17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Du kan også arrangere aktiviteterne som et stjerneløb, som I evaluerer

til sidst. Så arbejder eleverne mere selvstændigt.

Aktivitet 1: Hvilken form har størst areal

Udstyr: 10 meter tov

Opgave:

• Lav en lukket form af 10 meter tov, sådan at de to endepunkter

hænger sammen.

• Hvilken form giver det største areal?

• Hvilken form giver det mindste areal?

• Beregn arealet af mindst fem forskellige former.

• Tegn de fem former i logbogen og noter deres arealer.

Aktivitet 2: Måling af genstande

Udstyr: En elektronisk vægt og ting fra naturen

Opgave:

• Find fem ting i naturen omkring jer.

• Læg de fem ting op i rækkefølge, fra den letteste til den tungeste.

• Gæt vægten for hver ting i gram - og skriv jeres gæt ind i

skemaet.

• Mål vægten for hver ting i gram - og skriv jeres måling ind i

skemaet.

• Beregn differencen.

• Hvad er den totale difference?

1

2

3

4

5

Nr. Ting Gættet vægt

(gram)

Målt vægt

(gram)

Difference

(gram)

Eks. Kogle 15 gram 27 gram 13 gram

Sum:

Forfatter

Morten Bjørnebye, lektor på Høgskolen i Hedmark, Norge

Oversættelse, redaktion og bearbejdning: Malene Bendix, SiS og www.udeskole.dk.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!