Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Kompetencer skaber job – afrapportering fra RUP-temagruppen for Beskæftigelse

helhed, når det er viden og innovation, der vil blive det centrale på

fremtidens arbejdsmarked.

Konsekvenserne vil vise sig både på udbudssiden og på efterspørgselssiden

på arbejdsmarkedet. Viden og innovation fordrer typisk et vist

uddannelsesniveau, og jo lavere uddannelsesmæssigt udgangspunkt

arbejdskraftudbuddet har, jo sværere vil opkvalificering og tilførsel af de

kompetencer, der skal til for at varetage videns- og innovationstunge job,

blive. Samtidig betyder dette, at efterspørgselssiden, nemlig de offentlige

og private virksomheder, vil få endnu vanskeligere ved at rekruttere

kompetent arbejdskraft, hvilket igen vil hæmme både væksten og

udviklingen i disse virksomheder.

Traditionel tænkning i forbindelse med rekruttering kan være en hæmsko

for nordjyske virksomheder. Det er ikke altid formålstjenligt at ansætte en

med nøjagtig de samme kompetencer som den, der lige har forladt en

stilling i virksomheden, i stedet bør virksomheden overveje, hvilke

kompetencer der vil være brug for i fremtiden og ikke, hvilke der har

været brug for i fortiden. Samtidig vil en anderledes profil kunne bidrage

til nytænkning og innovation i virksomheden.

De nordjyske smv’ere ansætter for få højtuddannede, der er ikke tradition

for dette, og denne tradition gælder i særlig grad periferien af regionen.

Hvis andelen af højtuddannede steg i smv’ere, ville dette dels hjælpe

virksomhederne (evaluering af Isbryderprojektet viste, at hvis en

virksomhed ansatte en højtuddannet ville antallet af ansatte vokse med 3

til 4 på grund af øget omsætning) men højtuddannet arbejdskraft i

smv’ere vil også kunne tjene som rollemodeller overfor unge og kunne

anspore disse til at tage en uddannelse.

I Nordjylland er der særligt blandt smv’ere ikke en tradition for at arbejde i

egentlige netværk om produkt- og organisationsudvikling. Tendensen

peger i retning af, at de virksomheder, der vil stå stærkest i konkurrencen

på globale marked, er de, der forstår at arbejde netværk.

Sæsonindustrier som fisk, turisme og bygge & anlæg har skabt en

udfordrende erhvervsstruktur i Nordjylland, hvor arbejdskraften i dele af

året er ledig enten på grund af manglende råvarer, ordrer eller fordi

sæsonen er forbi. Denne ”systemskabte” ledighed kan binde arbejdskraft

til virksomheder, mens der er mangel på arbejdskraft i andre

virksomheder/brancher.

Det nordjyske arbejdsmarked er meget kønsopdelt. Der er brancher, der

næsten udelukkende beskæftiger det ene køn. Dette ses både indenfor

- 14 -

More magazines by this user
Similar magazines