Årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Foreningens formål er at

understøtte, udvikle og synliggøre

den frivillige ulønnede sociale

indsats samt at yde hjælp til

selvhjælp for borgere, der befinder

sig i svære livssituationer.


Indhold

Indledning................................................................................................................................................................................................................................ 2

Aktiviteter ................................................................................................................................................................................................................................ 3

Synliggørelse det frivillige sociale arbejde .............................................................................................................................................................................. 4

Formidling af frivilligt socialt arbejde ...................................................................................................................................................................................... 5

Foreningsservice...................................................................................................................................................................................................................... 6

Opstart og drift af nye projekter ............................................................................................................................................................................................. 7

Udvikle og støtte lokale netværk, nye samarbejdsformer mellem frivillige organiseringer og mulige samarbejdspartnere ................................................ 7

Anonym rådgivning ................................................................................................................................................................................................................. 9

Selvhjælp ...............................................................................................................................................................................................................................10

Afvigelser i forhold til planlagte aktiviteter og markante udsving ........................................................................................................................................11

Ansatte og Frivillige ...............................................................................................................................................................................................................11

Bestyrelsen ............................................................................................................................................................................................................................12

Samarbejdes aktiviteter i – omkring – på tværs af Frivilligcenteret .....................................................................................................................................12

Finansieringsgrundlag ...........................................................................................................................................................................................................14

1


Indledning

Frivilligcenteret har som altid emmet af en kaskade af aktiviteter. 2012 har ikke været nogen

undtagelse.

Året har generelt været præget af et stærkt øget fokus på frivillighed. Begreberne velfærd,

frivillighed og aktivt medborgerskab breder sig i kommunerne landet over, også i Faaborg

Midtfyn kommune, hvor der har der været voksende politisk interesse for feltet. Det er en

positiv udvikling, der i Frivilligcenteret har afspejlet sig i et forøget samarbejde med

kommunen med det formål for øje at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte, og

det kan styrke det forebyggende arbejde.

Så stor opmærksomhed kan føre til at man må se sine meninger og holdninger efter i

sømmene, markere sine kvaliteter og sætte sine grænser. I Frivilligcenterfeltet debatteres og

vendes holdninger både på landsplan og lokalt i kommunerne. Flere sæt spilleregler for

samarbejde mellem frivillige og kommuner så i 2012 dagens lys, også i Faaborg Midtfyn

kommune, hvor vi deltog i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det frivillige område og

kommunen.

Sidst på året lå det forløbelige resultat klar, inspirationsmanualen til samarbejde: ”Fra Ord Til

Handling”, der er tiltænkt frivillige og kommunens fagpersoner og som bl.a. indeholder et

sæt spilleregler, om hvordan det offentlige og frivillige kan arbejde sammen.

Frivilligcenterets aktiviteter lægger sig, som det vil fremgå af årsberetningen, tæt op af

landsforeningen for Frivilligcentre og Selvhjælp, Frise’s anbefalinger og mindstegrundlag.

Vi håber, at årsskriftet giver et indtryk af Frivilligcenteret dels som et væksthus og en

platform for det aktive foreningsliv dels som et ressourcested, der særligt støtter udviklingen

af det frivillige sociale arbejde i Faaborg Midtfyn.

Årsberetningen udleveres ved generalforsamlingen i marts 2013 og giver et samlet billede af

udfordringer og aktiviteter i 2012.

Formål Mål Værdigrundlag

Foreningens formål er at understøtte, udvikle og

synliggøre den frivillige ulønnede sociale indsats

samt at yde hjælp til selvhjælp for borgere, der

befinder sig i svære livssituationer.

Frivilligcenterets værdigrundlag

Vi anerkender og respekterer ethvert

menneske som ressourcefyldt og

kompetent.

Vi møder ethvert menneske med

åbenhed og respekt.

Vi opfatter alle brugere af

frivilligcenteret som ligeværdige.

Vi arbejder loyalt og respektfuldt for at

skaffe de bedst mulige vilkår for

brugerne.

