Grafiske kurser efterår 2012

tl.dk

Grafiske kurser efterår 2012

Grafiske

kurser

2. halvår 2012


VeLkOmmeN TiL

meDia COLLeGe aaLbOrG

– eN uDDaNNeLsesiNsTiTuTiON meD Høj Grafisk faGLiGHeD OG sTOLTe Grafiske TraDiTiONer

Vi Har kurser PÅ aLLe NiVeauer

Media College Aalborg er en grafisk uddannelsesinstitution

med et tæt samarbejde med den grafiske branche i hele Danmark.

Vi har omkring 3500 kursister årligt. De kommer fra virksomheder

inden for den grafiske branche, fx prepressafdelinger,

reklamebureauer, webbureauer, in-house-bureauer, trykkerier,

skiltevirksomheder, tekstilvirksomheder og andre typer virksomheder,

der beskæftiger sig med produktion af kommunikation

til de trykte og digitale medier. En større og større del af vores

kunder kommer dog også fra alle mulige andre brancheområder.

Disse kursister er eksempelvis ansat som kontorpersonale og

skal i gang med en mere professionel formidling i virksomheden.

Vi har kurser på alle niveauer – fra absolut begynderniveau til

avanceret og ekspertniveau.

skarP faGLiGHeD

OG fOrDeLaGTiG fiNaNsieriNG

De allerfleste af Media College Aalborgs kurser gennemføres

som AMU-kurser via AMU-lovgivningen. Læs mere om netop

dine finansieringsmuligheder bagerst i kataloget. Du er også

altid velkommen til at kontakte os.

2

VirksOmHeDsTiLPasseDe kurser

Media College Aalborg tilbyder også virksomhedstilpassede

kurser, der enten kan gennemføres i din virksomhed eller hos

os. Vi skræddersyr kurset til netop din virksomheds behov, og

vi tager udgangspunkt i netop jeres situation. Kontakt os, og vi

laver en mødeaftale.

Anne Marie Johansen

Uddannelseschef

Birgitte Boe

Uddannelseskonsulent og kursusansvarlig


kOmPeTeNTe uNDerVisere

meD sOLiD Grafisk erfariNG

uNDerViserNe

Media College Aalborg er din garanti for kvalificeret undervisning.

Hos os undervises du af undervisere med relevant grafisk

faguddannelse, praktisk grafisk erfaring, pædagogikum og faglige

grafiske certificeringer. Vi har godt 15 dygtige undervisere

tilknyttet efteruddannelsen. Her ser du nogle af dem.

Læs mere om underviserne på www.mediacollege.dk.

PauL arCHarD HeiDe

Paul er uddannet typotekniker og har arbejdet med traditionel

grafisk produktion ved Budolfi Tryk i Aalborg frem til år 2000,

hvorefter han tog skiftet til Media College Aalborg. Paul har et

indgående kendskab til grafisk produktion og udviklingen i den

grafiske branche. Han har især blik for teknikken i programmerne,

der kan optimere og automatisere måden, der arbejdes på.

Paul fungerer – ud over som underviser – også som praktikpladskonsulent,

hvor han formidler elevpladser til virksomhederne på

mediegrafiker- og grafisk tekniker-uddannelsen.

3

HerVør GaLLøe NørGaarD

Ud over at være underviser arbejder Hervør også som forretningsudvikler.

Media College Aalborg ønsker at være en central

spiller i forhold til udvikling af kompetenceområder inden for

det grafiske felt. Vi ønsker et dynamisk fokus på udvikling af

viden på baggrund af konkrete behov. Har I input til nye kursusbehov,

er I meget velkomne til at kontakte Hervør på telefon

7250 6473 eller e-mail hgno@mediacollege.dk.

fLemmiNG krøLL

Illustrator

Illustrator

Flemming er uddannet fotograf og har arbejdet som freelance

fotograf siden 1999 med leverancer til danske og internationale

magasiner. Kunderne tæller i dag bl.a. bladhuse som Aller, Benjamin,

ID m.fl. Desuden har Flemming arbejdet med Photoshop

siden 1993 og har speciale i retouch. Flemming har undervisningserfaring

fra Danmark, Holland, USA og Estland.


Grafisk DesiGN

kOmmuNikaTiON

iNTerakTiViTeT

kreaTiViTeT

Grafisk DesiGN, LaYOuT OG OmbrYDNiNG,

beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 20.8-21.8+27.8-28.8 eller den

26.9-27.9+3.10-4.10 eller den 5.11-6.11+12.11-13.11

eller den 5.12-6.12+12.12-13.12

På kurset lærer du om de grundlæggende menuer og funktioner

i et layout- og ombrydningsprogram og bliver dermed i stand til

at fremstille forskellige grafiske produkter under hensyntagen til

grundlæggende typografiske og æstetiske principper.

Vi anvender Adobe InDesign CS6.

Grafisk DesiGN, LaYOuT OG OmbrYDNiNG,

ruTiNeNiVeau

2x2 dage, den 10.9-11.9+17.9-18.9 eller den 24.10-

25.10+31.10-1.11 eller den 26.11-27.11+3.12-4.12

På kurset lærer du at opbygge komplicerede magasin- og bladsider,

hvor der tages hensyn til typografiske grundprincipper.

Samtidig får du indsigt i fordelene ved automatisering, når du

fremstiller dokumentskabeloner indeholdende komplette typografiske

forme og standardsider med pagina og andre faste

elementer. Vi anvender Adobe InDesign CS6.

4

Grafisk DesiGN, LaYOuT OG OmbrYDNiNG,

aVaNCereT NiVeau

2 dage, den 8.10-9.10 eller den 28.11-29.11

På kurset lærer du at udnytte udvidede muligheder inden for

layout og ombrydning, så du kan udføre opgaver mere effektivt

med nye og forbedrede produktivitets funktioner, herunder placering

af flere filer, anvendelse af effekter og brugen af dataflet.

