Skolebeskrivelse Søvind Skole - 2011/2012

soevind.skole.dk

Skolebeskrivelse Søvind Skole - 2011/2012

Skolebeskrivelse

Søvind Skole - 2011/2012

UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED


Indholdsfortegnelse

1 SØVIND SKOLE 3

2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING 4

2.1 Vurdering af fælles indsatsområder 4

2.2 Vurdering af øvrige områder 6

3 RAMMEBETINGELSER 7

4 PÆDAGOGISKE PROCESSER 8

4.1 Fælleskommunale indsatsområder og resultater 8

4.1.1 Den faseopdelte skole 10

4.1.2 Teknologi 20

4.1.3 Inklusion 26

4.1.4 Kreativitet og innovation 29

4.1.5 Konkrete mål vedrørende ledelse og samarbejde 30

4.2 Skolens egne igangværende indsatsområder 32

4.2.1 Inklusion 32

4.2.2 Teknologi 32

4.2.3 Det gode øjeblik 33

4.3 Opfølgning og nye indsatsområder 33

4.3.1 Horsens Kommunes langsigtede strategi for folkeskolerne 2012-2015 33

4.4 Udfordringer 34

4.4.1 Inklusion 34

4.4.2 Søvind Skole som attraktiv arbejdsplads 34

4.4.3 At skabe gode øjeblikke 34

5 TABELLER 35

5.1 Rammebetingelser 35

5.2 Lærernes uddannelsesniveau 39

5.3 Midler til efteruddannelse 42

5.4 Elevtal og SFO-andel 44

5.5 Elevfravær 45

- 2 -


1 SØVIND SKOLE

Telefonnummer +45 76 29 17 55

Hjemmeside www.soevind-skole.dk

E-mail soevind-skole@horsens.dk

Skoleinspektør Niels Eskildsen Kridal

Viceskoleinspektør Liselotte Knagaard

Leder af SFO og Børnegården Jette Christensen

Søvind Skole ligger naturskønt i et landsbymiljø i det nordøstlige hjørne af Horsens Kommune.

Skolen har 132 elever og er ét-sporet fra 0.-6. klasse. Skolen er afdelingsopdelt i et indskolingsteam og et

mellemtrin. Afdelingerne fungerer på femte år som selv-styrende team.

Søvind Skole er en del af samdriftordningen Søvind, som udover Søvind Skole og SFO består af

børnehaven Børnegården.

- 3 -


2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING

2.1 Vurdering af fælles indsatsområder

Søvind skole har brugt DCUM´s trivselsbarometer, som viser at eleverne på Søvind skole i høj grad oplever

klasselæreren som interesseret og tilgængelig. Målingen viser også, at eleverne i såvel indskolingen som

på mellemtrinnet trives på skolen.

Skolelederen vurderer, at der i nogen grad leves op til forventningerne om undervisningsdifferentiering, og

skolen gør brug af differentiering både i forhold til materiale, tilgange, struktur, forventninger og opfølgning.

Søvind Skole er en del af Samdriften i Søvind og har derfor optimale betingelser for at kunne lave en god

overgang mellem dagtilbud og skole, og denne mulighed udnyttes også. Dialog med forældrene tyder på,

at der er stor tilfredshed.

Den sprogpolitiske handleplan danner udgangspunkt for arbejdet med at udvikle elevernes sprog og

læsning, og der følges op på planen både med hensyn til proces og resultater.

Skolen samarbejder med de forskellige foreninger og klubber i området, og har et ønske om at være en

åben kulturinstitution.

I fase 2 arbejdes der også i nogen grad med nye strukturer og organiseringer, som kan understøtte

elevernes evne til at integrere, omsætte og anvende viden i nye sammenhænge.

I fase 2 indgår ligeledes projektarbejdsformen, mens der først i skoleåret 2012/13 vil blive sat fokus på den

internationale dimension.

Søvind Skole har en plan for udmøntning af den kommunale IT-strategi, og skolen arbejder med IT som en

integreret del af undervisningen. Skolens handleplan omfatter både udvikling af undervisningen, udvikling

af lærerkompetencerne, indkøb og forbedring af de fysiske rammer og evaluering.

Skolen har SkoleIntra som fælles platform, og forældrene har adgang til en række netbaserede

undervisningsprogrammer og nettjenester.

Opstartstiden til PCérne er stadig for lang, men der er til gengæld tale om stor stabilitet.

Skolen har gang i et forsøgsprojekt om brugen af IPads i undervisningen, og skolen satser målrettet på

deltagelse i erfaringsudveksling og kurser.

Søvind Skole er rummelighed og inklusion nøgleord, og baggrunden er den, at man ikke kun ser på den

enkelte elev, men at man tager hele konteksten med, når der skal findes løsninger. Udgangspunktet er, at

alle har ret til at deltage i fællesskabet, men også pligt til at bidrage til det.

Skolen har gennemført en lang række initiativer i et samarbejde mellem skolens bestyrelse og

medarbejderne, og der er formuleret tydelige forventninger til alle parter.

Skolen ser det som noget, man er særlig dygtig til, og grunden til, at man lykkes, er en stor indsats fra

medarbejderside, forældreopbakning og tydelighed i forhold til rammer, regler og forventninger.

Den inkluderende indsats tænkes på skolen bredt, nemlig som en ambition om, at hver enkelt elev skal

støttes i sine muligheder for at deltage i fællesskabet, så potentialerne ufoldes bedst muligt.

- 4 -


Skolen indgår i et meget aktivt netværk med Musikskolen og samarbejder derudover med lokale kunstnere

og musikgrupper.

Søvind Skole indgår i et netværk med Stensballeskolen og Hovedgård Skole. På ledelsesområdet har

udskiftninger på Stensballeskolen betydet stilstand i arbejdet.

Skolens ledelse har blik for strategisk ledelse, men baserer det ikke på et årshjul.

Ledelsen får respons på mål og ledelsessamarbejde gennem eget lederteam, ledelsesnetværket og via

dialogmøder og Lederudviklingssamtaler.

Der foreligger ikke beskrivelse af kompetencerne i ledelsesteamet og heller ikke udviklingsplaner for den

enkelte. Ledelsesteamet er nyetableret.

- 5 -


2.2 Vurdering af øvrige områder

Sprogvurderingen i børnehaveklassen viser, at de fleste af eleverne har tilfredsstillende forudsætninger for

en god læseudvikling. Forudsætningerne er dog svage for en gruppe af eleverne, hvad angår

bogstavkendskab. Skolen har således en udfordring i forhold til tilrettelæggelse af foregribende tiltag på

dette område i samarbejde med dagtilbud.

Skolens læseresultater på de øvrige årgange er gennemgående gode. De bedste resultater opnås af de

ældste elever.

Elevfraværet på Søvind Skole er på 7,6 dage i gennemsnit pr. elev. Der er tale om et fald i forhold til året

før, hvor det gennemsnitlige fravær var på 8,5. Faldet har fundet sted inden for alle kategorier af fravær.

