Herlev Kommunes Spildevandsplan - hofor

hofor.dk

Herlev Kommunes Spildevandsplan - hofor

Spildevandsplan 2010-19


Forord

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Spildevandsplanen er udarbejdet for at sikre, at alle – borgere og virksomheder – kan få håndteret

deres spildevand på en betryggende måde og så vi sikrer vores omgivende miljø.

Meget tyder på at vi fremtiden kan blive ramt af både meget langvarige og ekstreme nedbørshændelser,

som vi oplevede det i Herlev i august 2007. Oversvømmelser på terræn ved bassiner og i lavtliggende

områder. Vi fik regnvand ind i spildevandsledninger og det opblandede spildevand trængte

ind i bygninger via gulvafløb og toiletter og skabte store skader på mange huse og bygninger.

Årsagen tilskrives klimaforandringer – og dermed har vi en ny opgave som vi skal søge at imødegå.

Det gør vi ved at indføre en ny praksis for dimensionering af vore afløbssystemer og ved at forøge

vores samlede opmagasineringsvolumen i det samlede afløbssystem. Vi skal simpelthen kunne tilbageholde

mere regn- og spildevand i såvel ledninger som bassiner

Det vil samtidig være initiativer, der kan sikre, at vi kan opfylde nye og skrappere miljømål for vandløb,

vådområder og grundvand, som vil blive introduceret i de kommende statslige vandplaner.

Der skal derfor foretages en udbygning af afløbssystemet. Det vil primært ske i forbindelse med den

løbende renovering samt ved nybygninger og større ombygninger. Initiativerne kommer ikke alene til

at omhandle det offentlige afløbssystem, men også de private afløbssystemer.

Vi vil således også fokusere på at de øgede regnvandsmængder i højere grad end hidtil tilbageholdes

ved naturlig nedsivning eller udnyttes bæredygtigt, bl.a. til at forøge kommunens naturkvaliteter.

Kjeld Hansen

Borgmester

1


2

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Indhold

1. Indledning ...........................................................5

1.1 Mål .................................................................6

1.1.1 Mål for afledning ......................................................6

1.1.2 Mål for miljø .........................................................8

1.2 Ændringer ...........................................................8

1.3 Læsevejledning .......................................................9

2. Fælleskommunale anlæg ..............................................11

2.1 Spildevandscenter Avedøre I/S ..........................................12

2.2 Lynettefællesskabet I/S ................................................12

2.3 Måløv Rens ..........................................................14

3. Herlev Kloak A/S .....................................................17

3.1 Opland til Spildevandscenter Avedøre ....................................18

3.1.1 Herlev Vest ..........................................................18

3.1.2 Midtbyen ...........................................................18

3.1.3 Ledning Herlev-Rødovre ...............................................20

3.2 Opland til Damhusåens Renseanlæg .....................................20

3.2.1 Kagsåens Opland .....................................................20

3.2.2 Stationsgårdens Villaby ................................................20

3.3 Opland til Måløv Rens .................................................22

3.3.1 Værebro Å ..........................................................22

3.4 Kapaciteten af det offentlige afløbssystem ................................22

3.4.1 Landvæsenskommissionskendelser .......................................22

3.4.2 Serviceniveau .......................................................22

3.4.3 Klimaforandringer ....................................................24

3.4.4 Dimensioneringskriterier ...............................................24

3.5 Drift og vedligeholdelse ...............................................26

3.5.1 Status ..............................................................26

3.5.2 Plan ................................................................28

3.6 Renovering ..........................................................28

3.6.1 Status ..............................................................29

3.6.2 Plan ................................................................29

3.7 Nyanlæg og udbygning ................................................29

3.7.1 Status ..............................................................30

3.7.2 Plan ................................................................31

4. Private anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.1 Fællesprivate anlæg ..................................................36