Du lærer at håndtere lange dokumenter, herunder automatisk

indholdsfortegnelse, forankrede objekter, avanceret import af

tekst, punkttegn og nummerering samt anvende løbende sidehoveder

og sidefødder, der er baseret på sidens indhold og opdateres

dynamisk. Kurset byder endvidere på tips og tricks til at

gøre dit arbejde lidt sjovere. Vi anvender Adobe InDesign CS6.


aDObe iNDesiGN Cs6 uPDaTe

1 dag, den 28.9 eller den 21.11

På kurset lærer du at anvende de stærkeste nyheder i Adobe

InDesign CS6. Vi arbejder blandt andet med:

• Alternate Layout, som giver dig mulighed for at lave flere

forskellige versioner af et layout til forskellige enheder i en

enkelt InDesign-fil (fx til tryk og iPad i både vandret og lodret

version). Dine forskellige layouts vises i det forbedrede Pages

Panel.

• Liquid Layout, som gør det nemt at tilpasse indholdet til de forskellige

layouts. Med Linked content kan du sikre, at indholdet

af hovedtekst eller objekter opdateres på tværs af InDesigndokumenterne.

• Content Collector Tool, som er en slags udvidet bibliotek,

der gør det nemt at kopiere elementer på tværs af sider og

dokumenter.

• Interactive HTML Importer, som sørger for, at interaktiviteten

er bevaret, når du eksporterer til HTML, EPUB3 eller folio for

Adobe Digital Publishing Suite.

• Split Window, som opdeler vinduet i to adskilte visninger på

en nem måde.

• Recently Used Fonts, en efterspurgt feature der giver nemmere

adgang til skrifttyper, du hyppigt bruger.

• PDF Forms – endelig kan du oprette PDF-formularfelter i InDesign.

Det har været en efterspurgt feature.

• Og meget, meget mere!

sPeCiaLPris

Se den fulde kursusbeskrivelse på www.mediacollege.dk

5

bLiV aDObe CerTifieD eXPerT (aCe) i iNDesiGN

4 dage, 26.10 + den 2.11 + den 9.11 + den 16.11

Som Adobe Certified Expert i InDesign får du en blåstempling

af dine grafiske kompetencer og en internationalt anerkendt status.

Du får en grafisk excellence til gavn for dit fag og for dig

personligt. Desuden vil din virksomhed kunne anvende din certificering

i forhold til virksomhedens kvalitets- og konkurrenceevne.

For at blive Adobe Certified Expert skal du efter kurset bestå en

InDesign-test, der tages hos Dansk Teknologisk Institut i Aarhus.

På kurset undervises du i de faglige emner og spørgsmål, som

testen indeholder.

kreaTiViTeT OG iDeuDVikLiNG

2 dage den 26.9-27.9 eller den 21.11-22.11

Fyld din værktøjskasse med konkrete og brugbare krea-værktøjer.

Når man skal arbejde kreativt, skal værktøjskassen være i

orden! Kreativitet handler hverken om et specielt punkt i hjernen,

social arv eller om at have et gudsbenådet kreativt talent. Det

handler om at have fyldt sin kreative værktøjskasse op med brugbare

og konkrete værktøjer. På kurset lærer du forskellige metoder

til at finde inspiration og bruge dem i opgaver. Vi udfylder

de tomme rum i vores kreative værktøjskasse, så du får konkrete

værktøjer med hjem til firmaet, som I kan bruge på mandag

til næste udfordrende opgave. Vi arbejder meget hands-on og

i grupper. Efter kurset opretter vi et inspirationsforum på Facebook,

hvor du sammen med de andre kursusdeltagere kan se

en bunke inspiration fra andre kreative.

sPeCiaLPris


Grafisk fOrmiDLiNG, DesiGN OG PrODukTiON,

beGYNDerNiVeau

15 dage, den 24.9-12.10 eller den 19.11-7.12

Lær at producere grafisk kommunikationsmateriale og styrk din

kommunikation. Vi starter helt fra bunden. På kurset lærer du

de grundlæggende funktioner til opbygning af fotodokumenter,

farvejustering og billedmanipulation. Du lærer desuden at arbejde

med vektorgrafik, herunder pennens tegne-egenskaber, at

arbejde i lag og at oprette masker. Endelig lærer du at anvende

de grundlæggende menuer og funktioner i et layout- og ombrydningsprogram,

og du bliver dermed i stand til at fremstille

forskellige grafiske og kreative produkter og materialer.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6 og

Adobe InDesign CS6.

iNTerakTiViTeT i Grafisk DesiGN

2 dage, den 19.9-20.9 eller den 19.11-20.11

På kurset lærer du at skabe interaktive dokumenter til brug i

en PDF-præsentation eller i en Flash-fil. Du lærer, hvordan du

opretter hyperlinks og interaktive sideovergange i dit dokument,

hvordan du kan indsætte knapper til at afspille handlinger samt

at indsætte lyd og video i dit dokument. Vi ser også på, hvordan

det nu er muligt at lave animationer, og hvordan du eksporterer

dine publikationer. Vi anvender Adobe InDesign CS6.

fOrmuLar i PDf

1 dag, den 22.10

På kurset lærer du, hvordan du kan konvertere et eksisterende

skema til en PDF-formular. Du kommer til at kende til de forskellige

formularfelttyper og deres anvendelsesmuligheder. Du lærer

at lave simple beregninger i formularerne, og du bliver bekendt

med Acrobats muligheder for at afsende formularer og opsamle

dataene fra disse til viderebearbejdning.

Vi anvender Adobe Acrobat X.

6

eLekTrONisk kOrrekTur

1 dag, den 23.10

På kurset lærer du at håndtere elektronisk korrektur af InDesign

og PDF-filer. Du lærer at arbejde med kommentar- og opmærkningsværktøjer

samt at importere og eksportere korrektur-kommentarer.

Du får kendskab til at koordinere og deltage i en delt

korrektur og kan efterfølgende spore, sammenligne og synkronisere

alle kommentarerne med andre via en e-mail- eller serverbaseret

løsning.

Vi anvender Adobe InDesign CS6 og Adobe Acrobat X.