- 6 -


3 RAMMEBETINGELSER

Budget

Lønbudget - skole kr. 6.543.853

Lønbudget - SFO kr. 1.350.576

Driftsbudget - skole kr. 8.877.514

Driftsbudget - SFO kr. 1.448.905

Personaletal

Lærere 8

Børnehaveklasseledere 1

Pædagoger 0

Teknisk/administrative medarbejdere 2

Ledere 2

- 7 -


4 PÆDAGOGISKE PROCESSER

4.1 Fælleskommunale indsatsområder og resultater

I nedenstående diagram vises Søvind Skoles placering på de 5 fælleskommunale indsatsområder. Vær

opmærksom på at indsatsområdet Den faseopdelt skole er opdelt i fase 1, 2 og 3.

Kreativitet og

innovation

Ledelse

Inklusion

Den faseopdelte skole - fase 1

Skolens vurdering Horsens Kommune

Teknologi

Den faseopdelte skole -

fase 2

Den

faseopdelte

skole - fase 3

Skolernes besvarelser på indikatorerne under indsatsområderne er summeret op på de 7 indsatsområder.

Hvert indsatsområde består af én eller flere målsætninger og herunder en række resultatmål.

Resultatmålene består af en række indikatorer, hvoraf nogle er spørgsmål med faste svarkategorier. Det er

udelukkende disse indikatorer, som er benyttet i beregningerne.

Til en lang række af indikatorerne har den enkelte skole knyttet kommentarer og uddybet ud fra hvilke

kriterier vurderingen er foretaget. Disse kommentarer og uddybninger er, af pladsmæssige årsager, ikke

medtaget i skolebeskrivelsen, men kan findes i den tilhørende bilagsrapport.

- 8 -


Ved hvert indsatsområde vægter hver målsætning lige meget i beregningen af gennemsnittet. Det samme

gør sig gældende for hver målsætning, hvor de underliggende resultatmål vægter det samme i

beregningen.

- 9 -


4.1.1 Den faseopdelte skole

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Den faseopdelte skole". Dette

indsatsområde er opdelt i henholdsvis Fase 1, Fase 2 og Fase 3.

4.1.1.1 Den faseopdelte skole - fase 1

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Den faseopdelte skole - fase 1".

Indsatsområdet består af følgende målsætninger:

Målsætning 1: Udvikle de grundlæggende personlige, sociale og faglige færdigheder

Målsætning 2: Styrke den praktiske, motoriske, musiske og kreative dimension i fagene

Målsætning 3: Lokalsamfundet inddrages som naturlig samarbejdspartner

Målsætning 3

Målsætning 1

Skolens vurdering Horsens Kommune

Målsætning 2

Grafen herunder viser Søvind Skoles vurdering på de tre målsætninger. I kolonnen umiddelbart til højre for

de tre målsætninger vises den gennemsnitlige vurdering i Horsens Kommune samt skolens difference i

- 10 -


forhold til gennemsnittet.

Den faseopdelte skole - fase 1

Fase 1 - M1

Fase 1 - M2

Fase 1 - M3

1,0

3,2

4,0

4,6

1 2 3 4 5

Målsætning 1: Udvikle de grundlæggende personlige, sociale og faglige færdigheder

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Fase 1 - M1 - indikatorer

Fase 1 - M1 - R1

Fase 1 - M1 - R2

Fase 1 - M1 - R3

4,3

4,6

4,5

5,0

1 2 3 4 5

2,9

4,2

3,4

1,2

4,2

4,4

4,5

3,7

- +

-0,2

0,3

0,4

0,6

Horsens

Kommune

Resultatmål 1: At det enkelte barn, under hensyntagen til fællesskabet, mødes anerkendende og med

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålene:

- +

0,4

0,1

0,5

0,6

Horsens

Kommune

Som en del af resultatmål 1 har skolerne skullet vurdere "Grad af undervisningsdifferentiering" (se bilag).

Søvind Skole har hertil knyttet følgende kommentarer:

Vurderingen af i hvor høj grad undervisningsdifferentiering finder sted er foretaget af skolelederen med

udgangspunkt i medarbejdersamtaler, deltagelse i undervisningen, elevsamtaler og

teamudviklingssamtaler.

Undervisningen differentieres på følgende måde:

Undervisningsdifferentiering finder sted i alle fag og i alle klasser. Det vurderes samlet set at finde sted i

nogen grad.

Søvind Skole er der fokus på at elever har forskellige tilgange til dét at lære, og har forskellige

udgangspunkter herfor.

udgangspunkt i dets næste udviklingszone

Resultatmål 2: At børnene trives i et forpligtende fællesskab i en allerede eksisterende kultur

Resultatmål 3: At indskolingsfasen er fleksibelt organiseret således at den enkelte elevs faglige udvikling

tilgodeses

Søvind Skole har det som en målsætning at alle elever udfordres i forhold til deres potentialer, og at vi

lykkes med at finde og se disse potentialer i samarbejdet med forældrene.

Undervisningsdifferentieringen finder sted så både enkeltelever og elevgrupper støttes på vejen mod

- 11 -


nærmeste faglige og pædagogiske udviklingszone. Undervisningen differentieres både i forhold til

materialer, tilgange, strukturer, forventninger og opfølgninger.

I Søvind Skoles ressourcecenter er differentiering en selvfølge. Her arbejdes målrettet med individuelle

undervisningsforløb som evalueres udfra en tydelig målsætning.

Ligeledes har skolen vurderet "Graden af kvalitet i overleveringen fra dagtilbud til skole". Søvind

Skole har hertil knyttet følgende kommentarer:

Vurderingen er foretaget af skolelederen med udgangspunkt i egne observationer og efter samataler med

forældre og medarbejdere i børnehave og skole.

Søvind Skole er en del af Samdriften Søvind, som også består af Børnehaven Børnegården. Vi har helt

unikke muligheder for at sikre kvalitet i overgangen mellem dagtilbud og skole. I Søvind praktiserer vi "Rød

Tråd" ved at skolens 0. klasses-lærer gennem hele skoleåret har to lektioners "undervisning" i børnehaven

hos sine kommende skolebørn. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med pædagogerne. Når

førskolen begynder 1. maj fortsætter arbejdet i skolens SFO. I skoledelen møder eleverne kendt personale

fra både børnehave, SFO og skole.

Målsætning 2: Styrke den praktiske, motoriske, musiske og kreative dimension i fagene

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At alle elever har mulighed for at gøre brug af alle sanser som en naturlig vej til læring

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålene:

Fase 1 - M2 - R1

4,0

1 2 3 4 5

- +

3,4 0,6

Horsens

Kommune

I forbindelse med besvarelsen af indikatoren "Skolens sprogpolitiske handleplan og herunder hvorvidt den

indeholder retningslinjer for at eleverne gør brug af multimodale tilgang og metoder i undervisningen" har

Søvind Skole afgivet følgende kommentar.

Resumé af retningslinjer for brugen af multimodale tilgange og metoder i undervisningen i

indskolingen:

Skolens sprogpolitiske handleplan indeholder en specifik retningslinje for brugen af multimodale tilgange og

metoder i undervisningen.

