Seas a/s

becker.niclas15

Seas a/s

2.3 Effekter i anlægsfasen

I anlægsfasen vil afgravning til fundamenter og spuling/gravning af kabelforbindelser i mølleparken

direkte påvirke et samlet bundareal på 0,09 km² svarende til 0,4% af mølleparkens samlede

areal. Desuden forventes en indirekte og mindre påvirkning af et bundareal på 0,9 km² omkring

kabeltraceerne i mølleparken.

Udfra et konservativt skøn forventes anlægsarbejdet i mølleparken at give anledning til en destruktion

af ca. 250 t blåmuslinger og ca. 4 t tørstof af bunddyr, hvilket svarer 1,1% af den

samlede biomasse af henholdsvis blåmuslinger og bunddyr i mølleparken.

På basis af et preliminært skøn forventes nedlægning af søkablet mellem møllepark og Nysted

at kunne medføre en destruktion af bundfauna og bundvegetation af en størrelsesorden på henholdsvis

0,9 t tørstof og 0,25 t tørstof.

2.4 Effekter i driftsfasen

Modstanden fra fundamenterne vil påvirke strøm- og bølgeforholdene i mølleparken, men de

afledede effekter på erosion/aflejring af sediment anses for at være meget små og forventes ikke

at give anledning til registrerbare ændringer i udbredelse bundfauna og blåmuslinger omkring

det enkelte fundament eller indenfor mølleparken som helhed.

Fundamenterne vil fungere som substrat for et begroningssamfund, som forventes at blive helt

domineret af blåmuslinger fra overflade til bund. Som et skøn forventes der indenfor en tidshorisont

på tre år at udvikles et begroningssamfund af blåmuslinger med en samlet biomasse på

ca. 560 t vådvægt. Denne biomasse er mere end 10 gange højere end den biomasse af blåmuslinger,

som forventes destrueret ved etablering af fundamenterne (42 t).

Udover en opblomstring af enårige trådalger på muslinger og småsten om foråret forventes en

begroning af flerårige makroalger udviklet fortrinsvis på stenbeskyttelsen omkring fundamenterne.

3

More magazines by this user
Similar magazines