4.2 Det åbne land .......................................................36

4.2.1 Status ..............................................................38

4.2.2 Plan ................................................................38

4.3 Koloni- og nyttehaver .................................................38


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

5. Recipienter ..........................................................41

5.1 Tibberup Å ..........................................................42

5.2 Sømose Å ...........................................................42

5.3 Kagså ..............................................................44

6. Administration ......................................................47

6.1 Afledningsret til det offentlige afløbssystem ..............................48

6.1.1 Afledning fra private ejendomme .......................................48

6.1.2 Afledning fra erhvervsejendomme .......................................50

6.1.3 Afledning af dræn- og grundvand .......................................50

6.1.4 Nedsivning ..........................................................50

6.1.5 Behandling og bortskaffelse af spildevandsslam ...........................51

7. Lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning ....................53

7.1 Miljøbeskyttelsesloven ................................................54

7.2 Spildevandsbekendtgørelsen ...........................................55

7.3 Regionplan/Landsplandirektivet .........................................56

7.3.1 Vandmiljø ...........................................................56

7.3.2 Spildevand ..........................................................58

7.3.3 Grundvand ..........................................................60

7.4 Miljømålsloven .......................................................60

7.5 Kommuneplan og lokalplaner ..........................................60

7.6 Vandforsyningsplan ...................................................62

7.7 Agenda 21 ..........................................................62

7.8 Vandløbsregulativer ..................................................62

7.9 Betalingsvedtægt .....................................................62

7.10 Ny vandsektorlov .....................................................62

8. Miljøvurdering .......................................................65

8.1 Lovgrundlag .........................................................66

8.1.1 Udbygning af Herlev Kommunes afløbssystem .............................67

8.1.2 Bæredygtighed ......................................................68

8.2 Samlet vurdering .....................................................69

8.3 Materiale til rådighed for screeningen ...................................69

9. Tids- og økonomiplan .................................................71

Litteraturliste

Bilag- og skemafortegnelse ...............................................75

3


1. Indledning

Denne spildevandsplan afløser Herlev Kommunes

Spildevands plan 2001-2005. Spildevandsplanen udgør det

retligt bindende grundlag for kommunens administration af

spildevands området.

Planen redegør for, hvordan kommunen vil håndtere spildevand

fra boliger og virksomheder samt det regnvand, der skal

bortledes fra veje, tage og andre befæstede arealer.

Planen beskriver primært hvordan, og ud fra hvilke prioriteringer

kommunen vil vedligeholde og udbygge det offentlige

afløbssystem.

Sekundært gives en overordnet beskrivelse af, hvordan spildevand

der ikke tilledes det offentlige system, skal håndteres.

Herlev Kommunes kommunalbestyrelse har ansvaret for det

offentlige afløbssystems anlæg og drift. I 2007 er Herlev

Kommunes kloakforsyning blevet udskilt i eget selskab: Herlev

Kloak A/S, som varetager alle opgaver i forbindelse med drift,

renovering og nyanlæg.

5


6

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

1.1 Mål

Det primære formål med spildevandshåndtering er at sørge for forbedring af folkesundheden.

Målene i denne spildevandsplan skal tilgodese to overordnede emner. Borgeres og driftpersonales

forventning om effektivt og billigt at komme af med spildevand samt krav til beskyttelse af miljøet.

1.1.1 Mål for afledning

Regn- og spildevand skal bortledes på den mest hensigtsmæssige måde ud fra en teknisk, miljømæssig

og økonomisk vurdering. Det skal desuden ske på en sikker og betryggende måde uden

sundhedsrisici for hverken borgere, driftspersonale eller fremmede vedligeholdelsesoperatører.

Herlev Kommune vil fortsat være en del af de fælleskommunale anlæg og vil deltage aktivt i

udbygning og effektivisering af både rensningsanlæg og fælles ledningsanlæg.

• Det offentlige kloaksystem vedligeholdes løbende, så borgerne ikke oplever unødige driftsgener.

