17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hvor er

banen?

Ex: Basen

til det gamle

egetræ

Gæt på

fart

(m/sek)

Hvor lang tid tager

det at gå fra

Eks: Fra basen til

skovhuset

Sum:

Jeg gætter

(sekunder)

Aktivitet 5: Gæt hastigheden

Udstyr: Målebånd + ur.

Jeg måler

(sek)

Difference Point

Opgave

• Vælg en bestemt strækning med start og mål.

• Gæt hvor hurtigt du vil kunne gå eller jogge, sprinte, hinke, hoppe

den bestemte strækning. Du skal gætte på din hastighed i meter pr

sekund og skrive den ind i tabellen nedenfor.

• Mål hvor lang tid det tager dig at gå eller jogge, sprinte, hinke, hoppe

den bestemte strækning (i sekunder). Skriv dit mål ind i tabellen.

• Mål strækningen i meter med målebånd eller meterskridt og skriv

den ind i tabellen.

• Hvordan kan du beregne din hastighed i meter/sekund?

Jeg løber, hinker,

cykler, hopper...?

Mål

strækningen

(meter)

Mål

tiden

(sek)

Beregnet

fart

(meter/sek)

Difference

mellem gæt og

beregnet fart.

3 m/sek Løber 8 m 4 sek 2 m/sek 1 m/sek

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!