Målsætning 3: Lokalsamfundet inddrages som naturlig samarbejdspartner

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At alle skoler har formuleret et grundlag for samarbejdet i lokalområdet

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

- 12 -


Fase 1 - M3 - R1

1,0

Grundlag for samarbejdet med lokalområdet:

1 2 3 4 5

- +

1,2 -0,2

Horsens

Kommune

Der foreligger ikke et egentligt formuleret grundlag for samarbejdet med lokalområdet, men det ligger

Søvind Skole meget på sinde at være en åben kulturinstitution, som bidrager til trivsel, social udvikling og

sund levevis for de mennesker, som har relation til Søvind.

Søvind Skole samarbejder med udgangspunkt i skolebestyrelsens ønske herom med Søvind Gymnastik-

og Idrætsforening, med Søvind Landsbyråd og med en række øvrige klubber, foreninger og

kulturinstitutioner.

Skolens fantastiske faciliteter med boldbaner, egen idrætshal og gymnastiksal understøtter samarbejdet

med lokalområdet.

- 13 -


4.1.1.2 Den faseopdelte skole - fase 2

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Den faseopdelte skole - fase 2".

Indsatsområdet består af følgende målsætninger:

Målsætning 1: Børn og unges skabende evne og inddragelse af omverdenen skal være

Målsætning 3

omdrejningspunktet, og de skal sættes i stand til at integrere, omsætte og anvende

informationer og viden i nye organisatoriske sammenhænge

Målsætning 2: Pædagogikken skal være baseret på et foretagsomhedsprincip, hvor den

grundlæggende undren, spørgelyst, nysgerrighed og udforskning er drivkraften i

erkendelsesprocesserne

Målsætning 3: For at eleverne gradvis lærer at arbejde projektorienteret og at anvende digitale

medier, rettes fokus mod innovation og multimodalitet, og for at forberede eleverne

til et liv i det globale samfund rettes fokus mod den internationale dimension i

undervisningen

Målsætning 1

Skolens vurdering Horsens Kommune

- 14 -

Målsætning 2


Den faseopdelte skole - fase 2

Fase 2 - M1

Fase 2 - M2

Fase 2 - M3

2,3

3,0

3,4

5,0

1 2 3 4 5

Målsætning 1: Børn og unges skabende evne og inddragelse af omverdenen skal være

Fase 2 - M1 - R1

3,0

1 2 3 4 5

3,1

2,8

3,8

2,7

- +

-0,4

0,3

0,2

1,2

Horsens

Kommune

omdrejningspunktet, og de skal sættes i stand til at integrere, omsætte og anvende informationer

og viden i nye organisatoriske sammenhænge

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At alle arbejder med nye strukturer og organiseringer af skolen der understøtter

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Målsætning 2: Pædagogikken skal være baseret på et foretagsomhedsprincip, hvor den

grundlæggende undren, spørgelyst, nysgerrighed og udforskning er drivkraften i

erkendelsesprocesserne

Fase 2 - M2 - R1

målsætningen

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At elevernes trivsel, ambition og motivation bevares på mellemtrinnet

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

5,0

1 2 3 4 5

- +

2,8 0,2

Horsens

Kommune

- +

3,8 1,2

Horsens

Kommune

Målsætning 3: For at eleverne gradvis lærer at arbejde projektorienteret og at anvende digitale

medier, rettes fokus mod innovation og multimodalitet, og for at forberede eleverne til et liv i det

globale samfund rettes fokus mod den internationale dimension i undervisningen

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At alle elever har erfaring med projektarbejdsformen, fx gennem en mindre projektopgave

ved afslutningen af fasen

Resultatmål 2: At den internationale dimension indgår i fase 2

- 15 -


Resultatmål 3: At elever gør brug af multimodale tilgange og metoder i undervisningen

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Fase 2 - M3

Fase 2 - M3 - R1

Fase 2 - M3 - R2

Fase 2 - M3 - R3

1,0

1,0

2,3

5,0

1 2 3 4 5

I forbindelse med resultatmål 2 har skolen beskrevet følgende måde at arbejde med den

internationale dimension på mellemtrinnet:

Der arbejdes på at rette fokus på den internationale dimension i skoleåret 2012/2013

I forbindelse med resultatmål 2 har skolen foretaget følgende initiativer for at fremme

internationlisering:

Internationaliseringsdimensionen introduceres for lærere og skolebestyrelse i september 2012.

Under resultatmål 3 har skolen givet følgende resumé af de retningslinjer som skolens

sprogpolitiske handleplan indeholder vedrørende multimodale tilgange og metoder.

- 16 -

2,7

4,8

1,9

1,3

- +

-0,4

-0,9

-0,3

0,2

Horsens

Kommune


4.1.1.3 Den faseopdelte skole - fase 3

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Den faseopdelte skole - fase 3".

Indsatsområdet består af følgende målsætninger:

Målsætning 1: Styrkelse i at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative

Målsætning 3

løsninger på komplekse problemstillinger

Målsætning 2: Alle elever skal kunne rummes indenfor fællesskabet. Der skal arbejdes med en

styrket undervisningsdifferentiering med øget vægt på fleksibel holddannelse og

læring med IT

Målsætning 3: Skolen skal udvikle elevernes demokratiske dannelse med vægt på kritisk

tænkning

Målsætning 1

Skolens vurdering Horsens Kommune

- 17 -

Målsætning 2


Den faseopdelte skole - fase 3

Fase 3 - M1

Fase 3 - M2

Fase 3 - M3

1 2 3 4 5

Målsætning 1: Styrkelse i at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative

løsninger på komplekse problemstillinger

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Fase 3 - M1 - R1

Fase 3 - M2

Fase 3 - M2 - R1

Fase 3 - M2 - R2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2,3

2,4

2,7

1,9

2,4

- +

Horsens

Kommune

Resultatmål 1: At den enkelte elev gennem dialog og samarbejde er genstand for systematisk evaluering

Resultatmål 2: At skolerne bevidst arbejder med innovation og kreativitet

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

2,7

2,8

2,6

- +

Horsens

Kommune

Målsætning 2: Alle elever skal kunne rummes indenfor fællesskabet. Der skal arbejdes med en

styrket undervisningsdifferentiering med øget vægt på fleksibel holddannelse og læring med IT

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At organiseringen af undervisningen understøtter helhedsorienterede læringsstrategier

Resultatmål 2: At både individ og fællesskab er i fokus i forhold til læringsprocesserne

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

- +

Horsens

Kommune

Målsætning 3: Skolen skal udvikle elevernes demokratiske dannelse med vægt på kritisk tænkning

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At der er etableret et formaliseret samarbejde mellem skole og det omgivende samfund

- 18 -


Resultatmål 2: At der fagligt og organisatorisk er gode og relevante valgmuligheder, så elever kan være

Fase 3 - M3 - R1

med til at tilrettelægge en meningsfuld skoledag ud fra egne mål og læringsstrategier

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

1 2 3 4 5

- 19 -

1,9

- +

Horsens

Kommune


4.1.2 Teknologi

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Teknologi". Indsatsområdet består

af følgende målsætninger:

Målsætning 1: Indhold - at eleverne udvikler kompetence som både kritiske forbrugere, aktive

brugere og producenter af viden gennem udnyttelse af de muligheder, der er til

rådighed i informationsteknologien og medierne

Målsætning 2: Indhold - at IT inddrages som naturlig del af undervisning og læring i alle fag, og at

teknologi anvendes til understøttelse af læring hos alle elever, - og elever med

særlige behov og særlige forudsætninger

Målsætning 3: Indhold - at den moderne teknologi bruges til at udvikle undervisnings- og

organiseringsformer, der styrker muligheder for at alle elever bliver udfordret og

føler ejerskab til både den fælles og egen læreproces

Målsætning 4: Teknik - at IT skal være et fremherskende pædagogisk værktøj, og at eleverne har

et digitalt penalhus som et personligt redskab i skolens undervisning

Målsætning 5: Infrastruktur - at såvel udstyr som opsætning skal gøres så enkel som muligt.