Vi anser deltagelse i frivilligt socialt

arbejde for en væsentlig kilde til aktivt

medborgerskab og demokratisk

deltagelse

Vi er en aktør i det frivillige sociale

arbejde og må derfor være i stadig

dialog med det omgivende politiske og

civile samfund, men aldrig miste vores

uafhængige og kritiske ståsted.

Vi anerkender og respekterer, at

brugerne er selvstændige og

uafhængige, og at Frivilligcenteret ingen

adkomst har til at bestemme over deres

dispositioner

2


Aktiviteter

Frivilligcenterets aktiviteter er rettet mod at

- Synliggøre de frivillige sociale indsatser

- Formidle frivilligt socialt arbejde

- Servicere frivillige sociale foreninger

- Medvirke/støtte til opstart af nye sociale projekter og i mindre omfang

projektdrift

- Udvikle og støtte netværk - herunder støtte til nye samarbejdsformer mellem

frivillige organiseringer

- Tilbyde ”Anonym Rådgivning” til borgere

- Oprette selvhjælps-/netværksgrupper

Udover de centrale aktiviteter, registreres og dokumenteres stor set alle handlinger, hvilket

er et krav, der er knyttet til Socialministeriets puljer, PUF og FRIG.

Vi har opsat specifikke målbare mål for 2012: Resultaterne kan rekvireres på Frivilligcenteret.

Organisering

Velkommen

Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn er

organiseret som en forening med

hjemsted i Ringe. Foreningen blev

oprettet i 1990. Øverste myndighed er

en valgt bestyrelse

Ved udgangen af 2012 havde foreningen

132 medlemsforeninger

Foreningen er medlem af den

landsdækkende paraplyorganisation

(Frise) for Frivilligcentre og Selvhjælp i

Danmark og ”Frivilligt Forum”,

landsdækkende forening for frivillige

sociale organisationer i Danmark.

3


Synliggørelse det frivillige sociale arbejde

”Foreningsvejviseren”, der udarbejdes af Frivilligcenteret indeholdt ved udgangen af 2012 oversigt

over 117 sociale foreninger, inddelt i 10 kategorier.

4 foreninger blev af forskellige årsager nedlagt i løbet af 2012: Aktive Ældre i Ringe, Bakkegårdens

venner, Familieklubben og Scleroseforeningen af 1960.

Ny foreninger, der så dagens lys i 2012 var bl.a.: Seniorværkstederne, Red Barnet Familieklub.

9 Genbrugsbutikker blev tilføjet Foreningsvejviseren.

Nye aktiviteter i foreningerne er blandt andet: 60* værkstederne og Syæsken begge under

Ældresagen, Stjernecafeen for førtidspensionister, der er et brugerinitiativ i og støttet af

Frivilligcenteret.

Foreningsvejviseren findes vægophængt (fysisk udgave) i Frivilligcenteret, ”Huset” i Faaborg og

Frivilligkontakten Broby. Samt digitalt på: vores hjemmeside frivilligmidtfyn.dk og

”Frivilligautomaten”, Frivilligcenterets stander på Faaborg Bibliotek.

Som altid har vi opdateret foreningsoplysningerne en gang om året ved at kontakte foreningerne

telefonisk. På den måde er vi i gentagen kontakt med foreningerne og det giver god mulighed for at

bringe andre emner op. Blandt andet at spørge ind til foreningernes brug af frivillige, oprette nye eller

nedtage frivilligjob. Det er en god fornemmelse at opleve foreningerne genkender os og vi dem.

Det kendskab vi får til foreningernes arbejde, udfordringer og succeser er et væsentligt bidrag til vi får

øje for, hvor der vil kunne etableres netværk mellem foreningerne.

Nyhedsbrevene til foreningerne og andre medlemmer af frivilligcenteret fungerer fint som

informations kanal til medlemmerne fra Frivilligcenteret, Frivilligt Socialt samråd og som nyt i 2012

bidrager den nyansatte kommunale frivillighedskoordinator med informationer fra Kommunen.

Vi får en del tilbagemeldinger og ros og kan konstatere at det er en god måde at bringe væsentlige

oplysninger videre i en kommune med en stor geografisk udbredelse, der vanskeliggør at samle

foreningerne fysisk.