PrefLiGHT af iNDesiGN- OG PDf-fiLer

1 dag, den 31.10

På kurset lærer du, hvordan du løbende kontrollerer dine InDesign-dokumenter

via preflight-funktionen. Du lærer, hvordan PDFfilerne

genereres med indstillinger til korrekt håndtering af fonte,

billeder og farver i forhold til slutanvendelsen af PDF-filen. Du

lærer de indbyggede kontrolmuligheder, der findes i Acrobat,

samt hvordan man konverterer sin PDF-fil til et ønsket slutresultat.

Vi anvender Adobe InDesign CS6 og Adobe Acrobat X.


sOCiaLe meDier VeD THOmas biGum

1 dag, den 16. november

På kurset får du forståelse for metodikken bag de professionelle

strategier for brug af sociale medier, som udvikles til danske

virksomheder. Kurset forklarer, hvad de sociale platforme kan

bruges til, men sætter dem også i kontekst med virksomhedernes

målsætninger for opmærksomhedsskabelse, relations opbygning

og salg. Med afsæt i en snak om det paradigmeskift, som

den klassiske markedsføring i øjeblikket undergår, tager vi turen

fra blankt lærred til en fuldbyrdet strategi for en virksomhed,

som opfindes ved kursets indledning. Formålet er at ruste dig

som kursist til at perspektivere bredt over mulighederne på de

sociale medier og til så at kunne snævre ind til det opnåelige og

omsætte til en fiktiv, men operationel handlingsplan. I teorien vil

planen kunne sættes i værk, når vi træder ud af lokalet sidst på

dagen, hvis altså ikke virksomheden var fiktiv.

sPeCiaLPris

Oplev den sprudlende og underholdende ekspert Thomas

Bigum. Hvad er sociale medier? Markedsføring på sociale medier.

Fremtiden med de sociale medier. Thomas Bigum er ekspert

i sociale medier, Facebook og personlig branding. Han er

specialist i markedsføring på sociale medier og foredragsholder.

GLÆD DIG TIL KURSET og læs mere om Thomas Bigum på

www.thomasbigum.dk

7

Qr-kODer OG Web aPPs

2 dage, den 19.9-20.9 eller den 7.11-8.11

QR-koder er old school – i Japan. I Danmark er de (ret) new

school. På kurset lærer du at arbejde med de forskellige typer

QR-koder, der findes, og om mulighederne for at integrere dem

i din næste kampagne eller tryksag. De kan linke til alt lige

fra visitkortinformationer til YouTube-videoer, hjemmesider eller

noget helt fjerde. Du lærer, hvornår det giver rigtig god mening

at indtænke QR-koder, og hvornår det ikke gør. Du vil få en

forståelse for, hvordan QR-koder kan bruges til ”call to action”

på traditionelle trykte medier, såsom printannoncer, outdoor, magasiner,

postkort og emballage.

Under kursets web app-del får du en introduktion til web apps

og forskellen på disse, native apps og mobile sites. Du lærer,

hvilke formål web apps kan bruges til, og hvilke designparametre

der skal tages hensyn til. Derfor får du en introduktion til relevante

teknologier til opbygning og test af web apps. Du lærer

desuden, hvordan man laver statistik på besøgende på en web

app ved at bruge Google Analytics. Sidst får du en introduktion

til programmet Keynote, og du prøver at lave et mockup og en

prototype af en web app.


DiGiTaLe maGasiNer TiL DiN iPaD

2 dage, den 10.9-11.9 eller den 14.11-15.11

På kurset lærer du at skabe effektfulde, innovative digitale magasiner.

Du lærer at tilføje interaktivitet, panoramabilleder, bevægelse,

lyd og video. Du lærer at opbygge dine dokumenter,

så du udnytter iPads mulighed for landskab-/portrætvisning. Du

lærer at eksportere dine dokumenter og præsentationer samt at

teste, hvordan deres indhold vil se ud og opleves på en iPad

direkte fra InDesign.

Vi anvender InDesign CS6 og Adobe Digital Publishing Suite.

e-bøGer TiL DiN iPaD

1 dag, den 24.10

På kurset lærer du at opsætte dit dokument og klargøre det til

e-publicering under hensyntagen til de muligheder og begrænsninger,

der er for layout, design og typografi, så det fungerer på

forskellige skærme. Du lærer, hvordan du kan gøre dine e-bøger

mere interessante og brugervenlige. Du lærer at eksportere og

optimere dine bøger til bl.a. iPad og iPhone.

Vi anvender Adobe InDesign CS6.

farVesTYriNG, COLOr maNaGemeNT OG PDf,

beGYNDerNiVeau

2 dage, den 29.10-30.10

På kurset lærer du at opnå bedre resultater i dit arbejde baseret

på en korrekt styring af dit workflow. Du vil lære at lave en

skærmkalibrering, implementere ICC-profiler, hente de nyeste

standarder og indstille alle Adobe-programmerne til ens farvestyring.

Du vil få indsigt i de problematikker, der kan opstå i en

grafisk trykproduktion (fx farveproblematikker, grafikopløsning,

og transparens), og hvordan du kan tage højde for dette, når

du laver din PDF-fil. Du får indsigt i de gængse farvesystemer og

forskellen på disse (RGB, CMYK, HSB og LAB).

Vi anvender Oris og Adobe CS6.

8


iLLeDbeHaNDLiNG

biLLeDreDiGeriNG

biLLeDmaNiPuLaTiON

reTOuCH

biLLeDbeHaNDLiNG, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 20.8-21.8+ 27.8-28.8 eller den 10.10-

11.10+24.10-25.10 eller den 5.12-6.12+12.12-13.12

På kurset lærer du de grundlæggende funktioner til opbygning

af fotodokumenter, farvejustering og billedmanipulation. Kurset

giver dig med andre ord en grundig indføring i moderne digital

billedbehandling. Vi anvender Adobe Photoshop CS6.

biLLeDbeHaNDLiNG, ruTiNeNiVeau

2x2 dage, den 17.9-18.9+3.10-4.10

eller den 26.11-27.11+ 3.12-4.12

På kurset lærer du billedmanipulation, herunder at skabe panorama,

konvertering af farve til sort/hvid-billeder, partiel billedbehandling,

komprimering til web og Lens Correction. Kurset giver

dig en lang række produktive tips og arbejdsmetoder til brug i

moderne digital billedbehandling.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6.

