Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nyt Hospital

Nordsjælland

Brugerproces 2012

Rapport over

brugerinddragelse

September 2012


INDLEDNING ........................................................................................................................ 1

KORT OPSAMLING ............................................................................................................. 2

BRUGERPROCESSEN 2012................................................................................................................3

TIDLIGERE BRUGERINDDRAGELSE I RELATION TIL BYGGERIETS FASER .........................3

KONKURRENCEPROGRAMMET.......................................................................................................4

FÆLLES KICK OFF MØDE 15. MAJ 2012.......................................................................................5

TO MØDER MED AFDELINGERNES BRUGERGRUPPER MAJ – JUNI. ......................................5

DELTAGERE: ........................................................................................................................................6

HOVEDRESULTATER FRA BRUGERPROCESSEN 2012............................................ 7

AREALBENYTTELSESPRINCIPPER – TVÆRGÅENDE ELEMENT. ............................................7

NÆRHEDSBEHOV................................................................................................................................8

ILLUSTRATION – LELATIONER MED HØJ PRIORITERING. ......................................................9

SAMLET AREALBEHOV ...................................................................................................10

BRUGERSYNSPUNKTER PÅ TVÆRS AF AFDELINGERNE......................................11

VEDR. AKUTMODTAGELSEN/FAM............................................................................................11

VEDR. SENGEAFDELINGERNE......................................................................................................11

VEDR. AMBULATORIER / DAGFUNKTIONER ...........................................................................12

VEDR. OPERATIONSAFSNITTET (OP) ........................................................................................13

UDVIKLINGSTENDENSER PÅ TVÆRS:........................................................................................14

GENERELLE IAGTTAGELSER:.......................................................................................................14

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER................................................................................15

Bilag 1: Nærhedsrelationer

Nyt Hospital Nordsjælland

Dyrehavevej 29

3400 Hillerød

Opgang 50A

Telefon 48 29 30 33

Direkte 23 23 77 58

Web www.regionh.dk

Dato: 08. oktober 2012


Indledning

”Nyt Hospital Nordsjælland er en del af en større plan besluttet af staten og regionerne.

Vores opgave er at bruge den chance vi har fået til at udvikle et optimalt behandlingsfagligt,

flot og nytænkt hospital med fokus på patienter og sikkerhed – og til glæde

for os alle, der bruger det i det daglige.”(Hospitalsdirektør Suzanne Aaholm i indledningen

til brugerproces 2012)

Som led i forberedelsen af byggeriet har projektorganisationen i perioden maj - september

2012 gennemført en brugerproces med ledelser og medarbejdere fra afdelinger

på hospitalerne. Resultatet af proces afrapporteres i nærværende rapport.

Planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland har i første halvdel af 2012 drejet sig om

forberedelse af projektkonkurrencen for byggeriet. Præmisserne for konkurrencen

fremgår af et konkurrenceprogram, som projektorganisationen skal have færdig udarbejdet

til oktober 2012. Konkurrenceprogrammet skal godkendes af Regionsrådet. Det

er planen, at projektkonkurrencen udskrives primo 2013 og afgøres primo 2014.

Konkurrenceprogrammet er det grundlag, som de bydende teams arbejder ud fra i deres

forberedelse af hver deres bud på, hvordan hospitalet skal udformes. Programmet

udformes som en opgavebeskrivelse med retningslinjer for de bydende rådgivningsteams.

Det forudsætter, at der er udarbejdet en overordnet beskrivelse af funktionalitet

og tilhørende talgrundlag for hospitalets aktiviteter og de i den kontekst forudsatte

kvadratmeter.

Et blandt flere formål med brugerprocessen har således været at kvalificere og indhente

informationer til konkurrenceprogrammet gennem en struktureret dialog med hospitalernes

afdelingsledelser og medarbejdere.

En møderække blev derfor tilrettelagt og meldt ud til afdelingsledelserne, som hver

blev bedt om at etablere en brugergruppe for afdelingen. Brugergruppen blev sammensat

af afdelingsledelserne og 2-4 medarbejdere, der kunne deltage i forløbet med

hele den planlagte møderække.