• Det skal sikres, at ledningssystemet ikke taber sin værdi. Derfor foretages fornyelse i en takt svarende

til, at ledningernes gennemsnitslevealder er ca. 75 år. Renovering foretages fortsat efter

prioriteringerne som nævnt neden for og som er beskrevet i Handlingsplan for kloakrenovering.

• Foretages så vidt muligt efter opgravningsfrie metoder.

• Koordineres så vidt muligt med andre anlægsprojekter således, at borgere generes mindst

muligt, samt at der eventuelt opnås økonomiske besparelser.

• Ved fornyelse af stikledninger tilbydes det, at private kan få udført egne arbejder koordineret

med de kommunalt udførte arbejder.

• Der skal ske en løbende reduktion af energiforbruget i forbindelse med spildevandshåndtering.

• Ved byfortætning skal Herlev Kloak A/S sikre tilstrækkelig kapacitet til spildevand (ex. regnvand).

• Afløbssystemet udbygges løbende over de næste 90 år til ændret serviceniveau vedtaget som

konsekvens af klimaforandringer.

• Ved opførelse af nye boligområder skal der kloakeres efter nedenstående principper.

• Gennemføres som separatsystemer, så spildevandet ledes til renseanlæg.

• Regnvand håndteres lokalt således, at det bidrager til grundvandsdannelsen eller søges udnyttet

til rekreative interesser.

• Området ved Skinderskovvej kloakeres.


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

7


8

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

• Området ved Tibbevangen kloakeres.

• Der kloakeres øst for Papyro-Tex A/S i forbindelse med evt. ny bebyggelse.

• Der kloakeres vest for Herlev Privatskole i forbindelse med evt. ny bebyggelse.

• Ved anlægsarbejder på det offentlig system, skal det søges at inddrage andre interessenter

således, at kommunens kvaliteter øges.

• Udformning af bassiner til forsinkelse af regnvand i det offentlige system skal så vidt muligt

forbedre de rekreative interesser i kommunen.

• Ved bassinanlæg skal eksisterende grønne arealer så vidt muligt benyttes. Dette gælder også på

private områder, hvor der søges at opnå frivillige aftaler.

• Ved nybygninger og større ombygninger af det offentlige system skal det vurderes, på hvilken

måde kommunens beredskab i forbindelse med ekstremregn kan øges. Så vidt muligt skal vand

ved ekstremhændelser ledes til vejarealer og grønne områder, herunder idrætsanlæg.

• Ved alle nybygninger og større ombygninger vil tilslutningstilladelsen blive revurderet. Afledningsretten

på den enkelte ejendom vil blive håndhævet ud fra gældende afledningsret for det pågældende

område samt ud fra gældende praksis for dimensionering. I fælleskloakerede oplande vil det blive

vurderet, om det omkostningseffektivt kan give miljø- eller kapacitetsforbedringer at separatkloakere.

1.1.2 Mål for miljø

Den målsatte recipientkvalitet skal overholdes, og grundvandskvaliteten skal sikres, hvorfor

udled ning af spildevand til jord, vandløb og søer må indrettes hensigtsmæssigt herefter.

• Spildevandsbelastninger skal reduceres, så de er i overensstemmelse med retningslinier i

Regionplanen, herunder belastning fra det åbne land.

Herlev Kommune vil søge et tæt samarbejde med nabokommunerne om fælles indsats til

opfyldelse af målsætningen i vandløb.

• Der skal udarbejdes tidssvarende udledningstilladelser for Herlev Kloak A/S’ regnbetingede

udledninger.

1.2 Ændringer

Af ændringer i den reviderede spildevandsplan er:

Udbygning af Herlev Kloak A/S’ ledningsnet i forbindelse med.

• Byudvikling i Bymidten, på Hospitalsgrunden, DISA-grunden og Erhvervsområdet.


• Kloakering ved Papyro-Tex A/S i forbindelse med evt. ny bebyggelse.