Elever og lærere skal opleve udstyr, som kan tages i brug uden omveje

Målsætning 6: Organisation - at understøtte lokale kreative idéer, som kan blive til innovative

løsninger, der kan implementeres på skolerne og i Horsens Kommune i øvrigt

Målsætning 7: Organisation - at der i organisationen er risikovillighed i forhold til at få ind i

udviklings- og forsøgsprojekter med henblik på at skaffe et beslutningsgrundlag for

implementering

Målsætning 8: Kompetencer - at fokusere på, hvordan teknologi kan tænkes ind i undervisningen

som et didaktisk redskab

Målsætning 9: Kompetencer - at en kompetenceudviklingsstrategi og en forventningsafstemning

sikrer, at lærerne (og ledelsen) udvikler deres teknologiske kompetencer, så de

kan og tør tænke teknologi ind som et didaktisk funderet redskab i elevernes

læringsprocesser

- 20 -


Målsætning 6

Målsætning 8

Målsætning 5

Målsætning 1

Skolens vurdering Horsens Kommune

- 21 -

Målsætning 4

Målsætning 2

Målsætning 3


Teknologi

Tekno - M1

Tekno - M2

Tekno - M3

Tekno - M4

Tekno - M5

Tekno - M6

Tekno - M8

2,0

2,0

3,0

3,7

4,0

5,0

5,0

5,0

1 2 3 4 5

Målsætning 1: Indhold - at eleverne udvikler kompetence som både kritiske forbrugere, aktive

brugere og producenter af viden gennem udnyttelse af de muligheder, der er til rådighed i

informationsteknologien og medierne

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: Eleverne skal være kritiske brugere, aktive forbrugere og producenter

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Tekno - M1 - R1

1 2 3 4 5

Skolen har følgende plan for udmøntning af den kommunale IT-strategi:

Søvind Skoles lokale IT-handleplan lægger sig i både ambition og udmøntning tæt op ad vores

5,0

3,1

4,0

2,3

1,7

3,7

2,4

4,1

3,2

- +

-0,4

-0,2

0,6

1,0

2,7

0,3

0,3

0,9

Horsens

Kommune

- +

4,0 1,0

Horsens

Kommune

fælleskommunale retninger. Søvind Skole arbejder med IT som en integreret del af undervisningen, og gør

det med udgangspunkt i en opdateret og omfangsrig "maskinpark". IT inddrages som en naturlig del af

undervisningen i alle fag, og er med til at sikre læring for alle skolens elever. Samtidig bidrager brugen af IT

til at udvikle kreativt tænkende og reflekterede IT-brugere til et samfund i hastig forandring.

Søvind Skoles handleplan indeholder fire hovedområder:

1. Handleplan for IT i undervisningen

2. Handleplan for lærernes videreuddannelse

3. Handleplan for indkøb af hardware/software og stadig forbedring af de fysiske IT-rammer

4. Evaluering

Målsætning 2: Indhold - at IT inddrages som naturlig del af undervisning og læring i alle fag, og at

teknologi anvendes til understøttelse af læring hos alle elever, - og elever med

særlige behov og særlige forudsætninger

- 22 -


Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: Teknologi inddrages som en naturlig del af undervisning og læring i alle fag

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Tekno - M2 - R1

Tekno - M3

Tekno - M3 - R1

Tekno - M3 - R2

5,0

1 2 3 4 5

Målsætning 3: Indhold - at den moderne teknologi bruges til at udvikle undervisnings- og

1,0

2,0

3,0

1 2 3 4 5

- +

2,3 2,7

1,7

1,0

2,5

Horsens

Kommune

organiseringsformer, der styrker muligheder for at alle elever bliver udfordret og føler ejerskab til

både den fælles og egen læreproces

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: Teknologi anvendes til at understøtte alle elevers læring

Resultatmål 2: Forældre sikres nem digital adgang til aktuel information og viden om, hvordan de kan støtte

Tekno - M4 - R1

børnene i deres skolegang

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

4,0

1 2 3 4 5

- +

0,3

0,0

0,5

Horsens

Kommune

Målsætning 4: Teknik - at IT skal være et fremherskende pædagogisk værktøj, og at eleverne har et

digitalt penalhus som et personligt redskab i skolens undervisning

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: Alle elever har adgang til et digitalt ”penalhus”

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

- +

3,7 0,3

Horsens

Kommune

Målsætning 5: Infrastruktur - at såvel udstyr som opsætning skal gøres så enkel som muligt. Elever

og lærere skal opleve udstyr, som kan tages i brug uden omveje

Målsætningen består af følgende resultatmål:

- 23 -


Resultatmål 1: Skolens eget udstyr skal hurtigt være klar til brug

Resultatmål 2: Der er gode muligheder for at anvende egne digitale enheder

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Tekno - M5

Tekno - M5 - R1

Tekno - M5 - R2

1,0

2,0

3,0

1 2 3 4 5

Målsætning 6: Organisation - at understøtte lokale kreative idéer, som kan blive til innovative

løsninger, der kan implementeres på skolerne og i Horsens Kommune i øvrigt

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At understøtte lokale kreative ideer, som kan blive til innovative løsninger, der

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Tekno - M6 - R1

5,0

1 2 3 4 5

Målsætning 8: Organisation - at der i organisationen er risikovillighed i forhold til at få ind i

udviklings- og forsøgsprojekter med henblik på at skaffe et beslutningsgrundlag for

implementering

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Tekno - M8 - R1

implementeres på skolerne og i Horsens Kommune i øvrigt

Resultatmål 1: At der i organisationen er risikovillighed i forhold til at understøtte udviklings- og

forsøgsprojekter

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Beskrivelse af forsøg med teknologi i undervisningen:

3,0

1 2 3 4 5

2,4

1,2

3,6

- +

-0,4

-0,2

-0,6

Horsens

Kommune

- +

4,1 0,9

Horsens

Kommune

- +

3,2 -0,2

Horsens

Kommune

Skolen har igangsat et ambitiøst forsøgsprojekt med brug af iPads i undervisningen. Der er indkøbt en iPad

pr. 4,3 elever. Skolen har klædt sig på til opgaven ved at skolens læringscenter først er blevet fortrolige

med brugen af iPads, derefter resten af lærerne inden iPads'ene er blevet tilgængelige for eleverne. Vi har

satset målrettet på deltagelse i erfaringsudvekslinger og kurser.

- 24 -


Målsætning 9: Kompetencer - at fokusere på, hvordan teknologi kan tænkes ind i undervisningen

som et didaktisk redskab

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At organisationen påtager sig det overordnede ansvar for at understøtte skolernes samlede

kompetenceudviklingsstrategi.

