17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POST 7: VÆGT

Læg forskellige ting ud, som eleverne skal vurdere vægten af. Det kan

være:

• en grankogle

• en stor sten

• en gren

• en tømmerstok

• et æble

• meget andet

Eleverne kan vurdere vægten ved at løfte og gætte. Med en rafte/et bræt

og en trille kan de også selv prøve at lave en vippe-vægt og undersøge

hvad tingene vejer. Eleverne noterer selv resultaterne i deres tabel.

Læreren kender de rigtige svar.

Post 7: VÆGT

Hvor meget vejer de forskellige ting?

Løft på dem - og skriv hvad I tror i jeres tabel.

POST 8: BARKBÅDEN

En klassisk logikopgave, som er meget lettere at gå til, når man kan

prøve sig frem.

POST 8: BARKBÅDEN

Byg en lille båd af træ eller bark med mast og sejl som kan fl yde på vandet.

Find en stor kogle og to små. Det er en far og hans to børn.

Faren vejer 100 kilo og hans to børn vejer 50 kilo hver. De skal alle over bækken

med båden. Men båden kan kun bære 100 kilo. Hvordan kommer de alle tre over? Vis

hvordan med båden og koglerne.

Hvor få ture kan I få dem ned på?

POST 9: LOGIK I HULLER

Endnu en logikopgave, som er

meget lettere at udføre i praksis:

34 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

POST 9: LOGIK I HULLER

Grav 6 små huller i jorden - eller marker

6 cirkler. De skal ligge i en trekant med

et hul øverst, to huller nedenunder og tre

huller nederst.

Find 21 små sten eller kogler.

Fordel de 21 sten, så summen af stenene

langs hver side i trekanten giver det

samme. (Summen er det du får, når du

lægger stenenes antal sammen).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!