BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG ... - Herlev Hospital

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Undervisningsstedets navn og adresse:

Herlev Hospital

Brystkirurgisk afdeling F118

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

tlf. 38684282

Email: heh-brystkirurgisk@regionh.dk

Øverste sygeplejefaglig ansvarlig: (navn, titel)

Ledende oversygeplejerske

Birgitte Andersen

Email: birgitte.andersen@regionh.dk

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: (navn, titel, telefon, mail)

Klinisk vejleder

Anne Rose

tlf. 38684282

Email: anne.rose@regionh.dk

Brystkirurgisk afdeling F blev etableret 1. april 2000 og blev i april 2008 fusioneret med

Brystkirurgisk Klinik i Hørsholm.

Brystkirurgisk afdeling F taget sig af al diagnostik, behandling og pleje af

mammaekirurgiske sygdomme hos kvinder og mænd indenfor Region Hovedstadens

planlægningsområde Nord og Midt.

Basisfunktionen udgøres hovedsageligt af operativ behandling af maligne tumorer i

mammae med tilhørende axilindgreb. Herudover kommer axilkirurgi ved udredning af

patienter med patologiske lymfeknuder samt kirurgisk behandling af lokalrecidiv og

almindelig cicatrisekorrektion efter mastektomi. Behandlingen af benigne mammaelidelser

omfatter fjernelse af tumorer og behandling af ductectasi-syndromet. Desuden behandles

infektioner i mammae (mastit/abces).

Brystkirurgisk afdeling arbejder efter "Det gode Patientforløb" og afdelingen anvender

princippet med kontaktsygeplejerske og kontaktlæge. Brystkirurgisk

afdeling er kendetegnet ved en flad struktur med tæt samarbejde mellem medarbejdere

og ledelse på alle niveauer. Alt personale er inddelt i 4 tværfaglige teams med ansvar for

egen arbejdstilrettelæggelse på tværs af ambulatorium og sengeafsnit. Afdelingen er fysisk

et integreret ambulatorium, sengeafsnit og sekretariat på samme etage. Sygeplejer-

1


skerne arbejder efter rulleplan, der muliggør primær sygepleje. Ressourcepersoner i afdelingen

har tildelte selvstændige ansvarsopgaver og funktionsområder.

Sygeplejerskerne arbejder efter kontaktsygeplejerskesystemet, som betyder, at de tildeles

deres egne patienter fra patientens første besøg i ambulatoriet og under indlæggelsen og

det videre ambulante besøg. Dette betyder, at sygeplejerskerne i det daglige både har

indlagte patienter, som de passer, foruden de varetager plejen til de ambulante patienter.

Denne organisering af arbejdet kræver stor fleksibilitet, omstillingsevne, overblik og prioritering

af dagens opgaver, og giver samtidig patienter og pårørende en oplevelse af

kontinuitet i deres forløb på afdelingen.

I sygeplejerskerne rulleplan på 12 uger, indgår 3 uger på operationsgangen, hvor de assisterer

til de brystkirurgiske operationer.

Læs mere om afdelingens mission/vision og målsætning.

BESKRIVELSE AF SYGEPLEJEFAGLIGE FORHOLD

Borger/Patientsituationer og – forløb

Patienterne henvises f.eks fra egen læge, speciallæge eller andre hospitalsafdelinger til

Brystkirurgisk ambulatorium til udredning og evt. planlægning af operation. Ved begrundet

mistanke om brystkræft udløses pakkeforløbet, med begyndende udredning inden for 3

arbejdsdage. Alle patienter visiteres via røntgen afdelingen til mammografi og ultralydscanning

og evt. biopsitagning eller til Brystkirurgisk afdeling F. Efter operationen følges

patienterne i ambulatoriet med henblik på endeligt mikroskopisvar, ambulant opfølgning

af sygeplejersken og observation af væske /sårkomplikationer. En mindre del af patienterne

fortsætter i kontrol (DBCG "lavrisikogruppe"), mens hovedparten af patienterne

henvises til Onkologisk Afdeling mhp. adjuverende behandling (medicinsk- og strålebehandling)

og kontrol.

Tværfaglige og tværsektorielle forhold.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kvinder med brystkræft, har

Brystkirurgisk afdeling udarbejdet beskrivelser for patientforløbene og modtog i maj 2009

kvalitetsprisen af Region Hovedstadens Kvalitetsråd.

Patientforløbsbeskrivelserne afspejler et formaliseret samarbejde med den øvrige del af

hospitalets mammateam, der udgøres af medarbejdere fra Klinisk Fysiologisk Afdeling,

Patologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling, Stråleafdelingen, Røntgenafdelingen, Plastikkirurgisk

Afdeling, Fysioterapien, Anæstesien og det Perioperative afsnit. Dette multidiciplinære

samarbejder mellem afdelingerne varetager diagnostik og behandling af patienterne,

herunder undersøgelse af sentinel node samt tilrettelæggelse af evt neoadjuverende

behandling forud for operation samt den kirurgiske procedure, som evt. kan omfatte

2


primær eller sekundær brystrekonstruktion.