Møderækken bestod af et indledende fælles kick-off møde for alle afdelingers brugergrupper,

hospitalernes direktion og byggeprojektets Projektstyregruppe samt ca. to

møder med hver afdelings brugergruppe.

Udover fælles kick-off møde og afdelingsspecifikke brugermøder blev der i september

afholdt fælles workshops for afdelingers brugergrupper m.fl. Denne del af processen

afrapporteres særskilt.

Side 1


Denne rapport præsenterer således resultaterne for den første del af Brugerprocessen

2012, som projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland har gennemført i perioden

maj til juni 2012.

Kort opsamling

For hver afdeling er data opgjort hhv. aktivitet, kapacitetsberegning og arealdimensionering,

for dermed at estimere hver enkelt afdelings samlede arealbehov i 2020. De

enkelte afdelingers kapaciteter og arealbehov summeres for hele hospitalet for at give

et overblik over Nyt Hospital Nordsjællands samlede arealbehov.

Kort kan man af resultaterne på tværs af afdelingerne konstatere, hvilke afdelinger der

efter egen opfattelse har brug for at ligge henholdsvis nært og mindre tæt på hinanden

i forhold til deres faglige virksomhed i det nye hospital. På baggrund af en kategorisering

af forskellige hensyn til nærhedsrelationerne og efterfølgende prioritering, kan de

højt prioriterede funktioner defineres som de akutte funktioner, som Nyt Hospital

Nordsjælland ønsker at have fokus på. Baseret på denne kategorisering bør disse akutte

kernefunktioner være tæt relateret til hinanden og udgøre centrum for Nyt Hospital

Nordsjælland. (Jf. vedlagte bilag).

Billedet af de forventede udviklingstendenser samler sig om væsentlige teknologiske

ændringer og medfølgende ændrede behandlingsformer, aktivitetsstigninger og omlægninger

fra stationær- til ambulant- eller dagbehandling. Endvidere peges på en højere

forsknings-, undervisnings- og uddannelsesaktivitet, samt telemedicinske aktiviteter,

hvilket i fremtiden kan betyde ændrede kliniske arbejdsformer.

Det er væsentligt for flere af brugergrupperne, at den sundhedsfaglige kvalitet sikres,

og at styrken i de faglige miljøer inden for alle specialer og hos alle sundhedsprofessionerne

i specialerne fastholdes.

Brugerne har en grundlæggende fælles opfattelse af, at fleksibiliteten mellem funktionerne

i akutmodtagelsen, sengeafdelingerne og ambulatorier/daghospital bør sikres.

Fleksibiliteten bør kunne imødekommes dagligt (fx udnyttelse af personaleressource),

men også på lang sigt, da udviklingsmæssige forandringer skal kunne håndteres (ændringer

i aktivitet og dermed kapacitetsbehov).

Brugerne har klart udtrykt ønske om at medvirke aktivt i processen frem til færdiggørelsen

af Nyt Hospital Nordsjælland, således at ovenstående helt væsentlige forhold

fastholdes.

Hver enkelt afdelingsspecifik rapport er samlet i et fælles dokument .

Side 2


Formålet med brugerprocessen – konkurrenceprogrammet

Brugerprocessen 2012

Brugerprocessen i 2012 bygger videre på Nyt Hospital Nordsjællands første fase med

brugerinddragelse. Nedenstående figur viser tidsaksen for brugerrelaterede aktiviteter i

Brugerprocessen 2012:

Tidligere brugerinddragelse i relation til byggeriets faser

Byggeriet er delt op i 6 faser. Aktiviteterne i hver af byggeriets faser afgør, hvilken

type input der er behov for. Figuren herunder viser omfanget af brugerinddragelsen i

byggeriets to første faser:

Hospitalsbyggeriets fase 1, defineret som Idéfasen, blev indledt i 2010 og er den første

af seks faser i byggeprocessen. I denne indledende fase var aktiviteterne centreret omkring

ansøgning til regeringens kvalitetsfond og et idéoplæg med en beskrivelse af

overordnede behov, funktioner og arealer. Her blev også det første budget udarbejdet

og de økonomiske rammer fastlagt. Der er således blevet givet tilsagn om 3,8 mia. kr.

