17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Arbejde og puls

Materialer:

Afhænger af aktiviteten, men baseret på nedenstående forslag er det

følgende:

• En stol til hver elev.

• En måtte til kolbøtter.

Fremgangsmåde:

Eleverne kan ved forskellige stationer lave forskellige bevægelser for -

efter en bestemt arbejdstid - at måle pulsen.

Som eksempel kan følgende stationer laves:

Træd op på og ned fra en stol i 30 sek., 60 sek. og 90 sek. og mål puls

efter hver tidsperiode.

Løb en fast distance 5 gange, 10 gange og 15 gange og mål puls efter

hver arbejdsperiode.

Lav 5, 10 eller 15 kolbøtter og mål puls efter hver arbejdsperiode.

Stå stille med bøjede ben i 10, 20, 30, 40 og 60 sekunder og mål puls

efter hver arbejdsperiode.

Måling af puls lægger op til at arbejde med:

• Gennemsnitspuls på klasseniveau i hvile kontra efter en given

arbejdsperiode.

• Puls som funktion af arbejdstid.

• Puls som funktion af højde, vægt, fod, benlængde, låromkreds,

overarmsomkreds osv.

• Gennemsnits kondital på klasseniveau samt frekvens af elevernes

forskellige kondital. Disse kondital kan eventuelt sammenlignes med

kondital på landsniveau.

Variation og progression:

De forskellige bevægelser kan i høj grad varieres.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!