17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POST 10: HASTIGHED

Eleverne skal bruge et langt målebånd og et stopur.

POST 10: HASTIGHED

Hvor hurtigt kan I løbe?

Mål 100 meter op på en skovvej. Marker start og mål tydeligt.

Hvor hurtigt løber I 100 meter? Løb de 100 meter én efter én - og tag tid på hinanden

med et stopur.

Lav en tabel og skriv alle jeres tider ind i den.

For hver person beregner I hastigheden i meter pr. sekund.

Eksempel på tabel:

Navn Tid Hastighed (meter/sekund)

*

*

*

*

*

Hvad svarer det til i km/time?

POST 11: AREAL

Find et afgrænset område - f.eks. en bevoksning af træer, et åbent

område, en græsplæne eller noget andet. Afhængigt af elevernes niveau

kan det være kvadratisk, rektangulært, trekantet, rundt eller andet. Mål

selv arealet af området op med meterskridt, målebånd eller målehjul og

noter dit resultat i facitlisten. Lad eleverne gøre det samme.

POST 11: AREAL

Hvor stort er arealet af _________________________

Mål området op og beregn arealet.

Skriv resultatet op i jeres tabel.

Efter stjerneløbet

Når alle grupper har været igennem alle poster i stjerneløbet, samles I i

en rundkreds i skoven og gennemgår resultaterne fra hver af posterne.

Giv hver gruppe mulighed for at fremlægge deres resultater og spørgsmål

- og diskuter opgaverne.

Opsummer hvad du fi nder nødvendigt af mål og vægt.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!