Seas a/s

becker.niclas15

Seas a/s

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING OG FORMÅL...........................................................................................................1

2. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER.................................................................................2

2.1 HAVMØLLEPARK ...........................................................................................................................2

2.2 BUNDFORHOLD OG MARINBIOLOGISKE FORHOLD...........................................................................2

2.3 EFFEKTER I ANLÆGSFASEN ............................................................................................................3

2.4 EFFEKTER I DRIFTSFASEN...............................................................................................................3

3. BESKRIVELSE AF HAVMØLLEPARK SAMT POTENTIELLE EFFEKTER PÅ

BUNDVEGETATION OG BUNDFAUNA...............................................................................................4

3.1 BESKRIVELSE AF OMRÅDET OG PROJEKTET....................................................................................4

3.2 POTENTIELLE EFFEKTER PÅ BUNDVEGETATION OG BUNDFAUNA....................................................4

4. MATERIALE OG METODER.........................................................................................................6

4.1 FOTOSAMPLING .............................................................................................................................6

4.2 PRØVETAGNING OG ANALYSE AF BIOLOGISKE PRØVER...................................................................9

4.3 PRÆSENTATION OG DATABEHANDLING........................................................................................14

4.4 KVALITETSSIKRING......................................................................................................................14

5. RESULTATER .................................................................................................................................15

5.1 TOPOGRAFI OG BUNDFORHOLD....................................................................................................15

5.2 BUNDVEGETATION.......................................................................................................................19

5.3 BUNDFAUNA................................................................................................................................22

5.4 BLÅMUSLINGER...........................................................................................................................32

5.5 BEGRONING PÅ FUNDAMENT........................................................................................................41

5.6 POWERANALYSER........................................................................................................................42

5.7 SAMMENFATNING........................................................................................................................43

6. VURDERING AF EFFEKTER AF MØLLEPARK I ANLÆGSFASE.......................................45

6.1 AFGRAVNING AF SEDIMENT OG ETABLERING AF FUNDAMENTER ..................................................45

6.2 SPULING/GRAVNING AF KABLER I MØLLEPARK.............................................................................45

6.3 SPULING/GRAVNING AF KABLER MELLEM TRANSFORMER OG NYSTED.........................................47

6.4 SAMMENFATNING........................................................................................................................48

7. VURDERING AF EFFEKTER AF MØLLEPARK I DRIFTSFASE..........................................49

7.1 PÅVIRKNING AF BUNDSAMFUND ..................................................................................................49

7.2 BEGRONINGSPOTENTIALE PÅ FUNDAMENTER OG STEN.................................................................49

7.3 SAMMENFATNING........................................................................................................................50

8. REFERENCER.................................................................................................................................51

BILAGSOVERSIGT ................................................................................................................................52

More magazines by this user
Similar magazines