• Kloakering ved Herlev Privatskole i forbindelse med evt. ny bebyggelse.

Bæredygtighed.

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

• Ved alle nybygninger eller større ombygninger skal vandets naturlige kredsløb indtænkes, og

regnvand skal søges håndteret lokalt således, at det bidrager til grundvandsdannelsen, eller

søges udnyttet til rekreative interesser.

• På området ved Skinderskovvej skal regnvand håndteres på egen grund.

• På området ved Tibbevangen skal regnvand håndteres på egen grund.

• Ved anlægsarbejder skal det søges at øge Herlev Kommunes kvaliteter.

• Der skal ske en løbende reduktion af energiforbrug i forbindelse med spildevandshåndtering.

1.3 Læsevejledning

Spildevandsplanen er opdelt i 8 kapitler.

Kapitel 2 giver en beskrivelse af de fælleskommunale anlæg, som Herlev Kommune er en del af.

Kapitel 3 omhandler de anlæg, hvor Herlev Kloak A/S varetager driften. Kapitlet giver en over ordnet

beskrivelse af de fysiske anlæg, herunder hvad der ligger til grund for kapaciteten af anlæggene.

Det resumeres hvilke tiltag, der er udført siden sidste spildevandsplan, samt hvad der forventes

udført i planens planperiode.

Kapitel 4 beskriver de anlæg, som er privatejede, og som drives og vedligeholdes af private borgere

eller virksomheder.

Kapitel 5 giver en beskrivelse af recipienterne i kommunen med en oversigt over udledninger fra

afløbssystemet.

Kapitel 6 angiver, hvorledes Herlev Kommune som myndighed administrerer spildevand inden for

kommunes grænser.

Kapitel 7 giver en kort gennemgang af det bagvedliggende lovgrundlag.

Kapitel 8 er Miljøvurdering af planen

Kapitel 9 er tids- og økonomiplan

I bilag 1 er der en ordliste.

9


2. Fælleskommunale anlæg

Herlev Kommune har ikke eget renseanlæg, men afleder

spildevand til 3 fælleskommunalt ejede renseanlæg. Disse tre

renseanlæg er alle fuldt udbyggede anlæg, der renser spildevand

omkost ningseffektivt og med høj rensegrad.

Herlev Kommune vil fortsat være en del af de fælleskommunale

anlæg og vil deltage aktivt i udbygning og effektivisering

af både rensningsanlæg og fælles ledningsanlæg.

Dette kapitel giver en kort beskrivelse af de 3 renseanlæg.

11


12

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

2.1 Spildevandscenter Avedøre I/S

Spildevandscentret er beliggende i Hvidovre Kommune og er et fælleskommunalt I/S, som er

ejet af følgende 10 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje

Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Spildevandscentret er ledet af en bestyrelse bestående af kommunalpolitikere fra de 10 ejerkommuner.

Desuden er der nedsat et embedsmandsudvalg, der ligeledes har repræsentanter fra

de 10 ejerkommuner. Formand for embedsmandsudvalget er Spildevandscentrets direktør.

Renseanlægget er opbygget som et mekanisk-biologisk renseanlæg med næringssaltfjernelse.

Det rensede vand ledes til Køge Bugt via en havledning ved Avedøre Holme.

Fælleskommunale ledningsanlæg er ledninger, hvor der løber vand fra minimum to kommuner .

Hér til hører ledningen til Ejby Øst Pumpestation samt transmissionsledningen herfra til Spildevandscenter

Avedøre. Området ved Stokholtbuen afledes til Sømosen Pumpestation

(i Lautrupparken), som er beliggende i Ballerup Kommune. Herfra ledes spildevandet til renseanlægget.

Ballerup Kommune ejer og driver pumpestationen.

Spildevandscentret har ansvaret for drift og vedligeholdelse af transmissionssystemet samt renseanlægget.