- 25 -


4.1.3 Inklusion

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Inklusion". Indsatsområdet består af

følgende målsætninger:

Målsætning 1: At udvikle et fælles sprog om inklusion

Målsætning 2: At styrke en kommunal efter- og videreuddannelsesstrategi der fordrer inklusion

Målsætning 3: At styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft – også udover skolen

Målsætning 4: At beskrive hvilke forventninger Horsens Skolevæsen har til forældrenes rolle i den

Målsætning 3

inkluderende folkeskole

Målsætning 1

Skolens vurdering Horsens Kommune

- 26 -

Målsætning 2


Inklusion

Inklusion - M1

Inklusion - M2

Inklusion - M3

Målsætning 1: At udvikle et fælles sprog om inklusion

Målsætningen består af følgende resultatmål:

3,0

4,2

5,0

5,0

1 2 3 4 5

Resultatmål 1: At flere elever er inkluderet i almenundervisningen

Resultatmål 2: At skolerne bevidst har arbejdet med dannelsen af et fælles sprog om inklusion

Resultatmål 3: At skolerne har konkrete målsætninger og handleplaner vedrørende inklusion

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Inklusion - M1

Inklusion - M1 - R1

Inklusion - M1 - R2

Inklusion - M1 - R3

5,0

5,0

5,0

5,0

1 2 3 4 5

3,6

4,1

3,8

3,1

4,1

4,1

4,5

3,7

- +

-0,8

0,6

0,9

1,9

Horsens

Kommune

- +

0,9

0,9

0,5

1,3

Horsens

Kommune

Under resultatmål 2 har skolen gennemført følgende initiativer med henblik på at danne et fælles

sprog om inklusion:

Der er gennemført en lang række initiativer, bl.a. i samarbejde mellem skolebestyrelse og skolens

medarbejdere. Der er formuleret tydelige forventninger til både elever, forældre og medarbejdere hvori der

udtrykkes, at alle aktører spiller en vigtig rolle i forhold til at få inklusionen på Søvind Skole til fortsat at

lykkes.

Søvind Skoles målsætning for inklusion:

Søvind Skole har en målsætning om at skabe plads til alle børn som kan inkluderes uden at det bliver på

bekostning af fællesskabet.

Søvind Skole ser vi det som noget vi er særligt dygtige til, og som vi lykkes godt med takket være

pædagoger og læreres fantastiske indsats, en stor forældreopbakning og tydelige rammer, regler og

forventninger til måden vi omgås med hinanden på.

Søvind Skoles handleplan for inklusion:

- 27 -


Se forrige afsnit

Målsætning 2: At styrke en kommunal efter- og videreuddannelsesstrategi der fordrer inklusion

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At skolerne sikrer besiddelsen af de nødvendige kompetencer

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Inklusion - M2 - R1

Inklusion - M3 - R1

3,0

1 2 3 4 5

5,0

1 2 3 4 5

- +

3,8 -0,8

Horsens

Kommune

Målsætning 3: At styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft – også udover skolen

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At forældre til kommunens elever oplever øget tilfredshed

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

- +

3,1 1,9

Horsens

Kommune

Målsætning 4: At beskrive hvilke forventninger Horsens Skolevæsen har til forældrenes rolle i den

inkluderende folkeskole

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: At skolerne har formuleret deres forventninger til forældrenes rolle i den inkluderende

folkeskole

Skolen har formuleret følgende forventninger til forældrene i forbindelse med inklusion:

At hvis inklusionen skal lykkes, skal alle skolens interessehavere, herunder forældrene, stille sig rigtigt.

Forældrene er vigtige i den forbindelse. Forældrene skal sikre positiv meningsdannelse om

inklusionstanken og understøtte det pædagogiske personales arbejde.

- 28 -


4.1.4 Kreativitet og innovation

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Kreativitet og innovation".

Indsatsområdet består af følgende målsætninger:

Målsætning 1: At kreativiteten understøtter faglig fordybelse, eksperimenteren og inddragelse i det gode

Resultaterne under Kreativitet og innovation præsenteres ikke i en spindelvævsgraf, da der ikke er nok

kvantitative indikatorer.

Målsætning 2: At skolen åbner sig mod samfundet og udvikler sig i samklang med det

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Kreativitet - M2 - R1

Skolen netværk i forhold til kreativitet og innovation:

5,0

1 2 3 4 5

- +

3,4 1,6

Horsens

Kommune

Søvind Skole er en meget aktiv deltager i Horsens Musikskole, og samarbejder derudover med lokale

kunstnere og musikgrupper, herunder Hovedgård Skoles Spilop'er.

Målsætning 3: At elevernes kreative, skabende og kulturelle kompetencer udvikles gennem egen

udfoldelse og oplevelse

praksisfællesskab

Målsætning 2: At skolen åbner sig mod samfundet og udvikler sig i samklang med det

Målsætning 3: At elevernes kreative, skabende og kulturelle kompetencer udvikles gennem egen

udfoldelse og oplevelse

Målsætning 4: At fagligheden og kvaliteten i de praktisk-musike fag og i de skabende aktiviteter i SFO

styrkes og udvikles

Resultatmål 1: At der er fokus på netværksdannelse i forhold til kreativitet og innovation både inden for

Målsætningen består af følgende resultatmål:

skolevæsenet og i forhold til eksterne samarbejdspartnere

Resultatmål 1: At udvikle samarbejdet mellem skoler, kulturinstitutioner og foreninger og samarbejdet

mellem skoler og professionelle kunstnere

Beskrivelse af netværkene samt eventuelle projekter som resultat af netværkssamarbejdet:

Et tydeligt resultat af skolens deltagelse i netværkssamarbejdet med Horsens Musikskole er, at ud af

skolens 132 elever deltager 23 elever på 39 hold i musikskolen, som har en aktiv afdeling på Søvind Skole.

- 29 -


4.1.5 Konkrete mål vedrørende ledelse og samarbejde

I dette afsnit præsenteres Søvind Skoles resultater på indsatsområdet "Ledelse". Indsatsområdet består af

følgende målsætninger:

Målsætning 1: At der dannes forpligtende samarbejde mellem skolerne, hvor samarbejdet er forankret i

Resultaterne under Ledelse præsenteres ikke i en spindelvævsgraf, da der ikke er nok kvantitative

indikatorer.

Ledelse

ledelsen

Målsætning 2: Ledelsessamarbejdet omfatter videndeling, opgaveløsning og driftsfællesskaber

Målsætning 3: Alle ledere tager stilling til, hvilke opgaver, der løses bedre i fællesskaber

Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

2,9

1 2 3 4 5

- +

2,8 0,1

Horsens

Kommune

Målsætning 2: Ledelsessamarbejdet omfatter videndeling, opgaveløsning og driftsfællesskaber

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: Skolerne samarbejder om de nævnte opgaver

Skolen løser følgende projekter/opgaver i samarbejde med andre skoler i netværket:

Søvind Skole indgår i netværkssamarbejde med Hovedgård Skole og Stensballeskolen. Samarbejdet

foregår på både ledelses- og på administrativt niveau.

