17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Opmåling og tegning

Materialer:

• Måleredskaber til at måle både mindre og store afstande.

• Papir og blyant.

• Muligvis lommeregner.

Fremgangsmåde:

Eleverne får til opgave at lave et kort over et af skolens områder. Dette

kan eksempelvis være klasseværelset, fællesrum eller hele skolens

område. Eleverne går herefter i grupper ud for at lave en opmåling af

det udpegede område og noterer de relevante afstande ned. Herefter

laves kortet, som eventuelt efter færdiggørelse kan sammenlignes med

”rigtige kort”, hvis sådanne eksisterer.

Variation og progression:

• Opgavens sværhedsgrad kan varieres ved at ændre på

målestoksforholdene eller detaljeringsgraden på kortet. Lettest er

det naturligvis, hvis eleverne kun skal tegne fl ader, stier og veje ind,

sværest hvis alle konkrete objekter fra virkeligheden skal med på

kortet.

Hvis en høj fysisk aktivitet ønskes, kan læreren lægge op til en konkurrence,

hvor grupperne konkurrerer om at lave det mest præcise kort på en

forudbestemt tid, eksempelvis 30 min. Læreren kan eventuelt på forhånd

have taget kopier af ”rigtige kort” af det pågældende område, således at

de kan bruges som ”rette” vejledning.

Kroppens mål

Materialer:

• X-antal målebånd.

Fremgangsmåde:

Eleverne måler hinandens kropsdele (arme, ben, ansigt, overarm, underarm,

lår, underben, omkreds ved hofte osv.).

Herefter arbejder eleverne med beregning og kategorisering af målingerne.

Eleverne kan eksempelvis arbejde med:

den totale længde på alle armene/benene i klassen større end/mindre

end, procent, frekvens af forskellige længder på kropsdele gennemsnit

af en kropsdels længde på klasseniveau eller for køn (drenge vs. piger)

forhold mellem arm og ben, overarm og underarm osv. omregning af mål

til meter, kilometer, millimeter osv.

Variation og progression:

• Der kan måles på forskellige kropsdele og opgavernes sværhedsgrad

kan varieres.

4 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!