal.

Aktivitet 7: Sanseleg med geometriske former

Lidt om aktiviteten

En gruppe af mennesker skal, med bind for øjnene, forsøge at stille sig i

forskellige geometriske former ved hjælp af et reb.

Hvad skal du bruge

Et reb som er stort nok til at alle i gruppen kan holde i det.

Hvor lang tid

Ca. 10-30 min.

Sådan gør du

Alle i gruppen tager bind for øjnene.

Læg et reb som er bundet sammen foran gruppen.

Fortæl deltagerne, at de nu skal tage fat om rebet og danne en fi rkant.

De må gerne tale sammen undervejs. Deltagerne siger til, når de mener

at opgaven er løst. De bliver stående i deres position og tager bindet fra

øjnene, så de selv kan se hvad de har lavet.

Øvelsen kan varieres med forskellige geometriske former: trekant, cirkel,

kvadrat osv. En anden variation kan være at dele gruppen i to hold som

kæmper imod hinanden.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!