Skoleledernetværket med Hovedgård Skole har en lang historie bag sig, da Hovedgård er

overbygningsskole for Søvind Skole, når eleverne efter 6. klasse skal fortsættre skolegangen et andet sted.

På skolelederniveau har netværkssamarbejdets begyndelse været udfordret af ledelsessituationen på

Stensballeskolen, så et par tiltag har været sat i bero.

Også administrativt finder der netværkssamarbejde sted, helt konkret på skolesekretærniveau. Dette

samarbejde understøtter ledelsen og ledelsens ambition om en stærk administration på skolerne, og

Søvind Skole oplever også på dette felt at være priviligeret.

I netværket mellem skolerne er der taget hul på gennemførelse af fælles fagdage for medarbejderne i

undervisningsdelen, på fælles kurser og inspirationsdage.

Målsætning 3: Alle ledere tager stilling til, hvilke opgaver, der løses bedre i fællesskaber

Målsætningen består af følgende resultatmål:

Resultatmål 1: Skolens ledelse har blik for, hvad fremtiden vil bringe, og indretter gennem pædagogisk

ledelse organisationen i forhold hertil

Resultatmål 2: Skolens ledelse sikrer at opgaveløsningen hele tiden optimeres via samspil og samarbejde

udover egen organisation

Resultatmål 3: Sammensætningen af den enkelte skoles ledelsesteam afgøres decentralt, idet der tages

højde for succeskriteierne

- 30 -


Søvind Skoles vurdering af, hvor langt de er i forhold til resultatmålet:

Inklusion - M6 - R2

Ledelse - M2 - R1

Ledelse - M2 - R2

Ledelse - M2 - R3

1,8

3,0

4,0

4,3

1 2 3 4 5

Beskriv af hvem ledelsen modtager respons i forhold til mål og ledelsessamarbejde:

Responsen på både mål og på ledelsessamarbejdet finder sted i eget lederteam, i netværket, via

4,3

3,1

3,1

2,3

- +

-0,1

-0,5

0,0

0,9

Horsens

Kommune

medarbejderne i Uddannelse og Arbejdsmarked og via chefen for Undervisningsområdet, Anna Marie Illum.

Beskriv hvilke opgaver der løses i samarbejde med aktører udenfor egen organisation:

Som tidligere nævnt oplever vi god sparring i ledernetværk, hos samarbejdspartnere i andre afdelinger i

Horsens Kommune, særligt i Uddannelse og Arbejdsmarkedsafdelingen, herunder hos chefen for

undervisningsområdet.

- 31 -


4.2 Skolens egne igangværende indsatsområder

4.2.1 Inklusion

Mål:

Se beskrivelsen under "Inklusion" i Horsens Kommunes langsigtede strategi.

Vurdering af status på mål:

Søvind Skole er rummelighed og inklusion nøgleord, når vi skal beskrive, hvad vi lykkes med. Bl.a. af

den grund søges Søvind Skole i dag af elever som er bosiddende med betydelig afstand til Søvind. På

Søvind Skole modtager vi hver dag 15 elever mere, end der bor i vores skoledistrikt. Det svarer til mere

end 10 % af vores samlede elevgruppe.

Vi lykkes med rummeligheden, bl.a. fordi vi udfordrer hvert enkelt barns udviklingsmuligheder på trods af at

barnet kan være udfordret på sine deltagelsesmuligheder.

Når vi lykkes med inklusion, dvs. at skabe lige muligheder for børnenes deltagelse, er det bl.a. fordi vi ikke

reducerer udfordringer eller problemer til at være hæftet på ét bestemt menneske eller én bestemt

problematik. På Søvind Skole tager vi udgangspunkt i de sammenhænge som vores elever bevæger sig i,

og

arbejder målrettet med at tilrettelægge forløb med udgangspunkt i, at alle har ret til at deltage i

fællesskaber, men også pligt til at bidrage til dem.

Grundlaget for at vi lykkes med både rummelighed og inklusion er skabt i samarbejde mellem forældre og

skole og understøttes af medarbejdernes evne til at skabe gode relationer til eleverne med udgangspunkt i

faglighed, empati og gensidig respekt.

Arbejdet med inklusion og rummelighed understøttes i det daglige af skolens ressourcecenter, som udover

den faglige del også består af AKT-lærer(Adfærd, Kontakt, Trivsel) og inklusionspædagog, som i fire

ugentlige timer iværksætter og understøtter inkluderende indsatser.

Planlagt opfølgning på mål:

Vi skal fortsat arbejde på at opfylde den fælleskommunale målsætning og vores lokale målsætning indenfor

inklusionsområdet, som handler om at skabe lige muligheder for deltagelse i undervisningen på Søvind

Skole.

4.2.2 Teknologi

Mål:

Se beskrivelsen under "Teknologi" i afsnittet med Horsens Kommunes langsigtede strategi.

Vurdering af status på mål:

Søvind Skoles lokale IT-handleplan lægger sig i både ambition og udmøntning tæt op ad vores

fælleskommunale retninger. Søvind Skole arbejder med IT som en integreret del af undervisningen, og gør

det med udgangspunkt i en opdateret og omfangsrig "maskinpark". IT inddrages som en naturlig del af

undervisningen i alle fag, og er med til at sikre læring for alle skolens elever. Samtidig bidrager brugen af IT

til at udvikle kreativt tænkende og reflekterede IT-brugere til et samfund i hastig forandring.

Søvind Skoles handleplan indeholder fire hovedområder:

1. Handleplan for IT i undervisningen

2. Handleplan for lærernes videreuddannelse

3. Handleplan for indkøb af hardware/software og stadig forbedring af de fysiske IT-rammer

4. Evaluering

- 32 -


Der er fortsat et arbejde at gøre, før IT bliver en fuldt ud intergreret del af undervisningen. Det arbejde

fortsætter vi med at gøre jf. Søvind Skoles lokale IT-handleplan og de overordnede målsætninger i

kommunens langsigtede strategi.

Planlagt opfølgning på mål:

Der følges op på i hvilket omfang lærerne oplever at lykkes med integreringen af IT i undervisningen jf. IT-

handleplanen og ambitionen i kommunens langsigtede strategi.

4.2.3 Det gode øjeblik

Mål:

Med udgangspunkt vores medarbejderes forpligtende relationsstøttende indsats opdrages vores elever til

medbestemmelse og ansvarstagen i et fællesskab, som ikke finder sted af sig selv. Fællesskabet er

kendetegnet ved plads til forskellighed, tolerance og forståelse, men er også kendetegnet ved store

forventninger til den enkeltes bidrag.

Vi arbejder målrettet med at skabe den bedst mulige trivsel blandt skolens elever og medarbejdere. Vores

indsatser vedr. optimering af trivsel finder sted både forebyggende, indgribende og opfølgende.

Trivselsarbejdet er noget som ligger alle aktører på og omkring skolen meget på sinde.

Alle elever skal udfordres og ses. Vi skal finde det gode frem i alle de mennesker vi omgås, og alle skal

opleve, at vi har forventninger til hinanden, forventninger som kan indfries, hvis man gør sig umage. At

skabe den højst mulige faglighed for den enkelte er vigtigt for os.