Synliggørelse af det frivillige sociale

arbejde

Udsendt Frivilligcenterets PR

materiale 2 gange til lægehuse,

biblioteker mm

Jævnligt opdateret Frivilligcenterets

aktiviteter på hjemmesiden

Udsendt 4 Nyhedsbreve

Annonceret og opdateret frivilligjob

på den landsdækkende Frivilligjob

portal, vores digitale stander på

Faaborg Bibliotek samt 7 øvrige

steder i kommunen

Deltaget i den årlige ”Nytårskur”,

foreningsmarked i Fritidscenteret i

Ringe

Deltaget på ”Egeskov Marked”, med

markedsføring

Synlig i håndbogen fra ”Ord til

Handling”

Været medarrangør af et større

”Frivillig Fredag” arrangement og

etableret politikerpraktik i

foreninger

Formidlet interviews og udsendt

pressemeddelelser i dagspresse

1361 unikke besøg på hjemmesiden

Registreret 66 handlinger i alt, der

var direkte relateret til synliggørelse

4


På Egeskov marked

Formidling af frivilligt socialt arbejde

I 2012 registrerede vi 78 registrerede henvendelser på frivilligjob fra borgere eller foreninger, heraf

kom de 30 henvendelser fra frivilligjob.dk og det er en markant stigning, der viser at Frivilligjob.dk nu

er blevet en indgangsport til frivilligt arbejde. Af gode grunde ved vi ikke, hvor mange borgere, der

har henvendt sig direkte til foreningerne efter at have set et opslag et af de steder, hvor

frivilligjobbene er sat op.

Statistikken fra ”Frivilligautomaten” viser en lille stigning og at der stadig primært søges på lokale

frivilligjob og foreninger.

Vi opslår frivilligjob på forespørgsel fra foreningerne. De kan ses fysisk i Frivilligcenteret, ”Huset”

Faaborg, Frivilligkontakten Broby, Husmandsstedet Årslev, Jobcenteret Ringe og på alle bibliotekerne

samt digitalt på vores hjemmeside, på ”Frivillig Automaten” Faaborg Bibliotek og på den

landsdækkende portal Frivilligjob.dk

I Projekt frivillig inviterede vi i efteråret koordinatoren for Projekt Frivillig i region Syd samt de lokale

foreninger der havde tid og lyst ind til en formiddag, hvor vi på både Faaborg og Ringe gymnasier

fortalte om mulighederne i Projekt frivillig, og om de 18 spændende jobs der er oprettet.

Efterfølgende kom mange af de studerende forbi vores stande for at få mere at vide.

Frivilligautomaten

Frivilligjob

Vedligeholdt og fornyet 40

frivilligjob

Kontaktet annoncører 2 gange i

løbet af året med henblik på

genopslag af frivilligjobbene

Oprettet 11 nye frivilligjob og

nedtaget 10 frivilligjob

78 henvendelser fra borgere eller

foreninger angående frivilligjob

Opslået i alt 18 frivilligforløb for

unge under ”Projekt Frivillig”

Løbende frivilligjob annonceringer i

Radio SFM

6 ugers spot annoncekampagne i

lokalaviserne

5


Foreningsservice

Foreninger og netværk har naturligvis fyldt meget i Frivilligcenteret. Såvel mødelokaler som hele

huset har været booket godt op. Nye brugere af huset i år har været FM kommune”Type2 Diabetes”,

grundejerforeningen Dybendal, Røde Kors instruktører, cafe Stjernedrys, Danmarks

Psoreasisforening, Diabetes foreningen, Faaborg Midtfyn Hjerteforening, Hjerneskadeforeningen

lokalafd sydfyn og Scleroseforeningen. Det har givet en masse snak og debat og vi har hjulpet med

alle former for praktisk hjælp til fx kopiering, formidling af viden eller udlevering af relevant

materiale.

Frivilligcenterets cafe` har været flittigt benyttet af de foreninger og netværk, der bruger lokalerne i

Frivilligcenteret.