2.2 Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet er et interessentskab, som er ejet af følgende 8 kommuner: Frederiksberg,

Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk og Rødovre.

Lynettefællesskabet består af 2 renseanlæg. Renseanlæg Damhusåen samt renseanlæg Lynetten.

Herlev Kommune afleder kun til Renseanlæg Damhusåen, som er beliggende i Københavns

Kommune.

Lynettefællesskabets bestyrelse udgøres af politiske repræsentanter fra de 8 ejerkommuner.

Desuden er der nedsat et embedsmandsudvalg, der ligeledes har repræsentanter fra de 8 ejerkommuner.

Formand for embedsmandsudvalget er Lynettefællesskabets direktør.

Med udbygningen i 1996 blev Damhusåen et selvstændigt, biologisk renseanlæg, og tilledningen

til Lynetten blev afskåret. Det rensede vand bliver i dag ledt ud til Øresund gennem egen udløbsledning

via Sjællandsbroens pumpestation.

Til det fælleskommunale ledningsanlæg hører en fælleskommunal ledning langs Harrestrup Å fra

Herlev til Renseanlæg Damhusåen samt Damhusengens Pumpestation og derudover Sjællandsbroens

Pumpestation og Kløvermarkens Pumpestation. Københavns Energi har ansvaret for drift og

vedligeholdelse af disse anlæg. Lynettefællesskabet har ansvaret for drift og vedligeholdelse af de

fælleskommunale ledninger fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund.


Ledøje-Smørum

Ishøj

Farum

Furesø

Albertslund

Eksterne renseanlæg

Eksterne pumpestationer

Eksterne ledningsanlæg

Vallensbæk

Figur 2.1 Fælleskommunale rense- og ledningsanlæg

Herlev Hov edgade

Ring 4

Glostrup

Herlev

Brøndby

Vallensbæk

Klausdalsbrovej

Ring 3

Rødovre

Brøndby

Brøndby

Gladsaxe

Hvidovre

Søllerød

Lyngby-Taarbæk

København

Frederiksberg

Tårnby

Gentofte

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

København

Tårnby

Dragør

13


14

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

2.3 Måløv Rens

Måløv Rens er beliggende i Måløv i Ballerup Kommune og er et fælleskommunalt samarbejde

mellem følgende 4 kommuner: Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev.

Anlægget har udvidet rensning af spildevandet ved mekanisk-biologisk-kemisk proces. Anlægget

udleder renset spildevand til Værebro Å, som ligger i oplandet til Roskilde Fjord. Renseanlægget

drives af Ballerup Kommune.

Beslutninger vedrørende anlæggets drift og vedligeholdelse herunder økonomi, træffes af Måløv

Renseanlægsudvalg (MRU), som består af politikere fra de enkelte medejerkommuner.

Til det fælleskommunale ledningsanlæg hører Ballerupvej Pumpestation og Kildesvinget Pumpestation

samt ledninger fra disse til Måløv Renseanlæg. Ballerup Kommune varetager den daglige

drift.


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

15


3. Herlev Kloak A/S

Regn- og spildevand skal bortledes på den mest hensigtsmæssige

måde ud fra en teknisk, miljømæssig og økonomisk

vurde ring. Det skal desuden ske på en sikker og betryggende

måde uden sundhedsrisici for hverken borgere, driftspersonale

eller fremmede vedligeholdelsesoperatører.

Ca. 80 % af arealet i Herlev Kommune er, eller vil blive tilsluttet

den kommunale kloakforsyning. Pr. 1. januar 2007 blev

kloakforsyningen udskilt i eget selskab, Herlev Kloak A/S.

Herlev Kloak A/S varetager drift- og vedligeholdelse af afløbsssystemet

og skal sikre, at kapaciteten til spildevandsafledning

er i overensstemmelse med det politiske fastsatte

service niveau. Samtidig skal det sikres, at fremtidens spilde-

og regn vandshåndtering bidrager positivt til en bæredygtig

byudvikling.

