Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Rapportnavn Regional Udvikling

fremstillingserhverv, hvor der er brancher der næsten kun ansætter

mænd, og brancher inden for offentlig service, der næsten kun

beskæftiger kvinder.

Nedenstående figur viser fordelingen på brancher og køn i 2006, og her

tegner der sig et tydeligt billede af det meget kønsopdelte nordjyske

arbejdsmarked.

ANTAL BESKÆFTIGEDE I NORDJYLLAND FORDELT PÅ BRANCHER OG KØN,

2006

Fiskeri

Bygge og anlæg

Råstofudvinding

Sten-, ler-, og glasindustri

Landbrug, gartneri og skovbrug

Transport

Autohandel, service og tankstationer

Energi- og vandforsyning

Jern- og metalindustri

Træ-, papir- og grafisk industri

Engroshandel undtagen med biler

Udlejning og ejendomsformidling

M øbelindustri og anden industri

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

Kemisk industri og plastindustri

Post og tele

Tekstil- og læderindustri

Uoplyst aktivitet

Forretningsservice

Offentlig administration

Foreninger, kultur og renovation

Finansiering og forsikring

Detailh. og reparationsvirks. undt. biler

Hoteller og restauranter

Undervisning

Sundhedsvæsen

Sociale institutioner

30000 20000 10000 0 10000 20000 30000 40000

Udover den skæve kønsopdeling oplever Nordjylland også en aldring i

arbejdsstyrken, dels gennem en skæv demografi dels gennem unges

fraflytning fra regionen.

5.4 Trusler

M ænd udgør over 60%

40-60% mænd o g kvinder

Hvis arbejdsmarkedet i fremtiden fortsat er kønsopdelt, og tendensen

med, at nordjyske smv’ere i yderområderne ikke kan og vil tiltrække

højtuddannede, fortsætter, og disse i stedet forlader regionen, og hver

femte, der forlader folkeskolen, ikke får en egentlig uddannelse efter

denne, vil regionen komme til at mangle kompetencer i fremtiden.

- 15 –

Kvinder udgør over 60%

More magazines by this user
Similar magazines