17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

En fjerdedel af boldens værdi

Kasteren siger 5 => Modtageren kan svare 5/4, 1,25 eller lignende.

Kasteren siger 20 => Modtageren kan svare 4

En anden måde at udtrykke boldens værdi

Kasteren siger 21 => Modtageren kan svare 11 + 10

Kasteren siger 89 => Modtageren kan svare 100 - 11

Kasteren siger 27 => Modtageren kan svare 3 x 9

Kasteren siger 12 => Modtageren kan svare 15 - 3

Kasteren siger 17 => Modtageren kan svare 20 - 3

10 gange boldens værdi

Kasteren siger 2,3 => Modtageren skal svare 23

Kasteren siger 78,3 => Modtageren skal svare 783

En primtallsfaktor i boldens værdi

Kasteren siger 21 => Modtageren skal svare 7 eller 3

Kasteren siger 12 => Modtageren skal svare 2 eller 3

2 x boldens værdi - 4

Kasteren siger 3 => Modtageren skal svare 2

Kasteren siger 10 => Modtageren skal svare 16

4 x boldens værdi + 5

Kasteren siger 3 => Modtageren skal svare 17

Kasteren siger 10 => Modtageren skal svare 45

Vejlederen kan alternativt kaste en ”usynlig bold” ud til alle eleverne.

Aktivitet 2: Hoppe regneudtryk

Eksempel 1

Hop 4 gange med begge ben og 7 gange med et ben.

Hvor mange gange har dine ben ramt jorden?

Kan du udtrykke dette matematisk? 4 x 2 + 7 = 8 + 7 = 15

Hvad hvis 5 elever holder hinanden i hænderne og gør det samme?

5(4 x 2 + 7) = 5(8 + 7) = 5 x 15 = 75

Hop

a) 3 x 2 + 5 og 4(3 x 2 + 5)

b) 7 x 2 + 10 og 3(7 x 2 + 10)

c) 6 x 2 + 15 og 5(6 x 2 + 15)

Udfordringer

a) 4 x 3 + 2 x 5 + 4 og 3(4 x 3 + 2 x 5 + 4)

b) 5 x 4 + 4 x 3 + 3 x 2 + 2 og 2(5 x 4 + 4 x 3 + 3 x 2 + 2)

Find på fl ere måder at hoppe tal. Skriv dem ned i logbøger.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!