Vi havde søgt uddannelsespuljen til at afholde 2 kurser, der desværre ikke blev bevilget. Til gengæld

havde vi held til at gennemføre 1 inspirerende førstehjælpskursus bevilget af Tryg fonden.

På Egeskov Marked Mother Therese strikkedamerne FrivilligFigurer på vinterophold

Foreningsservice

Booket lokaler 495 gange til i alt 35

foreninger eller netværk

Udarbejdet og offentliggjort

Foreningsaktivitetskalenderen 1 gang

om måneden for 30 foreninger

Opdateret ”Foreningsvejviseren”. Alle

117 foreninger og er blevet telefonisk

interviewet vedrørende deres formål,

kontaktpersoner, behov for frivillige,

mm.

Sekretariatsfunktion for: ”Midtfyns

Datastue”, ”Frivilligt Socialt Samråd”,

”Ældre Hjælper ældre”,

52 rådgivninger eller konsulent

funktioner for foreninger og netværk

6 forenings netværks aktiviteter

Førstehjælpskursus for foreninger

For at sikre et højt informationsniveau

til foreningerne har vi bl.a. synliggjort og

udleveret kursuskataloger fra Center for

frivilligt socialt arbejde, kommunens

Frivilligpolitik samt ansøgningsskemaer

til § 18 midler. På hjemmesiden lagt link

til Spilleregler for samarbejdet mellem

frivillige og professionelle.

Kontinuerligt opdateret vores

hjemmeside.

og udsendt 4 Nyhedsbreve

6


Opstart og drift af nye projekter

Vi har fortsat drift af ”Projekt Frivillig”, der blev søsat i august 2010. Projektet er igangsat af social- og

undervisnings ministerierne.

Projektet er ved at få fodfæste både lokalt i Faaborg Midtfyn og på landsplan. Indtil nu er der uddelt

1057 frivilligbeviser på landsplan, hvoraf mange er givet til unge, der ved projektets start allerede var

aktivt frivillige. I Faaborg Midtfyn kommune er der udleveret 18 beviser mod 1 bevis i 2011. Vi har

deltaget i de relevante regionsmøder og kan igen konstatere at vi er et af de Frivilligcentre med flest

opslåede frivilligforløb.

Vi har været meget opmærksomme på og har taget kontakt til Trygfondens Besøgshunde projekt, der

har kørt som forsøgsprojekt i udvalgte kommuner gennem et år. Projektet går kort ud på at:

Besøgshunde, et korps af familiehunde og deres ejere, besøger ældre og demente på landets

plejecentre. Vi har tilbudt projektet at slå frivilligjob op, lægge lokaler til matchning mm. Men først i

løbet af 2013 vil Trygfonden brede konceptet ud over hele landet i takt med, hvilke ressourcer de har

til rådighed.

Udvikle og støtte lokale netværk, nye samarbejdsformer mellem

frivillige organiseringer og mulige samarbejdspartnere

Først på året fik vi en henvendelse fra en borger, tidligere bankrådgiver, der gerne ville være frivillig

gældsrådgiver. Der er uden tvivl et stort behov for en frivillig gældsrådgivning og vi arbejder derfor

stadig på at etablere et selvkørende netværk af frivillige gældsrådgivere, han kan indgå i.

Vi har forsøgt at få en filial af projekt ”Frivillig Gældsrådgivning” til Faaborg Midtfyn kommune – uden

held, til gengæld indgik borgeren i den frivillige gældsrådgivning i Odense, hvor han bliver ”uddannet”

til frivillig gældsrådgiver og forhåbentlig vender han tilbage til FM kommune senere.

Netværket ”Besøgstjenesterne på Tværs” blev i 2012 selvkørende og stod helt selv for igen at afholde

et meget velbesøgt offentligt foredrag.