Side 3


til byggeriet og den endelige placering af hospitalet forventes godkendt i september

2012.

Denne første fase omfattede en brugerproces,

hvor personale, eksperter, patienter og pårørende

fra Frederikssund, Helsingør og Hillerød

Hospital og sundhedsfagligt studerende (fremtidens

brugere) kom med input, trends, tendenser

og idéer til Nyt Hospital Nordsjælland. De

var dermed med til at definere visionen og

værdier for det nye hospital. Det endelige resultat

fra den første brugerproces var fem bærende

principper for byggeriet.

Disse fem bærende principper udgør hermed

værdigrundlaget for hele byggeprojektet frem

mod det færdige hospital. Principperne peger

dermed også frem mod det foranstående konkurrenceprogram

og brugerinddragelsen i de

kommende projektfaser.

Konkurrenceprogrammet

Konkurrenceprogrammet er det grundlag, som de bydende teams arbejder ud fra i deres

forberedelse af hver deres bud på, hvordan hospitalet skal udformes. Programmet

udformes som en opgavebeskrivelse med retningslinjer for de bydende rådgivningsteams.

I byggeprojektets nuværende fase 2, der løber frem til 2014, arbejdes der med

konkurrenceprogrammets forberedelse samt planlægning og afholdelse af projektkonkurrencen.

I 2013 vil 7 teams af rådgivere, udvalgt på baggrund af en prækvalifikation (og invitation),

konkurrere om at vinde et forslag til en helhedsplan for det nye hospital i Nordsjælland.

Helhedsplanen er en overordnet beskrivelse af det samlede byggeri, hvor der bliver

redegjort for placering på grunden, afvikling af trafik, parkering, bygningsvolumener

såsom indbyrdes placering og højder, bygningskompleksets samlede udtryk samt

fremtidige udbygning.

Der vil i konkurrenceperioden være fokus på, hvordan generelle afsnit og standardrum

foreslås udformet, og hvordan det overordnede flow for patienter, personale og varetransport

er håndteret. Det på en måde, således at det sikres, at grundlaget for en effektiv

drift og ambitionen om et hospital i verdensklasse, er til stede.

I bedømmelsen lægges der vægt på det stærke arkitektoniske hovedgreb, som også

rummer en robusthed overfor fremtidige ændringer, som vi ved, uundgåeligt vil støde

til både i den kommende projekterings- og udførelsesperiode, og når hospitalet er taget

i drift.

Side 4


Først når det vindende team er fundet i 2014, vil arbejdet med den konkrete rumdisponering

og tilpasningen til specialernes særlige krav og ønsker udover det principielle

gå i gang. Det er derfor vigtigt, at det vindende forslag i sin overordnede form fremstår

så tilstrækkeligt logisk og overbevisende, at det efterfølgende kan rumme og understøtte

den videreudvikling af koncepterne og funktionerne i hospitalet, der vil pågå

i de følgende år, efter projektkonkurrencen er slut og i fasen frem med projektforslag.

Fælles kick off møde 15. maj 2012

Mødets formål var at introducere byggeprojektet og det kommende konkurrenceprogram

samt den planlagte brugerproces herunder projektorganisation. Fra afdelingernes

brugergrupper deltog omkring 60 personer, som fik en præsentation af byggeprocessen,

en oversigt over byggeprojektets forudsætninger i form af regionens og de statslige

rammer, økonomiske rammer, arealstørrelse, klinisk grundstruktur, fælles akutmodtagelse,

samt en introduktion til en organisations- og kulturudviklingsproces frem mod

det nye hospital. Endvidere blev de ti arealbenyttelsesprincipper og de 19 koncepter

om hospitalets funktionalitet fremlagt.

To møder med afdelingernes brugergrupper maj – juni.

I perioden fra kick-off mødet frem til sommerferien blev der afholdt to møder hver af

to timers varighed, med hver afdelings brugergruppe. Møderne har alle fulgt samme

dagsorden, som har fokuseret på afdelingsbeskrivelserne, validering af aktivitetstal og

dimensionering, nærhedsbehov samt afdelingernes bud på udviklingstendenser. Undervejs

blev udkastet til en rapport om afdelingen kvalificeret.

