17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

åbe: ”Mandag”. Dette er startsignalet til tirsdagseleven om at starte.

Til sidst er det søndagselevens tur - og han ender på den anden side af

lørdagseleven. Den første uge er gået.

Den første gruppe som kommer til f.eks. 4 uger har vundet.

Denne aktivitet kan varieres på fl ere måder. Blandt andet ved brug af en

bold. En variant er da, at eleverne stå op - og fører bolden med hænderne

eller benene i siksak mellem de andre elever.

Til matematisk diskussion:

a) Hvor mange hop blev gjort til sammen i løbet af de 4 uger?

b) Hvor mange hop blev gjort i alle 7-mands grupperne tilsammen.

Syng 7 tabellen.

Aktivitet 7: Lav en kubikdecimeter (dm 3 ) og en kubikmeter (m 3 )

Udstyr:

• Tov eller sejlgarn og en tommestok

• Evt. kniv eller sav

• Grene o.a. materialer som fi ndes i nærområdet.

a) Find materiale i naturen. Hver gruppe skal bygge en dm3 og en m3 .

b) Undersøg hvor mange 1 dm3 som går på 1 m3 c) Hvor mange personer kan der være i 1 m3 d) Alle grupperne sætter deres kubikmetre sammen til et tårn.

Aktivitet 8: Hoppe diameter og omkreds

Udstyr:

• Tov

a) Hop så langt du kan, hvis du starter fra stillestående. Lad dette være

diameteren i en cirkel. Tegn cirklen op med en pind. Mål omkredsen

af cirklen med et tov. Hvor lang er omkredsen?

b) Kan du hoppe omkredsen med tre hop, hvis du starter fra

stillestående?

c) Mål forholdet mellem omkredsen og diameteren i cirklen. Hvilket tal

får du?

d) Sammenlign med de andre i gruppen.

Aktivitet 9: Måling og enheder

Brug kroppen til at udforske og dramatisere følgende:

a) Hvad er et minut?

b) Hvad er en meter?

c) Hvad er 10 meter?

d) Hvad er 2 dm/s?

e) Hvad er 2 m/s?

f) Hvad er 1 m 3 ?

g) Hvad er 1 liter?

h) Hvad er en cm 3 ?

i) Hvad er 1 m 2 ?

Aktivitet 10: Kommunikation af størrelser med kroppen

Uden at sige noget skal eleverne formidle følgende størrelser til hinanden

vha. kroppen.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!