9

biLLeDbeHaNDLiNG, aVaNCereT NiVeau

2 dage, den 8.10-9.10 eller den 10.12-11.12

På kurset lærer du de grundlæggende funktioner til konvertering

af RAW-filer samt avanceret funktionalitet i CameraRAW. Vi

arbejder med Vanishing Point, Content Aware Scaling og Fill,

avanceret Hue/Saturation Adjustment og digital spejling, Smart

Objects og filtre. Vi anvender Adobe Photoshop CS6.


iLLeDbeHaNDLiNG,

HumaN & femaLe eDiT OG reTOuCH

2 dage, den 22.10-23.10

På kurset lærer du at redigere mennesker. Vi retoucherer mærker,

rynker og ar. Vi udmasker og sammensætter flere billeder, tilføjer

kunstig makeup og øjenvipper samt laver hvide tænder og øjne.

Vi ændrer på former via Liquify. Du vil få et klart indblik i ”dos

and don’ts”, når det gælder redigering af mennesker. Kurset

tager udgangspunkt i Adobe Photoshop og enkelte tredjepartsplugins,

som er førende på området.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6.

biLLeDbeHaNDLiNG, ObjeCTs reTOuCH

1 dag, den 26.10

På kurset lærer du at redigere objekter. Vi retoucherer mærker,

ridser og refleksioner, vi skifter farver, udglatter baggrunde, ændrer

på former via Liquify og giver objekter sløring eller skarphed.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6.

10

aDObe PHOTOsHOP Cs6 uPDaTe

1 dag, den 15.10 eller den 30.11

På kurset lærer du at anvende de stærkeste nyheder i Adobe

Photoshop CS6. Vi arbejder blandt andet med:

• Det nye GUI/Graphical User Interface og hvad det byder på.

• Adaptive Wide Angle, som gør det muligt at rette buede

vinkler op i panoramaer og billeder taget med for eksempel

vidvinkel- eller fiskeøjeobjektiv.

• Den nye søgefunktion i Layers-paletten, som giver dig hurtigere

overblik i dokumenter med mange lag.

• De nye filtre Field Blur, Iris Blur og Tilt-Shift – med dem kan du

skabe fantastiske miniaturelignende billeder eller sløre enkelte

eller flere områder på et foto.

• Crop Tool’et, som er blevet nondestruktivt og har fået en bedre

og mere brugbar brugerflade, ligesom Straighten Tool’et er

blevet en del af Crop-funktionen.

• Og meget, meget mere!

sPeCiaLPris

Se den fulde kursusbeskrivelse på www.mediacollege.dk


LiV aDObe CerTifieD eXPerT (aCe) i PHOTOsHOP

4 dage, den 5.10, den 17.10, den 18.10 og den 2.11

Som Adobe Certified Expert i Photoshop får du en blåstempling

af dine grafiske kompetencer og en internationalt anerkendt

status. Du får en grafisk excellence til gavn for dit fag og for

dig personligt. Desuden vil din virksomhed kunne anvende din

Adobe-certificering i forhold til virksomhedens kvalitets- og konkurrenceevne.

For at blive Adobe Certified Expert i Photoshop

skal du efter kurset bestå en Photoshop-test, der tages hos Dansk

Teknologisk Institut i Aarhus. På kurset undervises du i de faglige

emner og spørgsmål, som testen indeholder.

biLLeDbeHaNDLiNG, friTLÆGNiNG OG masker

1 dag, den 12.10 eller den 7.12

På kurset lærer du om masker og deres funktion, fritlægning

med Path, kombination mellem Path og Masker samt fritlægning

med de avancerede funktioner Mask Pro og Refine Edge. Kort

sagt vil du efter kurset kunne lave perfekte fritlægninger af fx en

mælkekarton eller et menneske med flagrende hår. Kurset giver

dig en grundig indføring i moderne digital billedbehandling.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6.

sPeCiaLPris

11


iLLusTraTiON

iLLusTraTiONsTekNik, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 5.9-6.9+12.9-13.9

eller den 22.10-23.10+29.10-30.10

På kurset lærer du, hvordan du arbejder med vektorgrafik, herunder

pennens tegneegenskaber, at tegne målfast, at arbejde

i lag og at oprette masker. Du vil opnå et solidt fundament til

at bygge videre på, og der vil være fokus på grundlæggende

værktøjer til oprettelse, manipulation og redigering af vektorgrafik.

Vi anvender Adobe Illustrator CS6.

iLLusTraTiONsTekNik, ruTiNeNiVeau

2x2 dage, den 24.9-25.9+1.10-2.10

eller den 7.11-8.11+14.11-15.11

På kurset lærer du, hvordan du hurtigt og enkelt kan skabe varieret

og forskelligartet design. Du lærer smarte muligheder med

farver og pensler, biblioteker, flere sider, objekt-egenskaber mv.

Du vil blive introduceret til en mængde mere komplicerede værktøjer

og arbejdsmetoder. Der bliver lagt stor vægt på, hvordan

de enkelte værktøjer kan supplere hinanden og give en smidig

og effektiv arbejdsgang. Vi anvender Adobe Illustrator CS6.

iLLusTraTiONsTekNik, aVaNCereT NiVeau

2 dage, den 10.10-11.10 eller den 10.12-11.12

På kurset lærer du bl.a. om effektiv farveredigering, anvendelse

af 3D-effekter, Flash-animationer og transparente masker. Du

vil blive præsenteret for nye anvendelsesmuligheder, og der vil

være mulighed for at tage udgangspunkt i aktuelle opgaver og

problematikker. Vi anvender Adobe Illustrator CS6.

12

aDObe iLLusTraTOr Cs6 uPDaTe

1 dag, den 21.9 eller den 22.11

På kurset lærer du at anvende de stærkeste nyheder i Adobe

Illustrator CS6. Vi arbejder blandt andet med:

• Oprettelse af mønstre på en nem og enkel måde. Lær at eksperimentere

og redigere med en maksimal designfleksibilitet.