Til konkurrenceprogrammet skal der for hver afdeling foreligge en beskrivelse af følgende:

Kort beskrivelse af afdelingens nuværende funktionsområder: Der skal tegnes

et oversigtsbillede af de mange funktioner og opgaver afdelingerne løser

fordelt på forskellige afsnit.

Nærhedsbehov, specielle løsninger og relationer til andre funktioner: Der skal

udarbejdes patientforløbsdiagrammer, som giver billede af patientflowet i

afdelingerne. Nærhedsrelationer til andre afdelinger i hospitalet tegnes i

matrixdiagram, der graduerer nærhederne.

Udviklingstendenser og nye behandlingsmetoder for afdelingen og afdelingen i

det ny hospital: Grupperne skal give deres udlægning af den forventede og

formodede udvikling i teknologier, behandlingsformer, sygdomsmønstre

mv.

Dimensioneringsgrundlag (aktivitet og beregningsforudsætninger): Ud fra nuværende

data skal der ske en afdelingsspecifik vurdering af data for såvel

sengedage og ambulatoriebesøg, for ud fra aktivitet at kunne beregne arealbehov.

Kapacitet (aktivitetsbestemt og ikke aktivitetsbestemt): Med vurderingerne skal

man komme tættere på den ”rigtige” arealramme på afdelingsniveau for på

den måde at kunne vurdere, hvilke arealtilpasninger der skal foretages for

at overholde den samlede arealramme for Nyt Hospital Nordsjælland.

Side 5


Deltagere:

Følgende afdelingers brugergrupper har deltaget i møderækken:

a. Akutmodtagelsen

b. Anæstesiologisk Afdeling

c. Billeddiagnostisk Afdeling

d. Børneafdelingen

e. Facility Management

f. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

g. Kardiologisk, Nefrologisk, Endokrinologisk Afdeling

h. Kirurgisk Afdeling

i. Klinisk Biokemisk Afdeling

j. Lungemedicinsk og Infektionsmedicinsk Afdeling

k. Medicinsk Afdeling, Frederikssund Hospital

l. Medicinsk Afdeling, Helsingør Hospital

m. Neurologisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapien

n. Afdeling for Neurohabilitering

o. Onkologisk og Palliativ Afdeling

p. Ortopædkirurgisk Afdeling

q. Reumatologisk Afdeling

r. Øre-, Næse-, Hals afdeling

Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland har forestået forberedelsen og gennemførelsen

af møderne og de afdelingsvise rapporter med konsulentbistand hospitalsplanlægningsfirmaet

Lohfert & Lohfert a/s.

Side 6


Hovedresultater fra brugerprocessen 2012.

Arealbenyttelsesprincipper – tværgående element.

Projektorganisationen har udarbejdet en række arealbenyttelsesprincipper, der beskriver,

hvilke krav, det nye byggeri skal leve op til for at understøtte den drift, som hospitalet

skal præstere fra år 2020. Principperne er udviklet for at sikre en optimal udnyttelse

af den tildelte arealramme uden at gå på kompromis med kravet om høj patientoplevet

kvalitet samt at understøtte processen med at udvikle byggeprojektet på færre

m 2 end forudsat ifm. de første planer.

Side 7


De 10 arealbenyttelses principper er blevet udviklet og valideret i den første fase af

planlægningsprocessen af byggeriet og er godkendt af direktionen. Principperne indgik

som et tværgående element i møderne med brugergrupperne

De 10 arealbenyttelsesprincipper angiver retningslinjer for, hvordan den givne arealramme

skal disponeres i det nye byggeri. Alle principperne er som udgangspunkt nødvendige

for at kunne opfylde arealrammen.

Principperne peger tilsammen på en ny og anderledes drift og organisering af hospitalet.

