17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aktivitet 3: Bold og talregning

Serie 1

Dribl med bolden. Dribl 4 gange med højre hånd og 2 gange med venstre

hånd. Gør dette i 3 serier. Hvor mange gange har du driblet bolden?

Svar: Jeg har driblet bolden 3 serier med 6 gange i hver serie, fordelt

på 4 driblinger med højre hånd og 2 driblinger med venstre hånd. Altså

bliver det 6 driblinger 3 gange, dvs. 18 driblinger til sammen.

3(4 + 2) = 3 x 6 = 18

Serie 2

Dribl så bolden 3 serier med 4 gange med højre hånd, efterfulgt af 3

serier med 2 driblinger med venstre hånd. Hvor mange gange har du

driblet bolden?

Svar: Med højre hånd har jeg driblet bolden 3 serier med 4 driblinger pr

serie - altså 12 driblinger. Derefter brugte jeg venstrehånden til at drible

bolden 3 serier med 2 driblinger pr serie - altså 6 driblinger. Til sammen

bliver det 12 + 6 - altså 18 driblinger.

3 x 4 + 3 x 2 = 12 + 6 = 18

Sammenlign de to aktiviteter og regneudtryk. Hvad er ligheder og

forskelle?

Lav jeres egne dribleserier. Noter dem med ord og med matematiske

symboler i logbogen.

Aktivitet 4: Bolde og multiplikation

4 elever står i en ring og kaster bolden til hinanden. For hvert fjerde kast

tæller de højt:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - . . . - 39 - 40.

Til refl eksion efter aktiviteten:

Hvor mange gange er bolden blevet kastet, når den er gået 5 runder?

Lav den samme aktivitet med 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, og 7-tabellen.

Aktivitet 5: Gå multiplikationstabellen

Gå sammen to og to. Hold hinanden i hænderne. For hvert skridt I tager

siger I følgende i rækkefølge: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20. Efter 10 skridt

har der altså tilsammen været 20 fødder i jorden.

Gå tre og tre sammen, og gør det samme med 3-tabellen.

Aktivitet 6: Vi løber over dagene

Dette er en form for stafetløb med 7 elever i hver gruppe. De 7 elever

ligger ved siden af hinande på en række - der er lidt luft imellem hver

enkelt elev. Hver elev har en ugedag. Den første er mandag, tirsdag

ligger som nummer to osv. indtil søndag som ligger som nummer 7.

Den elev som er mandag begynder med at hoppe over de andre ugedage

én for én: tirsdag, onsdag, torsdag osv. til søndag. Når mandagseleven

har lagt sig ned på den anden side af søndagseleven, skal vedkollende

22 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!