Herlev Kloak A/S skal desuden sikre, at driften af det offentlige

afløbssystem ikke er til hinder for opfyldelse af målsætningen

for recipienter, og at den overordnede beskyttelse af

drikkevandsressourcerne er sikret.

17


18

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Det offentlige afløbssystem omfatter transportledninger, brønde, bygværker, bassiner, olieudskillere

og pumpestationer. Herlev Kommune afleder spildevand fra både fællessystem og separat

afløbssystem.

Renseanlægsoplande og hovedoplande og del oplande fremgår af figur 3.1. Bagerst i rapporten er

der skemaer, der viser: oplands- og udløbsdata S1 og S2, pumpestationer i S3, overløbsbygværker

i S4, olieudskillere i S5 samt bassiner i S6.

Spildevandet i Herlev Kommune afledes til 3 eksterne renseanlæg. Oplandsfordelingen og deres

benævnelse stammer fra de gamle landvæsenskommissionskendelser. Landvæsenskommissionskendelserne

beskriver grundlaget for etableringen af afløbssystemet i Herlev Kommune. Herlev

Kommune har valgt at bevare de gamle benævnelser, da det sikrer en logisk sammenhæng og

større forståelse for afløbssystemets beskrivelse, opbygning og grundlag gennem tiderne.

3.1 Opland til Spildevandscenter Avedøre

Oplandet omfatter den vestlige del af Herlev. Oplandet består af Herlev Vest og Midtbyen samt

opland Ledning Herlev-Rødovre. Spildevand ledes til Spildevandscenter Avedøre og langt det

meste regnvand ledes til Sømose Å. Hele oplandet er separatkloakeret, pånær et mindre område,

som er fælleskloakeret. I figur 3.2 ses oplandet med placering af overløbsbygværk, regnvandsudløb,

bassiner, pumpestationer og olieudskillere samt angivelse af oplande til udløb.

Der er tilledning fra afløbssystemet til Sømose Å fra 11 separate regnvandsudløb, der løber direkte

i vandløbet og to, der løber til Sømosen. Derudover er der 2 separate regnvandsudløb til Kagsåen.

Der er bassin på ét udløb, men derudover er der 7 bas siner i oplandet. Der er olieudskiller på 8 af

udløbene svarende til godt 90% af det samlede areal.

3.1.1 Herlev Vest

Oplandet er separatkloakeret og spildevandet ledes til Spildevandscenter Avedøre via Kantatevej

pumpestation. På halvdelen af området, den sydlige del, ligger Herlev Kommunes største erhvervskvarter.

Nordligst ligger centerområdet ved Hjortespringscentret. Ind imellem ligger et boligområde

med hhv. parcelhuse og tætlav boliger.

3.1.2 Midtbyen

Oplandet er separatkloakeret, undtagen et mindre område omkring J.E. Pitznersvej på knap 13 ha,

som er fælleskloakeret. Spildevandet ledes direkte til Ejby Øst Pumpestation ved gravitation.

Omkring bykernen er beliggende en del etageejendomme. Ellers er området præget af parcelhuse

og tæt lav boliger. Det fælleskloakerede område er beliggende mellem Borgerdiget og Vindebyvej

afgrænset mod nord af Højbjergvej og mod syd af Herlev Hovedgade og præget af tæt lav rækkehusbebyggelse.