• Automatisk vektoroptegning af pixelgrafik uden komplekse

funktioner

• Ny effektiv og fleksibel brugerflade

• Rediger inline og effektivt, fx navne i lag, farveprøver, børster,

tegnebrætter og andre paneler direkte i selve panelerne uden

at bruge mellemliggende dialogbokse.

• Brug piletasterne for at ændre skrifttyper i kontekst for udvalgt

tekst.

• Glyffer til uncialer, hævet tekst og meget mere kan nu åbnes

ét sted – fra Character-panelet.

• Se, hvordan gaussisk sløring og effekter som fx skyggeeffekter

og glans anvendes markant hurtigere end nogensinde.

• Tag farveprøver hurtigere og mere præcist vha. et farvespektrum,

der kan udvides, i farvepanelet.

• Og meget, meget mere!

sPeCiaLPris

Se den fulde kursusbeskrivelse på www.mediacollege.dk


LiV aDObe CerTifieD eXPerT (aCe) i iLLusTraTOr

Illustrator

4 dage, den 1.11 + den 23.11 + den 30.11 + den 7.12

Som Adobe Certified Expert i Illustrator får du en blåstempling af

dine grafiske kompetencer og en internationalt anerkendt status.

Du får en grafisk excellence til gavn for dit fag og for dig personligt.

Desuden vil din virksomhed kunne anvende din certificering

i forhold til virksomhedens kvalitets- og konkurrenceevne. For at

blive Adobe Certified Expert i Illustrator skal du efter kurset bestå

en Illustrator-test, der tages hos Dansk Teknologisk Institut i Aarhus.

På kurset undervises du i de faglige emner og spørgsmål,

som testen indeholder.

sPeCiaLPris

13


fOTO OG ViDeO

fOTO, sPejLrefLekskamera OG

biLLeDbeHaNDLiNG, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 19.11-20.11+28.11-29.11

På kurset lærer du en masse om de mange funktioner og muligheder,

som et digitalt spejlreflekskamera tilbyder. Det gælder fx

de fototekniske begreber såsom megapixel, blænde, lukkertid

og RAW-filer. Der vil være god afveksling mellem letforståelig

teori og praksis, og vi gennemgår også de kreative muligheder

for bedre kompositioner. Efterfølgende arbejder vi med billederne

i Adobe Photoshop Elements, hvor du bl.a. lærer at efterbehandle

RAW-billeder, justere lys og kontrast, lægge flere fotos

sammen til ét og en masse andre værktøjer, der sikrer endnu

bedre fotos. Medbring eget spejlreflekskamera.

Vi anvender Adobe Photoshop Elements.

14

semiPrOf fOTOGraf – DiGiTaL kameraTekNik,

fOTOGraferiNG OG biLLeDbeHaNDLiNG

10 dage, den 5.11.-16.11

På kurset lærer du teknikker til model-, makro- og landskabsfotografering.

I den efterfølgende billedbehandling lærer du at

redigere hud og fjerne ar, mærker og rynker. Du lærer desuden

at ændre på form og farve, konvertere til sort/hvid, lave partiel

farvelægning samt håndtere RAW-formatet. Kurset afsluttes med

en mini-fernisering, hvor hver kursist kan udstille 1-2 værker, som

printes i storformat. Medbring eget spejlreflekskamera.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6.


ViDeOreDiGeriNG, beGYNDer

2x2 dage, den 3.10-4.10+10.10-11.10

Lær at lave historie med billeder og lyd. På kurset lærer du at

betjene programmet Adobe Premiere til husbehov, men vi kommer

ikke ud i de mere tekniske specialiseringer. Derudover kommer

du til at stifte bekendtskab med en professionel metode til

at kategorisere optagelser og vurdere, om de kan bruges, eller

om de skal laves om. På denne måde lærer du at opbygge en

god historie med de billeder, som er produceret, og du får styr

på, hvilke tekniske finurligheder man kan bringe i spil for at give

filmen en bedre mening. Du lærer at arbejde med editering af

billeder, så de sammen med dialog, lydeffekter og musik danner

et seværdigt flow. Med fortællergreb som fx overgange imellem

de enkelte indstillinger, en god klipperytme og farvernes effekt

på levende billeder bliver du klædt på til at editere i dit eget

materiale. Derudover kommer du til at arbejde med den højre

hjernehalvdel, hvor formater, aspect ratio, komprimering, Codec,

computergrej og hjælpemidler hører hjemme.

Vi anvender Adobe Premiere CS6.

15


WebDesiGN

WebiNTeGraTiON

Web aPPs

seO

Web aPPs: LÆr aT LaVe Web aPPs TiL

smarTPHONes OG TabLeTs

2x2 dage, den 24.9-25.9+1.10-2.10

eller den 5.11-6.11+12.11-13.11

I fremtiden flytter brugen af internettet mere og mere over på

smartphones og tablets. Det er derfor vigtigt, at virksomheder

også er præsenteret på disse medier. På kurset lærer du at designe

og producere spændende web apps, som er intuitive og

ser godt ud på en smartphone/iPhone eller en tablet.

Vi anvender Adobe Dreamweaver CS6.

WebDesiGN meD muLTimeDie, beGYNDerNiVeau

15 dage, den 20.8-7.9 eller den 22.10-9.11

På kurset lærer du den grundlæggende opbygning af et website,

der lever op til de standarder, som bruges på nettet. Kurset

gennemgår design af websites og den efterfølgende tekniske

opbygning. Du lærer at håndtere tekst, billeder, tabeller og formularer

med brug af stylesheets.

Vi anvender Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Flash CS6 og

Adobe Photoshop CS6.

16

WebDesiGN, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 10.9-11.9+17.9-18.9

eller den 28.11-29.11+ 5.12-6.12

På kurset lærer du den grundlæggende opbygning af et website,

der lever op til de standarder, som bruges på nettet. Kurset

gennemgår design af websites og den efterfølgende tekniske

opbygning. Du lærer at håndtere tekst, billeder, tabeller og formularer

med brug af stylesheets. Vi anvender Adobe Dreamweaver

CS6 og Adobe Photoshop CS6.