Nærhedsbehov

Perspektivet for møderne med hver afdelings brugergruppe var som nævnt alene afdelingens

vurdering af hvilke nærheder afdelingen funktionsmæssigt prioriterer. Alle

grupperne har således givet et bud på deres afdelings prioriteringer af nærheder i forhold

til andre enheder. Disse nærhedsbehov er blevet samlet i en matrix, som giver et

overblik over samarbejdsrelationer og sammenhænge på tværs i hospitalet samt konturer

til et billede af tværgående patientforløb.

Med udgangspunkt i de af afdelingerne prioriterede nærhedsrelationer og afdelingernes

udarbejdede principielle patientflow, blev relationerne kategoriseret i forskellige

hensyn (livsnødvendig, patienthensyn, personalehensyn, driftshensyn, logistiske hensyn).

Efterfølgende blev hver relation prioriteret i tre kategorier (høj, mellem, lav).

I prioriteringen har der været fokus på, at Nyt Hospital Nordsjælland skal være et

akuthospital med primært én indgang. For at sikre det akutte patientforløb er det derfor

nødvendigt, at de akutte funktioner ligger i relation til hinanden.

Nedenfor er de relationer illustreret, som er prioriteret højt, illustreret (røde streger).

Heri indgår bl.a. livsnødvendige relationer, som fx relationen mellem fødestuer og

sectiostue. De livsnødvendige nærhedsrelationer er således alle prioriteret højt. Nogle

relationer er prioriteret højt på baggrund af arealbenyttelsesprincipperne. Funktionerne

er lagt i relation til hinanden, som f.eks. endoskopi-enheden, der deler perioperativt afsnit

med dagkirurgien, og Billeddiagnostisk Afdeling, der udnytter modaliteter på

tværs af funktionerne (stiplede lyserøde streger).

De enkelte relationer er beskrevet i separat notat om brugerprocessens nærhedsrelationer,

hvoraf også fremgå de relationer, som er prioriteret med ’mellem prioritet’ og ’lav

prioritet’. (Jf. vedlagte bilag.)

Konklusionerne er et vigtigt input til brug i konkurrenceprogrammet.

Side 8


Illustration – Relationer med høj prioritering.

Side 9


Samlet arealbehov

Brugerprocessen har bidraget til at validere aktivitetsdata for 2009, som efterfølgende

er fremskrevet til 2020. Der er foretaget kapacitetsberegning og arealdimensionering

for at estimere hver enkelt afdelings samlede arealbehov i 2020.

Side 10


De enkelte afdelingers kapaciteter og arealbehov summeres for hele hospitalet for at

give et overblik over Nyt Hospital Nordsjællands samlede arealbehov. Dimensionering

og samlet arealbehov skal efterfølgende valideres og vurderes, inden det indgår i

konkurrenceprogrammet som del af forudsætningerne for udformning af det nye hospital.

Af tabellen fremgår de samlede arealbehov for de kliniske afdelinger, tværfaglige

funktioner (herunder FAM, laboratorier, kontorer og administration m.fl.) og logistik,

forsyning og servicefunktioner. Det samlede arealbehov (netto) fordobles (med en faktor

2), for at se det endelige bruttoarealbehov, som er 122.000 m 2 brutto. I forbindelsen

med brugerprocessen er der taget udgangspunkt i 2009-data som er fremskrevet til

2020

Brugersynspunkter på tværs af afdelingerne

Vedr. akutmodtagelsen/FAM

Afdelingernes brugergrupper har forholdt sig til en udvidelse af funktionen for en fælles

akutmodtagelse. Til de mere konkrete og praktiske emner var der følgende bemærkninger

og ønsker:

at have høj nærhed, dvs. ligge fysisk tæt på akutmodtagelsen af praktiske grunde

for at kunne arbejde både i akutmodtagelsen og sengeafdelingen

at have fremskudte diagnostiske modaliteter

at der for flere specialer etableres særlige spor, der muliggør en ’sus igennem’

samarbejdsform, hvor specialet har sin egen adskilte akutmodtagelsesfunktion

for enkelte specialer kan være en alternativ løsningsmodel med særligt udstyr til

rådighed i akutmodtagelsen

at der er bemandet med sygeplejepersonale med høj specialemæssig kompetence,

for at kunne observere patienterne relevant ifht. specialets specifikke, krav

hurtig inddragelse af specialisterne for at optimere forløbene fra starten

klare retningslinjer for initial og opfølgende håndtering af patientforløb uanset diagnostisk

- / specialetilhørsforhold

Foruden disse gennemgående praktisk prægede emner nævnes det som en generel bekymring,

at hvis der sker for kraftig en ”nedbrydelse” af specialernes identitet i et nyt

hospital, vil man miste et specialemæssigt fagligt fundament, som vurderes at være

forudsætninger for fastholdelse af kompetencerne og fortsat udviklings- og forskningsaktivitet.