Opstart og drift af nye projekter

faglig sparring til 12 projekter

fortsat lokal drift af ”Projekt Frivillig”

I alt er der udleveret 18 beviser i FM

kommune

Udvikle og støtte lokale netværk, nye

samarbejdsformer mellem frivillige

organiseringer og mulige

samarbejdspartnere

Frivillig Gældsrådgivning

Deltaget som faglig konsulent ved 9

møder i Frivilligt Socialt Samråd

I ”Projekt Frivillig” arrangerede vi

besøg på gymnasierne, hvor 9

foreninger deltog

Vi har været initiativtager til et langt

tættere samarbejde med fritids-,

kultur- og frivillig konsulenterne i

kommunen

formidlet erfaringsudveksling,

gensidige henvisninger mellem

7


Der blev arbejdet intensivt på Frivillig Figur Værkstedet hele september måned.

Frivillig Fredag, den sidste fredag i september, blev for første gang forsøgt afviklet på tværs af social -,

idræts- og kulturforeningerne. Kommunens konsulenter på fritids-, kultur- og frivilligområdet samt

repræsentanter fra Frivilligcenteret og Huset Faaborg nedsatte sig som koordinationsgruppe for

Frivillig Fredag og inviterede 9 foreninger(3 fra hvert område) til ideudvikling af events. Der blev

nedsat 2 arbejdsgrupper på mødet. Den ene gruppe valgte at stå for et samlet arrangement i

Ryslinge, den anden gruppe leverede et idekatalog. Koordinationsgruppen iværksatte street walk/talk

for foreninger i hhv. Faaborg og Ringe, udleverede postkort med frivilligudsagn, bolsjer, opsatte

mandshøje frivillig figurer i begge byer og annoncerede arrangementerne i de lokale medier. Der

deltog i alt 73 frivillige fra 27 forskellige foreninger, men desværre var der ikke voldsomt mange

borgere på gaderne.

Frivilligcenteret planlagde og koordinerede desuden politikerpraktik i foreningerne i uge 39.

Cafe Stjernedrys åbnede dørene for første gang i januar måned 2012. Initiativtagerne bag cafeen er

to førtidspensionister, der ønskede at have et sted, hvor førtidspensionister kunne mødes i uformelle

rammer. Cafeen har åbnet mandage i ulige uger og der har i løbet af 2012 været ca. 30 besøgende.

foreninger og netværk 43 gange

Frivillig Fredags arrangement i

Faaborg, Ringe og Ryslinge med i alt

73 deltagere fra 27 foreninger

Politikerpraktik i 6 foreninger

Sekretariatsfunktioner for: ”Cafe

Stjernedrys”, Mother Terese

netværket og Frivilligt Socialt

samråd.

De mandshøje Frivillig Figurer er klar til at

indtage Ringe og Faaborg

8


Anonym rådgivning

Henvendelserne i rådgivningen tegner et billede af de mangfoldige vanskelige livssituationer der

ligger bag henvendelserne.

Som et af kvalitetsmålene i PUF puljen målte vi igen på tilfredshed med den anonyme rådgivning.

Succeskriteriet var at 80 % af de borgere, der søgte hjælp, skulle være tilfredse eller særdeles

tilfredse med besøget. Brugerens tilfredshed er registreret ud fra følgende 4 svarmuligheder:

Ikke tilfreds. Nogenlunde tilfreds. Tilfreds. Særdeles tilfreds.

Resultatet var (igen) at 100 % har været enten tilfredse eller særdeles tilfredse med rådgivningen.

Anonym Rådgivning

30 registrerede rådgivninger( + et

ukendt antal ikke registrerede)

9


Selvhjælp

Det er primært sorggrupper og selvhjælpsgruppeforløbene efter Angst-Stress- og Depressions

kurserne, vi har startet op i 2012.

Angst-stress og depressions konceptet har stort set fungeret som planlagt, dog med visse ændringer

og tilføjelser i konceptet. Årets evaluereringer viste som vanligt stort udbytte og tilfredshed fra

brugerne med såvel kurset som selvhjælpsforløbet. Kvantitative målinger viste at angst-stress- eller

depressionsniveauet var reduceret med i gennemsnit op til 70 %. De kvalitative evalueringer er til

stadighed meget positive. Der er kun ros, ros og ros. Mange af de, der ved start var sygemeldte er

igen på arbejde.