WebDesiGN, ruTiNeNiVeau

4 dage, 19.11- 22.11

På kurset lærer du metoder til opbygning af et website. Vi gennemgår

design af websites og den efterfølgende tekniske opbygning

med CSS. Du lærer at arbejde med lag i CSS, at opbygge

avancerede menuer med CSS og JavaScript samt at arbejde

med forskellige billedformater og deres egenskaber. Vi anvender

Adobe Dreamweaver CS6 og Adobe Photoshop CS6.


17

baNNerPrODukTiON, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 24.9-25.9+1.10-2.10

eller den 6.12-7.12+13.12-14.12

På kurset lærer du at skabe flotte og spændende multimedieproduktioner

og bannere. Du får en grundlæggende indføring

i brugerfladen til Flash. Du kommer blandt andet til at afprøve

de fleste af værktøjerne i programmet. Ud over det kommer du

også til at stifte bekendtskab med mange af de mere specielle

værktøjer til at gøre arbejdet med multimedie og animation nemmere.

Vi anvender Adobe Flash CS6.

WebPrODukTiON meD WOrDPress,

beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 26.11-27.11+3.12+4.12

På kurset lærer du at blive fortrolig med brugergrænsefladen og

funktionerne i WordPress. Du lærer om installation, konfiguration,

tilpasning og administration af WordPress samt at opsætte

brugervenlige menuer og at hente og installere WordPress-temaer.

Ud over det lærer du om plugins og widgets, og hvordan du

optimerer WordPress til søgemaskinerne.


seO, søGemaskiNeOPTimeriNG

1 dag, den 19.9 eller den 12.12

På kurset lærer du, hvordan opbygningen af siderne i et website

kan resultere i en højere placering i søgemaskinerne. Vi gennemgår

begreberne ”onpage-optimering” og ”offpage-optimering”

samt nogle af de forskellige værktøjer på nettet, der kan

hjælpe dig med at optimere dit website.

18

WebiNTeGraTiON meD Cms

15 dage, den 12.11-30.11

På kurset lærer du at designe og udvikle flotte websites, der fænger.

CMS er let at lære og bruge, og du vil blive introduceret til

en mængde mere komplicerede værktøjer og arbejdsmetoder.

Der bliver lagt stor vægt på, hvordan de enkelte værktøjer kan

supplere hinanden og give en smidig og effektiv arbejdsgang.

Du vil lære at bruge de professionelle værktøjer til at skabe

interaktivitet og dynamik i dine digitale produkter. Du lærer at

fremstille produktioner, herunder web apps, som automatisk tilpasser

sig til diverse medier som fx pc, tablet, smartphone m.m.

Desuden lærer du at tilpasse og strukturere dine produktioner til

de forskellige håndholdte enheder. Du lærer også at arbejde

med forskellige typer QR-tags og om mulighederne for at bruge

dem i din næste kampagne, hvor du så kan linke til yderligere

information – alt lige fra YouTube-videoer til hjemmesider eller

noget helt tredje. Endelig lærer du, hvordan dialogen på sociale

medier kan være med til at gøre udslaget for succes.

Vi anvender Adobe Photoshop CS6, Umbraco og Visual Studio.


DiGiTaLTrYk

DiGiTaLPriNT

sTOrfOrmaT

WOrkfLOW

DiGiTaL PriNTOPeraTør, beGYNDerNiVeau

30 dage, den 29.10-7.12

På kurset lærer du at arbejde med fremstilling af trykte produkter

inden for digitalprint. Du får chancen for at producere, planlægge

og prøve kræfter med alt lige fra opsætning i de grafiske

programmer, klargøring af tryk og print til det færdige produkt.

Du lærer at indstille og udnytte printerens kapacitet samt overholde

de professionelle kvalitetskrav. Du lærer desuden om produktion

af storformatprint til bannere, skilte, dekoration og udstillinger.

Du lærer korrekt indstilling af kvalitetsparametre for jobbet

i de valgte programmer. Du opnår kendskab til forskellige foliers

holdbarheds- og montageegenskaber og kan omsætte dette til

kvalificerede valg i print, håndtering, montage og brug.

19

DiGiTaLPriNT, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 1.10-2.10+8.10-9.10

På kurset bliver du introduceret til digitalt produktionsprint, og

du får den nyeste viden om digitaltryk og -print. Du lærer om

trykteknologien, og hvorledes man håndterer data i forhold til

digitalproduktion, og du lærer at fejlfinde og problemløse. Du

opnår desuden kendskab til indstilling af den digitale trykmaskine/printer,

så du opnår optimal kvalitet i forhold til tekst, billede

og farvegengivelse.

sTOrfOrmaTPriNT, beGYNDerNiVeau

2x2 dage, den 22.10-23.10+29.10-30.10

På kurset lærer du om produktion af bl.a. storformatprint til bannere,

skilte, dekorationer og udstillinger. Du lærer at indstille

kvalitetsparametre for jobbet korrekt i de valgte programmer.

Du lærer at printe og efterfølgende montere selvklæbende folier.

Til denne proces lærer du at anvende relevante monteringsværktøjer.

Du opnår kendskab til forskellige foliers holdbarheds- og

montageegenskaber og kan omsætte dette til kvalificerede valg

i print, montage og brug, ligesom du får kendskab til forskellige

foliers egenskaber.


eT ViDeNCeNTer iNDeN fOr

DiGiTaLPriNT OG sTOrfOrmaT

rOLaND DG aCaDemY

Roland DG Academy er et dedikeret samarbejde mellem Roland

DG North Europe A/S og Media College Aalborg. Roland

DG Academy er et videncenter inden for digitalt storformatprint,

digitaltryk og grafisk produktion. Målet med konceptet er

at skabe et professionelt viden- og undervisningsmiljø med nogle

af branchens bedste maskiner inden for digitalt storformatprint,

grafisk workflow og produktion.

