17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ørn, der var gode til at bruge deres krop, også var dygtige til de boglige

fag. Læge og hjerneforsker Kjeld Fredens har brugt mange år på at

forstå, hvordan vores hjerne arbejder og spiller sammen med vores krop.

Han mener, at folk tænker forkert om kroppen, når de anser hjernen for

hovedsagen. Han mener, at den viden, vi har i dag, burde føre til store

forandringer i folkeskolen - både af de fysiske rammer og i den måde,

der undervises på. Keld Fredens mener ligeledes, at hvis kroppen ikke

fungerer, får hovedet også svært ved at følge med.

Det er samtidig en almen erfaring hos mange lærere, at mange børn

oplever stor motivation ved undervisning gennem bevægelse. Der er

derfor god grund til at implementere bevægelse som en fast del af den

daglige matematikundervisning.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!