Vi lever i en tid, hvor der megen fokus på det målbare, og det giver en vigtig dimension ind i visse områder

af skolens virksomhed. Der er også en række områder, som er svære at måle resultatet af, og disse

områder er mindst lige så vigtige. Disse områder giver vi plads til med følgende overordnede målsætning,

som skal lyse over alt hvad vi foretager os som skole: Vi skal skabe det gode øjeblik: Den gode

undervisning, det gode relationsarbejde, den trygge ramme, det gode frikvarter, den gode, ærlige og

fremadrettede skole/hjem-samtale. Vi skal skabe livsduelige unge mennesker, som møder livet med en

forpligtende forventning, men med skuldrene sænket fordi de ved, at hvis de gør deres bedste, så er deres

bidrag med til at skabe et fremtidssikret samfund og et godt liv for dem selv og deres nærmeste.

Vurdering af status på mål:

Søvind Skole er en attraktiv arbejdsplads for både børn og voksne. Her oplever man at være en del af et

miljø i hvilket der står respekt om de enkelte mennesker. Undersøgelser viser, at skolens elever trives

samtidig med at fraværet blandt skolens medarbejdere i 2. kvartal i 2012 lå på 0,6%.

Planlagt opfølgning på mål:

Fortsat tæt opfølgning på alle parametre, både de målbare og ikke-målbare.

4.3 Opfølgning og nye indsatsområder

4.3.1 Horsens Kommunes langsigtede strategi for folkeskolerne 2012-2015

Mål:

- 33 -


Som beskrevet i "Det vi vil, og det der skal til", og målsætningerne i afsnittene om "inklusion" og

"teknologi".

Handleplan:

Arbejdet er delvist påbegyndt som det er beskrevet bl.a. under afsnittene om "inklusion" og "teknologi".

4.4 Udfordringer

4.4.1 Inklusion

I sidste kvalitetsrapport blev inklusionsindsatsen beskrevet som et "nyt" indsatsområde. Ambitionen og

udfordringen var fortsat at lykkes med at skabe en inkluderende skole som i højest mulig grad tilbyder lige

deltagelsesmuligheder for alle. Det oplever jeg, at vi lykkes godt med.

Udfordringen er fortsat at sætte denne retning og lykkes med det.

4.4.2 Søvind Skole som attraktiv arbejdsplads

I kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/2011 udtrykte vi en ambition om at fastholde Søvind Skole som en

attraktiv arbejdsplads. Det er fortsat en helt central udfordring, fordi resultatet af at være en attraktiv

arbejdsplads giver den bedste forudsætning for at være en ualmindeligt god skole.

Søvind Skole er ikke kun arbejdsplads for skolens medarbejdere, men også for eleverne. Eleverne skal

opleve deres "arbejdsliv" på Søvind Skole som meningsfuldt. Dette sikres bl.a. ved at eleverne har en

oplevelse af at blive hørt, forstået og ved at opleve at have medindflydelse.

4.4.3 At skabe gode øjeblikke

Med henvisning til den tidligere beskrevne ambition om at skabe det gode øjeblik, det gode nu, er vores

udfordring fortsat at skabe disse vigtige momenter. At skabe det gode øjeblik indkapsler, som vi ser det på

Søvind Skole, Horsens Kommunes fire værdier: Helhed, respekt, kvalitet og resultat.

- 34 -


5 TABELLER

5.1 Rammebetingelser

Tabel 4.3 - Elevtal og skoleoplysninger

Skoleår Antal elever Antal klasser Klassetrin Særlige opgaver

2011/2012 132 7 0.-6. klasse

2010/2011 141 7 0.-6. klasse

2009/2010 145 7 0.-6. klasse

2008/2009 145 7 0.-6. klasse

Datagrundlag: KMD Elev 5. september 2009, 2010, 2011 samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012.

Tabel 4.12 - Elevoplysninger

Skoleår Elevtal pr. klasse Elevtal pr. lærer Fravær i dage pr. elev

HK gns 21,0 12,5 10,1

2011/2012 18,9 13,3 7,6

2010/2011 20,1 13,1 8,5

2009/2010 20,7 10,7 7,3

2008/2009 20,7 11,7 0,0

Datagrundlag: KMD Elev og UNI-C. *Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. Elever i

specialklasser m.v. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på

baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge

personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke.

Tabel 4.13 - Læreroplysninger

Lærernes undervisningstid

Skoleår Procent/år Timer/år Lektioner/uge

HK gns 34,6 % 666 22,2

2011/2012 34,7 % 665 22,2

2010/2011 33,8 % 649 21,6

2009/2010 37,5 % 721 24,0

2008/2009 34,5 % 660 22,0

Datagrundlag: UNI-C pr. 5. september 2010 og 2011. Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på

1924. Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, firkøbte

lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger

fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september 2009. Således er den samlede undervisningstid divideret med

antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med 1.924. Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier:

1. Undervisning, 2. Ikke undervisning. 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie.

- 35 -


Tabel 4.14 - Oplysninger om IT og undervisningsmidler

Skoleår Antal elever pr. nyere (under 5 år)

pc med internetopkobling

Regnskabsudgifter pr. elev til

undervisningsmidler med IT

Regnskabsudgifter pr. elev til

undervisningsmidler uden IT

HK gns 3,0 2.515 1.787

2011/2012 2,6 1.638 1.116

2010/2011 3,0 1.002 936

2009/2010 4,1 1.199 1.838

2008/2009 0,0 1.086 1.010

Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er inklusiv Bakkeskolen og

Lundagerskolen.

Tabel 4.15 - Økonomioplysninger

Skoleår Gennemsnitlig elevudgift

i kr. (inkl. specialklasser)

Nettoudgifter Budget til specialklasser,

enkeltintegrerede og

hold i kr.

Budget til

modtagelsesklasser og

HK gns 54.944 28.076.878 1.800.817 739.370

2011/2012 64.962 8.575.016 0 0

2010/2011 56.279 7.935.320 0 0

2009/2010 61.501 8.917.703 0 28.163

2008/2009 58.624 8.500.480 0 0

Datagrundlag: Børn og Unge, økonomisystemet Prisme. Elevudgifter for skoleåret 2011/2012 opgøres som skolens R2010 udgifter.

Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt

personaleressource, lønudgifter. *Justeret beregning i forhold til 2009/2010. specialklasseomregning, vikardækning og ledelsestid er

medregnet. HK gns vedr. Gennemsnitlig elevudgift samt budget til specialklasser er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen. HK gns

vedr. Nettoudgifter og budget til modtagelsesklasser incl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.15 - Elever der har modtaget undervisning i dansk

som andetsprog

Skoleår Antal elever

HK gns 22,4

2011/2012 0

2010/2011 0

2009/2010 0

2008/2009 0

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune,

september 2012.