20

maskiNer, sTOrfOrmaT

Roland VS640

Roland XJ640

Roland VS300

maskiNer, DiGiTaLPriNT

Xerox Digital Color Press 700

med ekstern CREO Spire Print Server

Konica Minolta bizhub PRESS C8000

Konica Minolta bizhub PRO C65hc

Konica Minolta bizhub PRO 920


GeNereL iT

GruNDLÆGGeNDe iT,

absOLuT beGYNDerNiVeau

15 dage, den 22.10-9.11

For dig, som er helt nybegynder i forhold til at bruge it. På

kurset lærer du at anvende grundlæggende it, og hvordan it

benyttes som værktøj til løsning af forskellige opgaver. Du lærer

på begynderniveau at arbejde med tekstbehandling, regneark,

mailsystem, internet og billedbehandling.

Vi anvender Microsoft Office 2010.

TeksTbeHaNDLiNG, beGYNDerNiVeau

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du at håndtere dokumenter, markere, redigere

og flytte/kopiere tekst, formatere tekst og afsnit i dokumentet,

anvende funktioner til stave- og grammatikkontrol, orddeling

mv., udskrive dokumenter, pynte dokumentet med grafik, kanter

mv., lave opstillinger vha. tabeller, anvende skabeloner og flette

data (adresseoplysninger) med standardbreve og kuverter.

Vi anvender Microsoft Word 2010.

21

TeksTbeHaNDLiNG, ruTiNeNiVeau

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du mere effektivt at tilpasse værktøjslinjen, bruge

tastatur, håndtere skabeloner og autokorrektur, anvende makroer

og tabeller, arbejde med kontrolelementer og formularer, flette

data og dokumenter, lave typografier, indholdsfortegnelse, fodnoter

og slutnoter samt krydshenvisninger, inddele dokumentets

indhold i sektioner og spalter, indsætte billeder og vandmærker

i dokumenter m.m. Vi anvender Microsoft Word 2010.

reGNeark, beGYNDerNiVeau

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du at gemme og åbne projektmapper, indsætte

og redigere informationer, oprette formler med relative og absolutte

referencer, formatere og tilrette regneark, bruge statistiske

og logiske funktioner, anvende, sortere og filtrere tabeller, indsætte

billeder og diagrammer i regneark samt udskrive og udveksle

regneark med andre. Vi anvender Microsoft Excel 2010.


eGNeark, ruTiNeNiVeau

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du, hvordan du håndterer typografier i regnearket.

Du lærer at oprette, redigere og tilpasse diagrammer, at

lave makroer og skabeloner i regneark, og du lærer at anvende

finansielle funktioner, målsøgning, problemløsning og scenarier,

at anvende summering og analyse af data fra lister samt at

bruge pivottabeller. Vi anvender Microsoft Excel 2010.

PrÆseNTaTiON

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du at gemme, åbne og redigere præsentationer,

at anvende guider og skabeloner til at oprette nye præsentationer,

at skifte diaslayout og ændre farver og design, at anvende

objekter (tekst, figurer, billeder, clip art, diagrammer mv.), at

lave brugerdefineret design på præsentationer og skabeloner,

at bruge animationseffekter og interaktivitet, at fremvise og at udgive

præsentationer. Vi anvender Microsoft PowerPoint 2010.

22

POsTsYsTem

2 dage, den 3.9-4.9 eller den 1.10-2.10

eller den 3.12-4.12

På kurset lærer du at anvende de forskellige visninger i Outlook

efter eget behov, at bruge e-mail i forbindelse med Outlook,

arbejde med informationsstyring (kalender, kontaktpersoner, opgaver

mv.), holde styr på tidsforbrug via journaloptegnelser, tilpasse

og definere visninger, håndtere emner og filer, dele mapper

og samarbejde om opgaver, mødeplanlægning mv.

Vi anvender Microsoft Outlook 2010.


sTYresYsTem

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du at betjene Windows’ grafiske brugergrænseflade,

afvikle programmer og arbejde med vinduer, knapper,

menuer mv. Du lærer at navigere i computerens hierarki

og organisere filer og mapper rationelt, tilpasse brugerfladen

til individuelle behov, lave sikkerhedskopiering, bruge søgefunktionen,

arbejde med dokumenter og programmer samt tilpasse,

vedligeholde og installere hardware og software.

Vi anvender Windows 7.

DaTabaser, beGYNDerNiVeau

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du at oprette og gemme databaser og databaseobjekter,

planlægge/oprette tabeller og definere feltegenskaber,

forstå teorien bag relationsdatabaser og opdeling af data,

lave og redigere formularer (grafisk visning af data), udvælge

data vha. forespørgsler samt designe og anvende rapporter (til

udskrift af data). Vi anvender Microsoft Access 2010.

DaTabaser, ruTiNeNiVeau

3 dage, den 3.9-5.9 eller den 1.10-3.10

eller den 3.12-5.12

På kurset lærer du at udarbejde ER-diagrammer og normalisere

en database, oprette/redigere tabeller og vælge datatyper/

feltegenskaber, anvende relationer (sammenhæng mellem data),

lave formularer og hoved- og underformularer, tilpasse formularlayout

og -egenskaber, oprette forespørgsler og anvende udtryksgeneratoren,

oprette og redigere rapporter samt optimere databasen

(makroer, hovedmenu, adgangskode, ydeevne, m.m.).

Vi anvender Microsoft Access 2010.

23

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på

www.mediacollege.dk


TiLmeLDiNG OG kONTakT

fOr sPørGsmÅL Om fiNaNsieriNG OG

TiLmeLDiNG kONTakT:

Anette Thomsen

Uddannelsessekretær

Telefon: 7250 5143

E-mail: atho@tcaa.dk

fOr YDerLiGere iNfOrmaTiON Om kurserNe,

besøG PÅ DiN VirksOmHeD eLLer VirksOm-

HeDsTiLPasseDe kurser kONTakT:

Birgitte Boe

Uddannelseskonsulent og

kursusansvarlig

Telefon: 7250 5249

Mobil: 2526 6249

E-mail: bbm@mediacollege.dk

24

fOr PersONer i jOb:

Tilmelding til vores AMU-kurser og ansøgning om VEU-godtgørelse

sker via portalen www.efteruddannelse.dk. Allerførst klikker

du ind på vores hjemmeside www.mediacollege.dk og finder

det ønskede kursus. Her klikker du ”Tilmeld”, og du bliver linket

videre til det ønskede kursus på www.efteruddannelse.dk, hvor

du skal besvare en række spørgsmål og foretage den endelige

tilmelding. Efter kurset kan du ansøge om VEU-godtgørelse. Det

sker ligeledes fra www.efteruddannelse.dk.