Nedbrydningen kan være udtrykt ved en ændret organisering af specialets

daglige virke eller ved betydelig flytning af pladser fra sengeafsnittene til en fælles

akutmodtagelse. Håndteringen af en fleksibilitet i begge retninger fordrer nye arbejdsgange,

som enkelte afdelinger ser muligheder i.

Vedr. sengeafdelingerne

Enkelte afdelinger har kommenteret beslutningen om en-sengsstuer baseret på Regeringens

ekspertudvalgs udmelding om, at der udelukkende skal være en-sengsstuer.

Nogle ønsker mulighed for at differentiere i forhold til patientgruppe, så der kan findes

Side 11


løsninger, der tilgodeser forskellighederne og muliggør fleksibilitet. Arealbenyttelsesprincippet

om ikke at skulle ’eje’ en sengeplads men en patient, forekommer de fleste

rigtig, dog med kommentarer om afregningssystemets begrænsninger. Kommentarerne

om sengeafdelinger samlede sig derudover om nogle hovedspørgsmål, som vil blive

belyst herunder. Ved spørgsmålet om nærhed i forhold til sengeafdelingerne kom der

differentierede ønsker:

Ønsker om nærhed mellem ambulatorieområdet og sengeafdelingen – for nemt at

kunne flytte personalet frem og tilbage, i forhold til hvor belastningen forekommer,

men også for patienter med længerevarende forløb med vekslende ambulante

og indlæggelsesperioder er nærhed værdifuld, det bliver overskueligt for patienten

og giver tryghed. Når personalet veksler mellem flere funktioner og lokaliteter, vil

det være med til at skabe én fælles kultur i hele afdelingen

Ønsker afstand mellem ambulatorium og sengeafsnit for at have ro på sengeafdelingen

Afstand mellem dagkirurgi og sengeafdeling vigtig for ikke at forstyrre med træk

på personaleressourcer

Nærhed mellem daghospitalsfunktioner (/ambulatorium) og sengeafdeling er vigtig

også af personalegrunde, andre fandt ikke denne nærhed afgørende

Kontorfaciliteter – det er praktisk med enkelte kontorpladser tæt på sengeafsnittene

Funktionaliteter på sengeafdelingen:

Sengestuer med mulighed for vekslende specialudstyr

Specialrum med specielt udstyr til undersøgelses- og behandlingsprocedurer for

sengeafdelingens indlagte i løbet af dagen

Opholdsrum - trænings og mobiliseringsmuligheder vurderes væsentlige at have

på sengeafsnittene – med nogen specialevariation

Undervisningsmuligheder

Vedr. ambulatorier / dagfunktioner

Der er variationer i afdelingernes / specialernes anvendelse af ambulatoriefaciliteter,

som også knytter an til de nuværende indretninger og muligheder. Der er tillige stor

variation i afdelingernes måde at anvende ambulatorietider på. Kommentarerne nedenfor

kan ses i forhold hertil og falder i hovedgrupperne:

Nærheder:

Bemærkninger om nærhed mellem ambulatorium og sengeafsnit er beskrevet ovenfor

under punktet om sengeafsnit. Afdelinger peger på, at et fælles ambulatorium udgør en

organisatorisk udfordring, fordi det kan være vanskeligt at opretholde konneks mellem

ambulatorium og sengeafsnit ved stor afstand. Fællesambulatoriet er under afprøvning

i det nuværende hospital. Erfaringer og evaluering herfra bør følges i forbindelse med

planlægningen af det nye hospital.