- 36 -

hold


Tabel 6.1a - Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse

Skoleår

Afgangsprøve 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 HK gns

Dansk, læsning 0,0 0,0 0,0 6,5

Dansk, retstavning 0,0 0,0 0,0 6,7

Dansk, skriftlig 0,0 0,0 0,0 6,3

Dansk, orden 0,0 0,0 0,0 6,0

Dansk, mundtlig 0,0 0,0 0,0 7,1

Matematik, færdighedsregning 0,0 0,0 0,0 7,0

Matematik, problemregning 0,0 0,0 0,0 6,6

Engelsk, mundtlig 0,0 0,0 0,0 7,1

Engelsk, skriftlig 0,0 0,0 0,0 5,3

Fysik/kemi 0,0 0,0 0,0 6,0

Biologi, skriftlig 0,0 0,0 0,0 6,4

Geografi, skriftlig 0,0 0,0 0,0 6,7

Kristendomkundskab 0,0 0,0 0,0 6,8

Obligatorisk projektopgave 0,0 0,0 0,0 7,4

Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C. *: Prøvefag til udtræk

Tabel 6.2 - Overgangsfrekvenser

Skoleår

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Ungdomsuddannelse % % % %

10. klasse tilbud % % % %

Andet % % % %

HK gns,

ungdomsuddannelse

56 % 50 % 53 % 59 %

HK gns, 10. klasse tilbud 37 % 46 % 43 % 37 %

HK gns, andet 7 % 4 % 4 % 4 %

Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejl. Horsens/Hedensted

Tabel 8.1 - Gennemførelse af planlagte timer

Antal

planlagte

timer

Gennemførte timer som

planlagt

Planlagte timer gennemført

ved ekstern løs vikar

Aflyste timer

Timer Timer % Timer % Timer %

HK gns 20.933 20.168 96 % 680 3 % 85 0 %

2011/2012 6.210 6.117 99 % 89 1 % 5 0 %

2010/2011 5.223 5.069 97 % 151 3 % 3 0 %

2009/2010 5.252 5.104 97 % 132 3 % 16 0 %

2008/2009 5.291 5.156 97 % 130 2 % 5 0 %

Datagrundlag: Indberetning fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2012 for 1.-10. klasse (begge inkl.). Omlagte timer betragtes som

gennemførte timer som planlagt. *Tallene er afrundede. Det kan betyde, at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne.

- 37 -


- 38 -


5.2 Lærernes uddannelsesniveau

Tabel 8.2 - Lærernes uddannelsesniveau, dansk

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 77 % 21 % 2 %

2011/2012 6 67 % 33 % 0 %

2010/2011 6 67 % 33 % 0 %

2009/2010 6 100 % 0 % 0 %

2008/2009 7 57 % 0 % 43 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.3 - Lærernes uddannelsesniveau, matematik

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 59 % 34 % 7 %

2011/2012 6 0 % 33 % 67 %

2010/2011 6 0 % 33 % 67 %

2009/2010 6 17 % 17 % 67 %

2008/2009 7 14 % 29 % 57 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.4 - Lærernes uddannelsesniveau, engelsk

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 81 % 14 % 5 %

2011/2012 4 75 % 0 % 25 %

2010/2011 4 100 % 0 % 0 %

2009/2010 4 75 % 0 % 25 %

2008/2009 4 100 % 0 % 0 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.5 - Lærernes uddannelsesniveau, natur/teknik

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 38 % 52 % 10 %

2011/2012 6 50 % 33 % 17 %

2010/2011 6 33 % 67 % 0 %

2009/2010 6 50 % 33 % 17 %

2008/2009 6 0 % 50 % 50 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

- 39 -


Tabel 8.6 - Lærernes uddannelsesniveau, geografi

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 58 % 34 % 8 %

2011/2012 % % %

2010/2011 0 % % %

2009/2010 0 % % %

2008/2009 0 % % %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.7 - Lærernes uddannelsesniveau, biologi

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 77 % 23 % 0 %

2011/2012 % % %

2010/2011 0 % % %

2009/2010 0 % % %

2008/2009 0 % % %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.8 - Lærernes uddannelsesniveau, fysik/kemi

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 84 % 16 % 0 %

2011/2012 % % %

2010/2011 0 % % %

2009/2010 0 % % %

2008/2009 0 % % %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.9 - Lærernes uddannelsesniveau, specialpædagogik

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 55 % 42 % 3 %

2011/2012 % % %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er inkl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

- 40 -


Tabel 8.18 - Lærernes uddannelsesniveau, praktiske/musiske fag

Antal klasser på

årgangen

Liniefagsuddannelse i

faget

Lignende kompetencer Andre kompetencer

HK gns 78 % 12 % 10 %

2011/2012 % % %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er kun baseret på de skoler der har

indberettet data.

- 41 -


5.3 Midler til efteruddannelse

Tabel 8.11 - Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, dansk

Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger

HK gns 196,8 0,12 0,02 %

2011/2012 0,0 0,00 0,00 %

2010/2011 24,0 0,01

2009/2010 60,0 0,04

2008/2009 194,0 0,12

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er inkl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.12 - Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, naturfag

Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger

HK gns 42,6 0,03 0,00 %

2011/2012 0,0 0,00 0,00 %

2010/2011 0,0 0,00

2009/2010 30,0 0,02

2008/2009 120,0 0,07

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er inkl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.13 - Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, specialpædagogik

Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger

HK gns 263,3 0,16 0,02 %

2011/2012 0,0 0,00 0,00 %

2010/2011 0,0 0,00

2009/2010 195,0 0,12

2008/2009 6,0 0,00

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er inkl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.14 - Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, andre fagområder

Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger

HK gns 435,9 0,26 0,04 %

2011/2012 192,0 0,11 1,37 %

2010/2011 162,0 0,10

2009/2010 55,0 0,03

2008/2009 249,0 0,15

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er inkl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

- 42 -


Tabel 8.19 - Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, praktiske/musiske fag

Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger

HK gns 15,6 0,01 0,00 %

2011/2012 0,0 0,00 0,00 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012

- 43 -


5.4 Elevtal og SFO-andel

Tabel 8.16 - SFO-andelen

Skoleår 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse

Antal % Antal % Antal % Antal %

HK gns 56 91 % 49 100 % 44 70 % 28 35 %

2011/2012 18 95 % 16 100 % 16 70 % 8 35 %

2010/2011 17 94 % 24 100 % 22 100 % 7 50 %

2009/2010 21 84 % 16 76 % 10 71 % 5 21 %

2008/2009 18 82 % 9 75 % 9 38 % 1 6 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

Tabel 8.17 - SFO2-andelen

Skoleår 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse

Antal % Antal % Antal % Antal %

HK gns 18 26 % 12 5 % 4 0 % 3 0 %

2011/2012 5 26 % 1 5 % 0 0 % 0 0 %

2010/2011 1 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

2009/2010 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

2008/2009 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, september 2012. HK gns er eksl. Bakkeskolen og Lundagerskolen.

- 44 -


5.5 Elevfravær

Tabel 9.1 - Elevfravær for hele skolen fordelt på fraværstyper

Skoleår Alle fraværstyper Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær

Elevtal Dage pr.

elev

Dage Elever Dage Elever Dage Elever

HK gns 486 10,1 2.930 416 1.354 326 570 82

2011/2012 134 7,6 654 109 327 81 42 20

2010/2011 140 8,5 724 120 400 93 69 32

2009/2010 0 0,0 0 0 0 0 0 0

2008/2009 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Datagrundlag: KMD Elev ved skoleårets afslutning

- 45 -


Horsens Kommune

Rådhustorvet 4

8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

www.horsens.dk

UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED

More magazines by this user
Similar magazines