17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Baggrund

Matematik optræder overalt i verden omkring os - og vi bruger det

ofte. Via udeskole forløb som stjerneløbet her, får eleverne direkte fat i

dagligdags begreber som mål, vægt, hastighed og tid. De får konkrete

billeder og kropslige oplevelser at fæsne forståelsen af de matematiske

begreber på - og det kan hjælpe dem med at lære og huske for livet.

Her er forløbet beskrevet kort og synoptisk - som et udeskoleforløb.

Mål Plan

Slutmål for faget

matematik, som

eleverne arbejder med i

forløbet her

36 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Arbejde med tal og algebra

• anvende tal i forskellige sammenhænge

• udvikle og benytte regneregler

• bestemme størrelser ved måling og beregning

• vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og

hjælpemidler til beregning

Arbejde med geometri

• benytte geometriske metoder og begreber til

beskrivelse af ting fra dagligdagen

• undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og

rumgeometriske fi gurer.

Matematik i anvendelse

• vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer

• bruge matematik som et redskab til at beskrive eller

forudsige en udvikling eller en begivenhed.

Kommunikation og problemløsning

• erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse

af data og informationer

• argumentere for og give faglige begrundelser for

fundne løsninger

• veksle mellem praksis og teori

• bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens

sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk

Indhold Stjerneløb med matematiske opgaver der bygger på

konkret forståelse af mål af længde, areal, rumfang, vægt,

tid, samt talforståelse og logik.

Organisering af

undervisning

Organisering af resultater i tabel

Inde: Samlet forberedelse v undersøgelse af mål og

vægt.

Ude: Grupper af 4 elever

Ude/inde: Bearbejdning: Samlet

Hvad gør eleverne Løber i grupper fra post til post og løser matematiske

opgaver i praksis gennem samarbejde.

Kvaliteter og anden

faglighed

Husk Godt humør og . . .

Bevægelse

Læring i sociale sammenhænge

Sprogliggørelse af matematik

Konkurrenceelement kan betones mere eller mindre

Evaluering og

ændring

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!