Side 12


Funktionalitet:

Flere afdelinger har nu en betydelig daghospitalsaktivitet og ønsker også fremtidig

dagbehandling placeret i nær tilknytning til ambulatoriet. Det er typisk forløb, hvor

patienten kommer om morgenen og tilbringer alt fra få timer til en hel dag på hospitalet,

for så at sove hjemme. Det er specialiserede behandlingsforløb tilrettelagt som

daghospital forløb med større eller mindre procedurer. I dag har mange afdelinger udviklet

disse funktioner, som en naturlig forlængelse af ambulatorievirksomheden og

ser mange fordele i denne nærhed.

Bredt vurderet er der forventning om en gradvis stigende aktivitet både for ambulant-

og daghospitalsvirksomhed. De fleste vurderer, at man allerede er kommet langt, og at

mere vil komme til. Tilsvarende finder man, at der er væsentlig sammenhæng mellem

stigning i ambulatorieaktiviteten og daghospital behandling.

Det forventes at flere forløb, der i dag finder sted på sengeafsnit vil kunne blive ændret

til daghospital forløb. På spørgsmålet om behovet for en hotelfunktion, er det helt

bredt vurderet, at der ikke forventes behov for et patienthotel. Flere ønsker også, at der

er adgang til træningsfaciliteter i ambulatorie-daghospitalsområdet fx til instruktion af

patienter.

Fleksibilitet – personaleanvendelse og rumanvendelse:

Kontorfaciliteter bør ligge i tilknytning til ambulatoriet fx til arbejde i forbindelse med

telefonisk visitation eller telemedicinsk kommunikation med patienterne. Der peges

på, at ambulatorierum vil kunne fungere som buffer som kontor udenfor almindelig

arbejdstid. Det findes nødvendigt, at de kvalitets- og udviklingsansvarliges kontorer

placeres tæt på klinikken for at sikre et nært samarbejde og optimal mulighed for at

indgå i klinikkens dagligdag. Der findes også behov for faciliteter til kliniske konferencer

og mødefaciliteter til multidisciplinære teams i ambulatorieområdet.

Vedr. operationsafsnittet (OP)

For operationsafsnittets virksomhed er effektiv drift og udnyttelse særlig kritisk. Det

understreges i kommentarer fra de mange afdelinger, der indgår i samarbejdet på OP.

Patientflowets optimering ses som fælles omdrejningspunkt for et godt operationsafsnit.

Brugergrupperne fremhæver en række forskellige forhold, der kan bidrage til at

understøtte et velfungerende operationsafsnit med de tilhørende perioperative funktioner.

Herunder følger de mere tværgående kommentarer fra grupperne.

Nærhed:

Fysisk nærhed til de funktionelt tætte afsnit, som omfatter de perioperative områder

såsom opvågning, adgangsområder for personale og for patienter – stationære såvel

som dagkirurgiske – dertil intensiv afsnit, intermediære afsnit, endvidere til Akutmodtagelsen

og fødegangen. Nærhed er også vigtigt i selve operationsområdet i forhold til

forskellige birum og forrumsplacering for at optimere funktionaliteten i det daglige

arbejdsflow.

Side 13


Funktionalitet:

Det er forventningen at der vil komme endnu mere teknologi ind på operationsstuerne.

Ligesom det forventes at der vil komme mere robotkirurgi, flere kikkertoperationer og

flere skopier. Fleksibilitet for stuernes funktion vurderes som meget vigtig fremtidssikring.

Udviklingstendenser på tværs:

Forventninger om væsentlige teknologiske udviklinger er næsten alle afdelinger fælles

om, men med lidt forskellige foci, mest begrundet i de specialemæssige karakteristika.

Aktivitetsstigninger nævnes igen og igen, og i nær tilknytning hertil, hvordan indretning

af afdelingerne skal kunne være fleksible og rumme forandringer. Om stigningerne

bemærkes, at der på længere sigt både er den gradvise ændring af optageområdets

demografi med større ældre andel, men også at denne populations sygdomsbilleder

formentlig også vil ændre sig.