Under ”Priser og finansieringsmuligheder” på vores hjemmeside

finder du en brugermanual til www.efteruddannelse.dk. Du er

også velkommen til at kontakte os – så sender vi gerne manualen

til dig.

fOr PersONer, sOm er LeDiGe:

Tilmelding til vores AMU-kurser skal ske via vores hjemmeside

www.mediacollege.dk. Du klikker på ”Tilmeld” under det ønskede

kursus og svarer herefter ja til, at du er ledig og besvarer

herefter en række andre spørgsmål. Herefter bliver din tilmelding

sendt direkte til Media College Aalborg.


fiNaNsieriNGsmuLiGHeDer

HVis Du er i jOb eLLer er seLVsTÆNDiG OG Har

eN uDDaNNeLse TiL OG meD faGLÆrT NiVeau:

Alle AMU-kurser koster kr. 118 pr. dag, undtagen kurserne inden

for generel it, der koster kr. 178 pr. dag. Din arbejdsgiver

kan opnå VEU-godtgørelse på kr. 630 pr. dag. Er din transport

til Media College Aalborg mere end 120 km t/r, kan du gratis

indlogeres på hotel i Aalborg. Dog skal vi gøre opmærksom på,

at al forplejning er for egen regning. Morgenmad kan købes

på hotellet eller i skolens kantine. Her kan også købes frokost

og kaffe/kage til fornuftige priser. Desuden gives der et tilskud

til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,00 pr. km efter

de første 24 km.

Hotellerne, som vi har aftale med, er First Hotel, Quality Hotel

og CABINN.

WWW.CABINN.COM

ALL YOU NEED TO SLEEP

BEST RATES ALL YEAR

HVis Du er i jOb OG Har eN kOrT ViDereGÅ-

eNDe eLLer ViDereGÅeNDe uDDaNNeLse:

Har du en kort videregående eller videregående uddannelse,

skal du betale den fulde taxameterpris for kurset. Prisen varierer

fra kursus til kursus og ligger på mellem kr. 550-950 pr. dag. Se

taxameterpriser på de enkelte kurser på www.mediacollege.dk.

Din arbejdsgiver har ikke mulighed for VEU-godtgørelse. Indkvartering,

forplejning og transport er for egen regning.

25

HVis Du er i jOb OG Har eN kOrT ViDereGÅeNDe

eLLer ViDereGÅeNDe uDDaNNeLse OG ikke

Har aNVeNDT DeN iNDeN fOr De seNesTe 5 År:

Har du en kort videregående eller videregående uddannelse,

skal du betale den fulde taxameterpris for kurset. Prisen varierer

fra kursus til kursus og ligger på mellem kr. 550-950 pr. dag. Se

taxameterpriser på de enkelte kurser på www.mediacollege.dk.

Din arbejdsgiver kan opnå VEU-godtgørelse på kr. 630 pr. dag.

Er din transport til Media College Aalborg mere end 120 km

t/r, kan du gratis indlogeres på hotel i Aalborg. Dog skal vi

gøre opmærksom på, at al forplejning er for egen regning. Morgenmad

kan købes på hotellet eller i skolens kantine. Her kan

også købes frokost og kaffe/kage til fornuftige priser. Desuden

gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på

kr. 1,00 pr. km efter de første 24 km.

HVis Du er LeDiG meD reT TiL 6 uGers seLVVaLGT

uDDaNNeLse PÅ amu-kurser:

Det er gratis at deltage i kurserne. Du kan ved deltagelse modtage

uddannelsesydelse (dagpengesats). Er din transport til

Media College Aalborg mere end 120 km t/r, kan du gratis

indlogeres på hotel i Aalborg. Dog skal vi gøre opmærksom på,

at al forplejning er for egen regning. Morgenmad kan købes

på hotellet eller i skolens kantine. Her kan også købes frokost

og kaffe/kage til fornuftige priser. Desuden gives der et tilskud

til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,00 pr. km efter

de første 24 km.


HVis Du er LeDiG i 2. YDeLsesPeriODe OG Har

reT TiL akTiVeriNG:

Det er gratis at deltage i kurserne. De ønskede kurser skal bevilges

af dit jobcenter og indgå i en jobplan. Du kan modtage

uddannelsesydelse (dagpengesats). Der gives tilskud til din

transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,00 pr. km efter de

første 24 km.

fiNaNsieriNG Via kOmPeTeNCefONDe

Du kan søge om tilskud til kurser via kompetencefonde. Fondene

er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at

søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan

bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du

kan søge om tilskud til deltagergebyr, til løn under kursus og til

ophold forbundet med kurset. Tjek kompetencefonden på netop

din arbejdsplads. Eksempler på kompetencefonde: Industriens

Kompetenceudviklingsfond (www.ikuf.dk) eller De grafiske kompetenceudviklingsfonde

(www.grafiske-kompetencefonde.dk).

Ring til os og hør nærmere. Vi hjælper gerne med netop dine

finansieringsmuligheder.

26

øVriGe

PrakTiske

iNfOrmaTiONer

uNDerVisNiNGssTeD

Media College Aalborg, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

uNDerVisNiNGsTiD

Alle dage kl. 8.25-15.50

iNDkaLDeLse TiL kursus

Du vil ca. 14 dage inden kursusstart modtage indkaldelse pr.

brev eller e-mail.

kursusbeVis

Der udstedes kompetencegivende kursusbevis på alle AMUkurser.


Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg

Telefon 7250 7100 · www.mediacollege.dk

More magazines by this user
Similar magazines