Desværre måtte mange stå på venteliste i al for lang tid, fordi vi ikke fik henvisninger nok. Derfor blev

det sidste hold i 2012 som forsøg startet som et mix hold med såvel borgere med angst-stress eller

depression. Evalueringerne vil først være klar i 2013.

Som pilotprojekt har vi koblet en enkelt naturvejleder session ind i selvhjælpsforløbet.

Forsøgsgruppen var på fisketur iført waders og fiskestænger, beredvilligt stillet til rådighed af Trente

Mølle Naturvejlederskole.

Aktiviteten blev en stor en succes, der for denne gruppe har betydet at de nu mødes fast til gåture i

naturen.

Vi er fortsat ved udgangen af 2012 i dialog med Det Mobile Sundhedscenter i kommunen omkring

implementering af naturvejledning i partnerskabsaftalen: Angst-Stres- og Depressions kurser

efterfulgt af selvhjælpsgruppeforløb.

Som endnu en kvalitetsmåling under PUF puljen har 10 tilfældige deltagere fra selvhjælpsgrupperne

udfyldt spørgeskemaer, hvor resultatet var at 90 % af deltagerne havde oplevet at: følelsen af

isolation var brudt, forventningerne til deltagelse i gruppeforløb var indfriet, blive forstået, de var

blevet bedre til at tackle deres situation, få et øget selvværd, mærke fysiske forbedringer.

Selvhjælpsgrupper

Der er startet 6 nye grupper i 2012

og 2 har nedlagt sig selv

Afholdt 4 angst- stress-og

depressionskurser med i alt 24

deltagere i samarbejde med ”Huset”

i Faaborg.

Ved udgangen af året stod der 12 på

venteliste. Der er foretaget

evalueringer af hvert enkelt forløb

Pilotprojekt med Naturvejleder

koblet på selvhjælpsforløbet efter

angst-stress-og depressionskursus

10


Afvigelser i forhold til planlagte aktiviteter og markante udsving

Vi har arbejdet en del med omlægning af Foreningsvejviseren til den ”Den Sociale Vejviser” og havde

håbet vi havde haft et færdigt resultat i 2012. Processen har været tidskrævende, da det dels er et

arbejde, der skal grundigt gennemtænkes, dels har givet og stadig giver os udfordringer med skabelon

arbejde i Word.

Det planlagte selvhjælpsgruppeforløb efter angst-stress-og depressionskursus er udvidet med

pilotprojekt med Naturvejleder.

Ved udgangen af 2012 manglede vi tilsagn fra PUF midlerne, grundet driftsforstyrrelser i ministeriet,

hvorfor vi ikke kunne lægge budget for 2013.

Ansatte og Frivillige

Centerleder, Jytte Boisen på 35 timer, medarbejder Ida Karottki på 25 timer, medarbejder Sanne

Uhre på 20 timer.

Faste frivillige gennem 2012 har været: Lone indgik som frivillig i cafeen sammen med Rigmor ind til

sommerferien, Hanne var fortsat bogholder. Gerda, der reparerede pensionisttøj og Hans tog sig igen

af de udendørs arealer. Molli og Søren, der brugte mange timer på at male mandshøje frivilligfigurer

til Frivillig Fredag arrangementet. Herudover er der alle de frivillige, der er tilknyttet frivilligcenteret

til ad hoc opgaver. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige en ekstra stor tak til jer, uden jeres

indsats og engagement var det ikke muligt at drive det frivilligcentercenter, vi har i dag.

Sejr!

11


Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen i marts 2012 konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand Kirsten Lønfeldt

Næstformand Hanne Reed

Kasserer Ingelise Storgård

Medlem Marianne Bo

Medlem Anni Larsen

Suppleant Rita Rasmussen

Suppleant Estrid Petersen

Samarbejdes aktiviteter i – omkring – på tværs af Frivilligcenteret

Vi har skriftlige samarbejdsaftaler, kontrakter, møder med:

- -værestedet ”Huset” i Faaborg og Frivilligkontakten i Broby omkring synliggørelse af

foreningsvejviseren og frivilligjob

- -Jobcenteret, bibliotekerne, ”Husmandsstedet”, vedr. frivilligjob oversigter. Faaborg bibliotek

vedr. drift af ”Frivillig-Automaten” den digitale infostander, hvor både frivilligjob og

foreningsvejviseren kan ses og printes ud.

