Evalueringsopgaver & fokuspunkter - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter - Haubo Undervisning

Indledning

Matematik 1.-6. klassetrin

Evaluering er et indholds- og omfangsrigt begreb, der dækker over mange faktorer i planlægning og gennemførelse af undervisningen; valg af

arbejdsform, undervisningsmaterialer, tid, elevernes forudsætninger, motivation m.m. Alle disse faktorer vil have indfl ydelse på den enkelte elevs

udbytte af undervisningen. Den del af evalueringen, vi har beskæftiget os med, handler om evaluering af de centralt fastsatte undervisningsmål,

nemlig trinmålene i matematik.

Problematikker i vores opgaveløsning

I arbejdet med opgaveløsningen er vi stødt på problemstillinger, som vi var nødt til at forholde os til for at kunne strukturere og løse den stillede opgave:

1. Trinmålenes indhold

Trinmålene er efter vores opfattelse meget lidt konkret formulerede og vil ikke kunne stå alene som mål for et undervisningsforløb. Vi mener, at

det er nødvendigt at konkretisere trinmålene, så arbejdet med disse bliver tydeligt for eleverne. Uden en konkretisering af trinmålene, vil arbejdet

let kunne blive overladt til de allerede opstillede mål i de materialer, der ”tilfældigvis” fi ndes på skolerne. En anden problematik omhandler det

eksakte indhold i de opstillede trinmål. Om vores forslag til det eksakte indhold i trinmålene er i overensstemmelse med UVM, må vi vente med at

se, til de nationale tests udkommer og bliver taget i brug.

2. Opgavens defi nition har bevirket, at overvægten ligger på, hvad der skal evalueres og ikke så meget hvordan, hvorfor dette hæfte ikke skal tages

som et katalog over forskellige evalueringsformer. Dette har medført en problemstilling i evaluering af næste punkt;

3. Evaluering af kommunikationsområdet har været vanskeligt at sætte i struktur og skema. Især fordi evaluering af den mundtlige kommunikation

er meget afhængig af elevens og lærerens dialog samt lærerens observation af elevens læringsproces og deltagelse i undervisningen.

Et af eksemplerne på udvikling af kommunikative færdigheder ser vi i brug af tekstarket (se bilag), som giver mulighed for at sammenkoble og

præcisere den skriftlige og den mundtlige kommunikation.

3

More magazines by this user
Similar magazines