Der forventes omlægninger af sædvanlige behandlingsformer, der aktuelt forløber under

indlæggelse hen mod at betydelig højere andele foregår som ambulante eller dagshospitalsforløb.

Hos nogle er der også forventninger om væsentlige stigninger i forskningsaktiviteter, i

undervisnings- og uddannelsesforpligtelser. Flere nævner også en forventning om forpligtelsen

til at varetage patientundervisning vil stige.

De telemedicinske muligheder nævnes også som en faktor, der meget hurtigt kan gå

hen og betyde ændringer i arbejdsformerne.

Generelle iagttagelser:

Blandt afdelingernes brugergrupper er der stor og positiv forventning til at skulle være

med til at udforme et nyt hospital - og til siden at rykke ind i det og være med til at få

det til at fungere som et samlet hele. Et hospital hvor nye teknologier, organiseringer

og samarbejdsformer vil give patienterne de bedste forløb med høj sikkerhed.

At der skal ske forandringer er ingen i tvivl om, alene tidsperspektivet på 8 år vil medføre

en udvikling i praksis og behandlingsformer, men også fordi det nye hospital vil

åbne nye muligheder. Afdelingernes overvejelser er fulde af visioner, som i alt væsentligt

drejer sig om, hvordan de ser muligheder for forbedringer i deres aktuelle

virksomhed.

Når det er sagt kommer også afdelingernes bekymringer på bordet. De nuværende

meget velfungerende ting og forhold man har, vil man naturligt nok ikke miste. Der

nævnes som det første det veltrænede kompetente personale, placeret rette sted, som

sammen kan varetage dele af eller hele patientforløbet med hver deres eksperttilgange.

Side 14


Dernæst nævnes velfungerende større og mindre kliniske enheder, der varetager ekspertområder

som er nøglefunktioner for specialet. Herudover nævnes forsknings – og

udviklingsarbejdet og fastholdelsen af kompetencerne hos personalet. Disse forhold er

alle afgørende for at kunne præstere diagnostik og behandling af høj kvalitet.

Nye organiseringer skal kunne accelerere patientforløbene. Som eksempel nævnes den

nuværende tilsynskultur af flere, som noget der må kunne gøres smartere i en udviklet

akutmodtagelse, hvor samspillet mellem specialerne opfattes som centralt. Det vil få

betydning for hurtig afvikling i den diagnostiske fase, for liggetid og for patientforløbenes

organisering. Også det nye statsligt udmeldte tredive dages diagnostik garanti,

ses som noget der vil nødvendiggøre reorganiseringer og optimering af diagnostiske

patientforløb, og det ikke blot i relation til selve den diagnostiske enhed.

Afsluttende bemærkninger

Den afdelingsspecifikke brugerproces har givet et væsentligt input til konkurrenceprogrammet

ved såvel tydeliggøre, hvorledes de enkelte funktioner bør placeres i relation

til hinanden, som verificering af den samlede arealramme for Nyt Hospital Nordsjælland.

Med vurderingerne er man kommet tættere på den ”rigtige” arealramme på afdelingsniveau

og man kan på den måde vurdere, hvilke arealtilpasninger der skal foretages

for at overholde den samlede arealramme for Nyt Hospital Nordsjælland.

Derudover har processen været vigtig for at forsøge at inddrage brugerne i processen,

således at brugerne også fremover tilegner sig og bliver en del af projektet.

Der er i processen fremkommet mange synspunkter og ekspliciteret faktuelle forhold,

der skal tages højde for, ligesom der er hobet sig en umådelig viden op om de enkelte

– og til tider meget detaljeret - funktioner og forhold på de nuværende hospitaler.

Først når det vindende team er fundet i 2014, vil arbejdet med den konkrete rumdisponering

og tilpasningen til specialernes særlige krav og ønsker udover det principielle

gå i gang. Det er derfor vigtigt, at det vindende forslag i sin overordnede form fremstår

så tilstrækkeligt logisk og overbevisende, at det efterfølgende kan rumme og understøtte

den videreudvikling af koncepterne og funktionerne i hospitalet, der vil pågå

i de følgende år, efter projektkonkurrencen er slut. .

Side 15

More magazines by this user
Similar magazines