17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tre på stribe

Materialer

• Kort med forskellige matematiske spørgsmål. Nogle eksempler kunne

være: ”45+23”, ”Beskriv formlen for cirklens omkreds”, ”Hvilket tal er

størst 3/4 eller 0,80?”, ”Hvad er en diameter?” eller ”Hvad er Y lig med

, når X=4 på denne graf?” (på kortet vises et billede af en graf).

• Kegler i to forskellige stærke farver (rød, blå eller andet).

Fremgangsmåde

Eleverne markerer en ”3 på stribe” bane med 9 kegler. Til et spil skal

bruges 2-4 elever, som deles i to hold à 1-2 elever på hver. Eleverne

starter uden for banen. Den yngste elev starter med at trække et kort

med et spørgsmål.

Hvis eleven kan svare rigtigt på dette spørgsmål, må han/hun anbringe

en markeringskegle, hvorefter han/hun går tilbage til udgangspunktet

uden for banen. Den yngste elev fra den anden gruppe trækker nu et

spørgsmål og anbringer en markeringskegle, hvis han/hun svarer rigtigt.

Hvis eleven ikke kan svare på det trukne spørgsmål, kan det aftales, at

eleven kan trække et nyt, eller at turen går tilbage til det andet hold.

Dette forsætter, indtil et af holdene har tre på stribe. Når begge hold/

elever har anbragt deres tre markeringskort, uden at der er etableret ”tre

på stribe”, må holdende fl ytte rundt på en markeringskegle, hver gang

de svarer rigtigt på et spørgsmål. Vinderholdet er det hold, der først får

skabt en situation, hvor de har ”tre på stribe”.

Variation og progression

• Der kan laves en 4x4 keglebane i stedet for 3x3

• Der kan laves ”spørgsmålsbunker” af forskellig sværhedsgrad

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!