HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? - School of Business and Social ...

bss.au.dk

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? - School of Business and Social ...

HVAD SKAL

DANMARK

LEVE AF?

Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen

Når de andre er billigere, så skal vi være bedre!

Hvilken rolle spiller voksen-­‐ og e7eruddannelse i kampen om jobbene?

Lektor, ph.d. Lars Skipper

Aarhus Universitet

Business and Social Sciences

InsFtut for Økonomi


VEU i Vælten

»Det er vigFgt at VEU-­‐systemet fortsat har fokus

på at opkvalificere ufaglærte, uagtet at kurserne

ikke lø7er dem formelt, og at det er svært at måle

effekten. Hvis ikke […] bliver de hægtet af og

e7erladt som evigt fortabte«

Kjeld Møller Pedersen, professor og formand for

Rådet for Voksen-­‐ og E7eruddannelse i WA 9/3-­‐2012


VEU i Vælten

»I det omfang, øgede offentlige udgi7er

anvendes effekFvt og målre`es personer med

en løsere arbejdsmarkedsFlknytning end i dag,

vil der kunne forventes de mest posiFve

virkninger i forhold Fl at øge

omsFllingsprocesserne på arbejdsmarkedet og

nedbringe strukturledigheden«

Citat: Seneste Trepartsudvalg

3


VEU i Vælten

»Udgangspunktet for

[Treparts-­‐]forhandlingerne er at […] gøre

uddannelse Fl en drivkra7 for vækst. […] De

ekstra penge vil regeringen bruge på

arbejdsmarkeds-­‐ og uddannelsesiniFaFver i

bredeste forstand«

Citat: Regeringsgrundlaget

4


VEU i Vælten

»Og vi skal give muligheder for opkvalificering

og uddannelse på arbejdsmarkedet, så vi i

Danmark bliver ved med at være

konkurrencedygFge og effekFve.«

Beskæ7igelsesminister Me`e Frederiksen (S),

Ritzau 26/4-­‐ 2012

5


VEU i Vælten

»Der er ingen tvivl om, at opkvalificering af

især kortuddannede har stor værdi både for

den enkelte og samfundet. Så en Fng er, hvad

undersøgelsen viser, et andet er, at vi skal

følge vores sunde fornu7.«

Direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk

Arbejdsgiverforening, avisen.dk 28/6 -­‐ 2011

6


VEU i Vælten

»Opkvalificeringen i det her land er gået helt i stå.

Får vi ikke vendt den udvikling, er alternaFvet at

gå ned i løn og begynde at lave det arbejde, som

kineserne ikke gider.«

Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler Fl

Avisen.dk 25/8 -­‐ 2011


Ordinære

Uddannelsessystem

LVU

MVU

KVU

EUD Gymnasiale

Folkeskolen

Hvad er VEU?

Voksen-­‐ og

E7eruddannelsessystem

Master

Diplom

VVU

AMU & VEUD HF

AVU

FVU

9


Effekter af VEU

• Hvad ved vi om effekterne af omskoling og

opkvalificering?

… af ledige og lavt uddannede beskæftigede?

• Svarer de til investeringerne?

12


Konklusioner

• Det intellektuelle fundament bag konsensus

baserer sig på spekulationer og tvivlsomme

fortolkningen af eksisterende viden

• Vigtigt at sondre mellem udsagn om en

verden uden uddannelsespolitikker og den

verden vi lever i!

• Det relevante spørgsmål er, om vi skal ændre

nuværende subsidier – ikke om vi skal have

nogen subsidier overhovedet…

• Behov for prioriteringer

13


Effekter af VEU

• I diskussioner af uddannelse er fokus ofte på

effekten af dette som om effekten af uddannelse er

en veldefineret enhed.

• Vigtig pointe: Uddannelse har en bred vifte af

effekter! I faglitteraturen taler man om heterogene

effekter.

• En uddannelses betydning ændrer sig, når vi

erkender, at effekter kan variere over populationen

af deltagere og i nogle tilfælde endda påvirke ikkedeltagere

14


Deltager-dimension:

– Kernetilknytning vs løsere tilknytning

– Mænd vs. kvinder

– Unge vs. ældre

Effekter af VEU

– lavt uddannede vs. højt uddannede

15


Effekter af VEU, ledige

• »AMU-eksperimentet «

– 1.000 nyledige (løs tilknytning?) ansøgere til

AMU kurser randomiseres!

