17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sådan gør du

Stjerneløb

Et stjerneløb er et løb, hvor deltagerne i hold starter på et centralt sted.

Her får de hver et nummer, som svarer til en post ude i området. Holdene

løber ud og løser opgaver ved posterne - og vender derpå tilbage til det

centrale sted for at få et nyt nummer. Lav fl ere poster end der er hold, så

gør det ikke noget at nogle er hurtigere end andre.

Du og eleverne kan lave numrene, ved at save en 3 -4 cm tyk gren

i skiver og skrive posternes numre på skiverne med en sprittush. Når

et hold går ud til post 3, tager de skiven til post 3 med sig. Når de er

færdige, lægger de skiven tilbage. På den måde kan I alle holde rede på

hvilke poster som er ledige.

Papir og blyant

Hvert hold medbringer papir og blyant til at notere svar på hver post. Holdet

tegner en tabel som kan ordne deres svar. Evt. kan bruges skovnotesbog.

Poster

Her er en række ideer til matematiske poster, Nogle af dem vil give klare

svar, som du har målt op på forhånd - og som eleverne kan notere og

sammenligne bagefter. Nogle af dem er mere procesorienterede.

Mulig tekst til posterne, som er direkte henvendt til eleverne, står i boxe.

Brug dem eller formuler dine egne.

POST 1: HØJDE

Hæng en snittet pind i en snor, ned fra en gren

i en bestemt højde, f.eks. lidt over børnenes

hoveder. Mål højden og noter den i din facitliste.

Lad eleverne vurdere hvor højt pinden hænger.

Det gælder om at komme tættest på. Eleverne

noterer selv deres resultat i deres tabel.

POST 1: HØJDE

Hvor højt over jorden

hænger pinden?

Vurder det uden

målebånd - og skriv

jeres gæt i jeres tabel.

POST 2: HANOIS TÅRN

Et klassisk matematisk puslespil, som bl.a. bruges til at forstå computervirus.

Du kan lægge felterne klar - eller bede eleverne selv lægge felterne op.

Hvis det er for let for eleverne, så prøv med fi re eller fem blade.

Hvis du vil sikre at alle elever får fat i opgaven - og tid til at tænke over

den, kan de lave hvert sit Hanois tårn.

POST 2: HANOIS TÅRN

Marker tre felter på jorden med pinde. Find tre blade - et stort, et mellemstort og et lille.

Læg dem ovenpå hinanden i størrelsesorden med det størte nederst i felt 1.

Opgaven er at fl ytte hele bunken af blade fra felt 1 til felt 3. Det glæder om at fl ytte

bladene med så få ”fl yt” som muligt. Og reglerne er:

• Du må kun fl ytte ét blad ad gangen.

• Du må fl ytte bladene til hvilken rude du vil.

• Du må kun lægge et mindre blad på et større.

Skriv hvor få ”fl yt” I skulle bruge på at løse Hanois Tårn i jeres tabel.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!