17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Baggrund

Kort om Howard Gardners intelligensteorier

I bogen ”Frames of mind: The theory of multiple intelligences” (Gardner,

1985) lancerer Howard Gardner teorierne om de mange intelligenser.

Gardner tager udgangspunkt i defi nitionen af intelligens som evnen til at

formulere og løse problemer, samt udforme produkter som er værdsat

i mere end én kultur. Med denne difi nition som udgangspunkt kom han

frem til, at alle mennesker har følgende 7 intelligenser:

• Sproglig intelligens

• Matematisk-logisk intelligens

• Rummelig/visuel intelligens

Kropslig-kinestetisk intelligens

• Musikalsk intelligens

• Interpersonel (social) intelligens

• Intrapersonel (følelsesmæssig) intelligens.

Alle mennesker er altså udrustet med 7 typer af intelligenser. Det som

skiller folk fra hinanden er ifølge Gardner ”hvor stærkt hver af disse

intelligenstyper er - den såkaldte intelligensprofi l - og hvordan de bliver

anvendt og kombineret, for at udføre forskellige opgaver, løse forskellige

problemer og gøre fremskridt på forskellige måder” (Gardner, 1993:21).

Senere kom Gardner frem til, at mennesket også var udstyret med en

ottende intelligens - den naturalistiske.

De mange intelligenser i uderummet

Brug evt. nedenstående skemaer til at undersøge de aktiviteter du

anvender i uderummet. Hvilke intelligenser bringes i spil i forbindelse

med aktiviteten.

Aktivitet Kropslig Sproglig

Matematisklogisk

Musikalsk Rummelig Social Intrapersonel

Forfatter

Morten Bjørnebye, lektor på Høgskolen i Hedmark, Norge

Oversættelse, redaktion og bearbejdning: Malene Bendix, SiS og www.udeskole.dk.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!