17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

a) 4 meter

b) 3 dm

c) 14 cm

e) Min højde

f) Et værelse på 16 m 2

g) Jeg drak 2 liter mælk i går

Osv. fi nd selv på fl ere

Aktivitet 11: Tallet 18

Udstyr

18 pinde, kogler eller sten

Opgaver

a) Lav et regnestykke med addition der bliver 18

b) Lav et regnestykke med subtraktion der bliver 18

c) Lav et regnestykke med multiplikation der bliver 18

d) Lav et regnestykke med division der bliver 18

e) Lav et regnestykke der bliver 18, og hvor du bruger fl ere

regneoperationer (addition, subtraktion, multiplikation og division).

f) Kan du bruge alle fi re regneoperationer i et og samme stykke?

Regnestykkerne kan laves af materialer fra naturen - også tegnene for

regneoperationerne.

Lav tilsvarende opgaver med andre tal.

Aktivitet 12: Samle og sortere

Del eleverne ind i grupper. Aktiviteten går ud på at samle materiale i naturen

efter egenskaber som lugt, farve, form, størrelse, pladsering og antal.

• Find ting som er gule, brune, grønne,. . .

• Find ting som lugter surt, godt friskt,. . .

• Find ting som er fi rkantede, runde, trekantede, . . ., mangekantede.

• Find ting som er spejlsymmetriske.

• Find ting som er større end knytnæven og mindre end hovedet.

• Find ting som er kortere end armen, men længere end lillefi ngeren.

• Find ting som er til højre for grantræet, og som er over. . .

• Find så mange kogler som muligt (disse kan grupperes og tælles)

• Find ting som er samlet i grupper på over 10 (f.eks. rønnebær)

Efter indsamlingen kan eleverne diskutere, undersøge og opdage

egenskaber i materialet, som behandler antal, størrelse, form og

pladsering.

24 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!