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

19

Figur 3.1 Hovedeoplande for spildevandsafledning

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324 104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11 103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308 307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402 204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324 104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11 103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308 307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402 204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 B

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

203 B

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

601

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

702

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

704 C

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

706 A

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

709

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

710 A

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

Kl.vej D

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

MO3 10

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

707 A

Hoved- og deloplande

for spildevand

Herlev vest

Kagsåens opland

Ledning Herlev/Rødovre

Midtbyens opland

Stationsgårdens villaby

Værebro opland

Værebro opland - plan

Opland til Spildevandscenter Avedøre

Herlev Vest

Midtbyen

Ledning Herlev Rødovre

Opland til Damhusåens Renseanlæg

(Lynettefællesskabet))

Kagsåens opland

Stationsgårdens Villaby

Opland til Måløv Rens

Værebro opland


20

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

3.1.3 Ledning Herlev-Rødovre

Spildevandet fra Herlev Vest og Midtbyen blev oprindeligt ført til Herlev Kommunes daværende

renseanlæg ved Kagsåen. Ordningen var tænkt som en midlertidig løsning og i takt med befolkningsudviklingen,

blev forholdene ændret. Ledningen Herlev–Rødovre var en del af projektet,

som fremover skulle aflede spildevandet fra de 2 oplande til Spildevandscenter Avedøre i stedet.

Spildevandet ledes nu via en ledning til en fælleskommunal ledning i Rødovre til Spildevandscenter

Avedøre. Regnvandet fra den nordvestlige del ledes til Sømosen. Regnvandet fra den nordøstlige

del og regnvandet fra Hospitalets område ledes til Kagsåen.

3.2 Opland til Damhusåens Renseanlæg

Oplandet omfatter den østlige del af Herlev. Den østlige del af Herlev består af de to oplande,

Kagsåens opland og Stationsgårdens Villaby. Begge oplande er fælleskloakerede, og spildevandet

afledes til Damhusåens Renseanlæg. Når afløbssystemet overbelastes, ledes opspædet spildevand

fra afløbssystemet via overløbssbygværker til Kagsåen. I figur 3.3 ses oplandet. Der ses også placering

af overløbsbygværker, overløb, bassiner og olieudskillere samt angivelse af oplande til udløb.

Fra Herlev Kloak A/S er der 15 udløb fra overløbsbygværker fra et samlet areal på 75 red. ha. Der

er 7 udligningsbassiner i oplandet.

3.2.1 Kagsåens Opland

Oplandet er fælleskloakeret. Alle overløbene ledes til Kagsåen, som er grænsevandløb til Gladsaxe

og Københavns Kommuner. Spildevandet ledes via Symfonivejens pumpestation til en fælleskommunal

ledning til Damhusåens Renseanlæg. Regnvandet fra Hospitalets område afledes til

Kagsåen. Under kraftig regn ledes regnvandet via et internt overløb til det fælleskloakerede

system og udledes via overløb.

Oplandet består overvejende af parcelhusbebyggelse afgrænset mod nord af Hammergårdskolen,

svømmehal og kollegium. Lige syd for Herlev Hospital ligger et større samlet område med Elverhøjens

Skole og boldbaner samt Eventyrkvarteret og sydligst ligger et område, hvor kommunen

indtil 1990 havde et renseanlæg. Hér er der i dag en pumpestation for spildevand; Symfonivejens

pumpestation.

3.2.2 Stationsgårdens Villaby

Oplandet er fælleskloakeret. Spildevandet ledes via gravitation til den fælleskommunale ledning

til Damhusåens Renseanlæg. Halvdelen af oplandet er udlagt til Centerformål, med bl.a. Herlev

Bymidte og Herlev Station. I det sydøstligste hjørne er der et mindre erhvervsområde, og i det

sydvestlige hjørne ligger Musikkvarteret med boliger.


4601000

4300000

4319000

4310000

4309000 4309000

4308000

fælleskloakeret

separatkloakeret

separatkloakeret - plan

udløbsopland

pumpestation

4307000

overløbsbygværker

olieudskiller

overløbsbassin

regnvandsbassin

regnvandsudløb

overløb

4306000

4305000

4304000

Figur 3.2 Oplandet til Spildevandscenter Avedøre

4302000

4321000

4000000

2407001

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

5500000

1118000

21


22

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

3.3 Opland til Måløv Rens

Oplandet omfatter den nordlige del af Herlev og består af ét opland kaldet Værebro. Hele oplandet

er separatkloakeret. Spildevand ledes til Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommune, og regnvand

ledes til Tibberup Å. I figur 3.4 ses de enkelte deloplande i oplandet. Der ses også placering af

regnvandsudløb, bassiner og olieudskillere.