– Ingen konsekvenser – hverken på kort eller

lang sigt

– Back-of-the-envelope CBA – skidt investering

(Rosholm & Skipper, 2009)

16


Om Sociale Eksperimenter

Oplægsholderen forstår ikke, hvorfor det

ikke er politiske aktører og embedsmænd,

der bør argumentere for ikke at udføre

sociale eksperimenter ved alle dyre eller

vigtige offentlige (med-) finansierede

indsatser, hvor der er behov for en

evaluering og hvor det samtidigt er muligt

17


Effekter af VEU, ledige

• »Ordinær udd. m. udd.godtgørelse «

– Ledige opkvalificeres eller omskoles

– Har små positive effekter på lang sigt (der afskrives)

– Kort sigt fastholdelse

– Dyrt!

– CBA betragtning: Netto tab på 80,000 – 120,000 kr. pr

kursist.

(DØRS E02, F07; Jespersen, Munch & Skipper 2007;

Munch & Skipper 2007; Rosholm & Svarer 2008,

Rigsrevisionen 2010)

18


Effekter af VEU, ledige

• Håndfuld danske »peer reviewed« studier

• STOR international litteratur. Skal læses

MEGET selektivt, hvis opkvalificering og

omskoling af ledige / marginaliseringstruede

skal have positiv effekt.

• Eneste systematisk positive er yngre kvinder

• De få studier, der har positive effekter har

ingen CBA-betragtninger.

19


Effekter af VEU, ledige

• Hvorfor så nedslående resultater?

– Dyre kurser spildt på ringe moFverede og egnede

deltagere eller opkvalificering Fl funkFoner, der

mangler e7erspørgsel

– Uddannelsesinstitutionerne arbejder med

hvad familier og det ordinære skolesystem

afleverer. Kan ikke kompensere for 20 års

svigt.

– »Livslang læring« er ikke nødvendigvis

ensbetydende med certificering og formel

uddannelse – uformel læring på

arbejdspladsen mindst lige så vigtig

20


Effekter af VEU, beskæftigede

• Almene voksenuddannelsesordninger

– Fordeling af deltagere

• 40 pct. ledige eller uden for arbejdsmarkedet

• Blandt beskæftigede jævnt fordelt

– Blandt beskæftigede ingen effekter

• Bortset fra midlertidig (lille) nedgang (SVU)

– Formentlig rigtig højt forbrugsmotiv i

deltagelsesbeslutningen

21


Effekter af VEU, beskæftigede

• Almene voksenuddannelsesordninger

– Mest velbelyste; nationalt og (især) internationalt

– Slående forskel mellem politiske aktører og

økonomer

– Politiske aktører: Økonomiske argumenter bag

(mer-)investeringer på området

– Økonomer: Politiske argumenter må

retfærdiggøre investeringsniveauet

22


Effekter af VEU, beskæftigede

• Erhvervsrettede kurser (AMU)

– Fordeling af deltagere

• Hovedparten af deltagere er beskæftigede

• ... hvoraf halvdelen er faglærte

– Blandt beskæftigede ingen løneffekter

• Beskæftigelseseffekt svarende til længden af kurset

– Forventeligt i forhold til økonomisk teori

– For deltagende virksomheder svært at måle effekt

(Clausen, Larson, Rosholm & Skipper 2006; Kristensen &

Skipper 2009, 2010; Hummels, Munch, Skipper & Xiang

2012)


Effekter af VEU, beskæftigede

• Videregående kurser (master, diplom, etc.)

– Fordeling af deltagere

• Hovedparten af deltagerne er beskæftigede

• ... hvoraf de fleste er ledere eller funktionærer

– Blandt beskæftigede ingen beskæftigelseseffekter

(i forvejen fuldt beskæftiget)

• Løneffekt på omkring 10.000 om året

– Som forventet i forhold til økonomisk teori

24


Relevante, men udeladte mål

• Brugsværdi for den enkelte kursist

• Forbedret selvværd

• Værdi af tabt friFd

• Generelle ligevægtseffekter

• Andre:

• Sundhed, Kriminalitet

• DemokraF, IntergeneraFonelle effekter


Afkast på Human Kapital over Livet

r

Førskole

programmer

Ordinære

udd.

Ordinære udd

Alder

Alternativomkostning

Voksen- og

Efteruddannelse


Opsummering

• Tale om afsættelse af yderligere midler til

området

– Risiko for store dødvægtstab i form af

finansiering af aktiviteter, der under alle

omstændigheder ville have fundet sted

– Meget svagt belæg for indsatsen effektivitet

ved nuværende investeringsniveau

– Hvis gennemsnit af nuværende population er

lavt, hvad så med marginalgruppen?...


Opsummering

• Tale om afsættelse af yderligere midler til

området

– Vi har nogle kæmpemæssige strukturelle

problemer på arbejdsmarkedet, der

overskygger denne midlertidige krise.

– Disse problemer løses ikke ved at tage et

stort kørekort på et AMU-center eller et itkursus

på VUC

– Der skal tænkes større og nyt

More magazines by this user
Similar magazines