Der er mulighed for studiebesøg i de samarbejdende afdelinger i klinikperioden.

Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter

Afdelingen har fokus på forebyggelse og fremme af sundhed indenfor flere områder.

Primært vil sygeplejerskens opgave være information og vejledning, den psykosociale

intervention, samt evt. henvise til andre instanser.

Indsatsområder og KRAMfaktorer

Rygestopvejledning

Alkoholvejledning

Ernæringsscreening/vejledning ift. kost og motion

Tromboseprofylakse

Afdelingen har meget fokus på krisereaktioner og kriseintervention samt på vejledning og

støtte. Dette kan beskrives som en tidlig form for rehabilitering, hvor patienterne hjælpes

og støttes til en tilbagevenden til deres tidligere liv, men med en diagnose, der opfattes

som en livstruende sygdom. Afdelingen tilbyder endvidere patientundervisning til

brystkræft opererede som rehabilitering (CAMMA). En selekteret patientgruppe tilbydes

akupunktur for deres gener i forbindelse med hede/svedeture.

Afdelingen har til stadighed forsknings- og udviklingsprojekter i gang, både læge- og

sygeplejefaglige projekter. Af igangværende projekter kan nævnes:

TARGIT (intraoperativ strålebehandling)

IBIS (medicinsk behandling til genetisk disponerede kvinder)

REAL (medicinsk behandling før operation)

SEROMPROJEKT

HÅND I HÅND

BESKRIVELSE AF UDDANNELSESMÆSSIGE FORHOLD

Undervisningens organisering, tilrettelæggelse, samarbejdsformer og de afsatte ressourcer

Brystkirurgisk afdeling tilbyder et samlet klinikforløb for modul 11+12.

I afdelingen er der i forhold til uddannelse ansat:

3


3 kliniske vejledere med 1/6 del Diplom som klinisk vejleder

4 sygeplejersker med onkologisk efteruddannelse

2 sygeplejersker med special uddannelse indenfor operationsteknik

1 sygeplejerske i gang med Diplomuddannelse/kvalitets- og udviklingskoordinator

2 sygeplejersker med 1/6 del Diplom indenfor brystkræftsygepleje.

3 sygeplejersker med kursus i akupunktur.

I klinikperioden er de studerende medansvarlige for, i samarbejde med klinisk vejleder, at

lægge planer for og gennemføre eget uddannelsesforløb.

For at træne de studerendes faglige identitet og evne til at diskutere sygeplejefagligeproblemstillinger

afrundes dagen i de 4 ambulatoriegrupper ved en drøftelse.

Desuden er der mulighed for at de studerende deltager i det sygeplejefaglige forum i afdelingen

samt deltager i den tværfaglige fælles undervisning om fredagen.

Lærings- og studiemiljøet

I afdelingen lægges stor vægt på refleksion, både omkring daglige oplevelser samt

planlagte refleksionsøvelser ud fra praksisbeskrivelser. Derudover arbejdes med før under

efter vejledning, bedside undervisning og dagbogsskrivning.

I afdelingen arbejder vi med sammenhængende patientforløb, der indebærer at den

studerende følger sine egne patienter fra ambulatoriet til sengeafdelingen samt i det ambulante

efterforløb.

De kliniske vejledere planlægger vejledning efter den studerendes behov samt den

studerendes Portfolio. Vi anbefaler brugen af læringskontrakter i præ- og postoperativ sygepleje

for at sikre, at der finder en tilfredsstillende analyse sted som grundlag for kobling

af teori og praktiske færdigheder.

Afdelingens sygeplejersker underviser de studerende i relevante emner for specialet.

Som en hjælp til de studerendes kompetenceudvikling har afdelingen udarbejdet en

oversigt over fag-, metode- og socialkompetencer, de skal arbejde hen imod for at opnå

deres læringsudbytte.

Evaluering

Klinikperioden evalueres ved brug af et evalueringsskema sendt fra skolen til den

studerende. Den studerende giver klinikstedet et udskrift af sin evaluering til den

afsluttende studiesamtale, hvor besvarelsen og evalueringen fra den kliniske vejleder underbygges

i dialog. Evalueringerne benyttes i planlægning af fremtidige

sygeplejestuderendes klinikforløb. Evalueringerne drøftes på møder med den

sygeplejefaglige ledelse med henblik på at forbedre den kliniske uddannelse.

4


Det kliniske undervisningssted er godkendt til modul 12

jf. generel klinisk studieplan

Generel studieplan:

Modul 12

UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE FOR MODUL 12 PÅ BRYST-

KIRURGISK AFDELING.