- partnerskabsaftale med kommunens sundheds- og forebyggelsesafdeling og værestedet

”Huset” Faaborg omkring afholdelse af 4 årlige ”Stress- Angst- depressions kurser” med

efterfølgende selvhjælpsforløb, samt evaluering af forløbene.

- ”Frise”, landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp. Kontrakt, der blåstempler

Frivilligcentret som værende et af de centre, der overholder kvalitetskrav til frivilligcentre og

selvhjælp.

Bestyrelsen i Frivilligcenteret står

sammen om at bevare, støtte og udvikle

Frivilligcenteret

12


Fastlagte samarbejdsmøder

For alle møder er det gældende at de indeholder gensidig ide - information - og erfaringsudveksling.

- Leder af kommunens Sundhedsafdeling, Leder af det mobile sundhedscenter,

Frivillighedskoordinatoren og værestedet ”Huset” Faaborg.

- Frivillighedskoordinatoren.

- Kommunens konsulenter på Fritids-, kultur- og frivilligområdet. Møde ad hoc

- Koordinationsgruppe Frivillig Fredag

- Sundhedsudvalget. Tematiserende møde om Frivillighed og frivillighedspolitikken

- Frivilligt Socialt Samråd. Faglig konsulent funktion.

- Besøgstjenesten ”Ældre hjælper Ældre”. Koordinationsfunktion.

Øvrige Samarbejder

- Det landsdækkende ”Projekt Frivillig”,

- ”Psyk. Info” region Syddanmark.

- Toftens akuttilbud i Kværndrup.

- ”Nefos” projekt for selvmordsforebyggelse.

- ”Viljen” i Odense(spiseforstyrrelser)

- Foreningen Mistet Barn

- Bedre Psykiatri for pårørende

- Trente Mølle omkring Naturvejledning og selvhjælpsgruppeforløb

Gensidig kontakt

- Jobkonsulenter, Praksislæge konsulent, Virksomhedskonsulent, Hjemmeplejen, det lokale

værested for psykisk syge samt praktiserende læger.

Kontakterne omhandler eksempelvis: kurser/selvhjælpsgruppeforløb for borgere med stress, angst og

depression, selvhjælpsgrupper, frivilligt arbejde, besøgstjenesterne og foreningsoplysninger.

Aktiv kontakt til

- Bibliotekerne i kommunen.

- Forskellige landsdækkende foreninger, der opretter selvhjælpsgrupper inden for specifikke

områder. Bl.a. med henblik på at gøre opmærksom på at foreningerne kan benytte vores

faciliteter til selvhjælpsgruppeforløb.

13


Finansieringsgrundlag

2012 har været et økonomisk befriende stabilt år.

Finansieringsgrundlaget kommer overvejende fra puljer under Socialministeriet og §18 midlerne i

Faaborg Midtfyn.

FRIG, grundfinansieringspuljen til Frivilligcentre i Danmark, er kun sikret, når vi årligt dokumenterer:

antallet af medlemmer, minimum 20 medlemsunderskrifter, kvantitet af kerneydelser samt en

kommunal medfinansiering på min. 350.000 kr. Faaborg Midtfyn kommune bevilger dette beløb fra

§18 midlerne. I 2012 med pristalsregulering %.

PUF puljen dækker selvhjælpsaktiviteter samt udvikling af frivilligcenteraktiviteter. I 2011 blev vi

bevilliget et 2 årigt beløb på 300.000 kr. årligt, der udløb med udgangen af 2012.

Kurset vi afholdt i 2012 blev bevilliget af Trygfonden.

Mindre indtægter kom fra lån af lokaler og cafe drift for husets brugere.

Ved udgangen af 2012 manglede vi tilsagn fra PUF midlerne, grundet driftsforstyrrelser i ministeriet,

hvorfor vi ikke kunne lægge budget for 2013.

14

More magazines by this user
Similar magazines