Vi har udarbejdet følgende forslag til, hvordan de studerende kan opnå handlekompetence indenfor afdelingens speciale

i henhold til det overordnede læringsudbytte for modulet (revideret i 2012).

Læringsudbytte:

At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans

for professionsområdet.

søge og læse om den nyeste sygeplejeforskning omhandlende klinisk praksis samt formidle ny viden til afdelingen

deltage i faglige diskussioner i forhold til afdelingens udviklingsarbejde

argumentere for den planlagte og udførte sygepleje i dagligdagen og evt. give forslag til ændringer

Læringsudbytte:

At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og

specifikke sygeplejefaglige problemstillinger.

analysere relevante problemstillinger i afdelingen f.eks. mestring og krise samt inddrage og sammenligne forskellige

perspektiver på problemstillingerne f.eks. sundhedspolitisk, patientorienteret, pårørendeperspektivet og set fra

sundhedspersonalets side

Læringsudbytte:

At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske

data ud fra forskellige teoretiske perspektiver.

anvende relevante dataindsamlingsmetoder i den direkte pleje f.eks. ved indlæggelsessamtalen og analysere de

data der indsamles om patienten med begrundelse i forskellige teorier der bruges til at analysere, forstå og handle


anvende afdelingens specialiserede dataindsamlingsmetoder fx. Indledende vurdering, VAS, EWS

Læringsudbytte:

At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling.

5


kendskab til samt handle udfra afdelingens standarder og instrukser i relation til patientens forløb (PATIENTFOR-

LØB FOR KVINDER MED BRYSTKRÆFT OG INSTRUKSER)

kendskab til afdelingens igangværende projekter og hvilken betydning det har for patienten at deltage

Læringsudbytte:

At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og

medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af

sektorer og institutioner.

Prioritere, koordinere og delegere ”det gode patientforløb”

ambulatoriefunktion i relation til egne patientforløb: biopsi tagning, kontrol af sårinfektioner og abcesdannelse, patientsamtale

med svar på biopsi. Planlægningssamtale før operation og svar på operation og information om evt.

efterbehandling samt deltage i kliniske kontroller efter operationen

præoperativ sygepleje: telefonkontakt, indlæggelsesamtale i ambulatoriet, modtage patienten i sengeafdelingen og

klargøre patienten til operation

postoperativ sygepleje: modtagelse af patienten fra operation, pleje af patienten med mobilisering, personlig hygiejne,

ernæring, observation af operationssår, dræn samt udvikling af hæmatom, observere for smerter og kvalme,

iværksætte og administrere den på afdelingen mest anvendte medicin, kommunikation og kriseintervention med

patienter og pårørende, forberede og deltage i daglig stuegang, protesesamtale, planlægning af udskrivelse med

evt. etablering af hjemmeplejen, udskrivelsessamtale, information om støtte- og rehabiliteringsmuligheder samt

planlægning af ambulant opfølgning telefonisk eller ambulant besøg.

lede, prioritere, koordinere og administrere opgaverne i sengeafdelingen/ambulatoriet i forhold til egne patientforløb

viden om tværfaglige samarbejdspartnere og hvilke tilbud de har til patienterne f.eks. perioperative afsnit, fysioterapien,

røntgen (mammateam), anæstesien, onkologisk afdeling, hjemmeplejen, socialrådgiver, læger, sekretærer,

servicepersonale og iværksætte relevante kontakter og begrunde valget

Læringsudbytte:

At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser

og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel

omsorg.

underbygge og overskue kommunikation med patienter, pårørende og personale målrettet.

deltage i vanskelige kommunikationsforløb og kunne evne og magte dette både med hensyn til at involvere sig og

kende egne grænser

undervise og vejlede patient og pårørende individuelt ud fra deres behov

udvise respekt, omsorg og empati samt støtte patienten og de pårørende i at mestre deres situation med udgangspunkt

i deres ressourcer

Læringsudbytte:

At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde.

Fordele og ulemper ved:

Akkreditering

6


Mammografiscreening

Kontaktpersonordningen

Det optimerede patientforløb

Patientsikkerhed

set i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår.

Læringsudbytte:

At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til

kvaliteten af den udførte sygepleje.

dokumentation af planlagte formaliserede sygeplejesamtaler med refleksion over sygeplejen og evt. iværksættelse

af nye sygeplejefaglige tiltag

kendskab til samt anvende OPUS, Ultragenda, Labka, Orbit, EPM, WEB RIS, VIP-PORTALEN og internettet til

litteratursøgning

forholde sig kritisk over for den udførte pleje

Læringsudbytte:

At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed.

deltage i drøftelser i forbindelse med udarbejdelse af nye instrukser samt deltage i implementering af ny praksis.

Udarbejdet af

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske:

Klinisk vejleder

Anne Rose

tlf. 38684282

Email: anne.rose@regionh.dk

Dato: 19.11.2012.

7

More magazines by this user
Similar magazines