Fra oplandet er der 9 separate regnvandsudløb, der udleder i oplandet til Tibberup Å fra et samlet

areal på 33 red.ha. Heraf udleder kun ét direkte til vandløbet via bassin. Resten af udløbene udleder

til én af de mange småsøer i oplandet. To af søerne indgår som bassin i regnvandssystemet.

Der er olieudskiller på 8 af udløbene svarende til 98% af oplandsarealet.

3.3.1 Værebro opland

Oplandet består af et mindre erhvervsområde ved Skinderskovvej og et mindre centerområde ved

Ring 4 og ellers udelukkende parcelhuse og tæt lav boligbebyggelse nord for Ring 4, afgrænset af

kommunegrænsen.

3.4 Kapaciteten af det offentlige afløbssystem

Afløbssystemet er dimensioneret til at aflede overfladevand fra befæstede flader samt spildevand

fra godkendt stueplan. Drænvand er ikke spildevand og må derfor ikke tilledes det offentlige afløbssystem.

Undtaget herfra er vand fra omfangs- og indskudsdræn omkring kloakerede bygninger

samt drænvand fra kirkegårde.

Da afløbssystemet blev anlagt, blev det dimensioneret efter kendelser fra Landvæsenskommissionen.

Efter 1974 overgik kompetencen vedrørende afløbsanlæggets tekniske udformning og

kapacitetsfastlæggelse til kommunalbestyrelserne. Herlev Kommune valgte at videreføre principperne

fra de udarbejdede Landvæsenskommissionskendelser.

I efteråret 2005 udkom Skrift 27; ’Funktionspraksis for afløbssystemer under regn’ udgivet af

Spildevandskomitéen. Dette skrift angiver ændrede retningslinier for dimensionering af afløbsledninger

for regnvand.

3.4.1 Landvæsenskommissionskendelser

De hydrologiske afløbskoefficienter, som danner grundlag for beregning af kloakanlæggets kapacitet

for afledning af regnvand, er fastlagt i forbindelse med Landvæsenskommissionskendelser.

Kendelser for de enkelte hovedoplande er listet i bilag 2.

3.4.2 Serviceniveau

Kloakforsyningen er forpligtiget til et serviceniveau i forhold til de borgere, der bor inden for det

kloakerede opland.


4306000

4305000

6709000

6711000

fælleskloakeret

separatkloakeret

separatkloakeret - plan

udløbsopland

4304000

pumpestation

4302000

overløbsbygværker

olieudskiller

overløbsbassin

4321000

regnvandsbassin

regnvandsudløb

overløb

4000000

2407001

Figur 3.3 Oplandet til Damhusåens Renseanlæg

5500000

1118000

1117000

1116000

1115000

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

1114000

1113000

1112000

510700S

5107000

1107000

1106000

1105000

1101000

1104000

1103000

1102000

23


24

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Nuværende serviceniveau er:

• Der sikres afledning fra godkendt stueplan ved gravitation. Kælderafvanding skal sikres af grundejerne

selv

• Spildevandsledninger i separatsystem dimensioneres for 2 gange maksimal spildevandsmængde

• Regnvandsledninger i separatsystem dimensioneres for overbelastning maksimalt 1 gang hvert 2. år

• Regn- og spildevandsledninger i fællessystem dimensioneres for overbelastning maksimalt 1 gang

hvert 5. år

Overbelastning er defineret ved opstuvning til terræn.

Fremtidige serviceniveau er:

• Der sikres afledning fra godkendt stueplan ved gravitation. Kælderafvanding skal sikres af grundejerne

selv

• Spildevandsledninger i separatsystem dimensioneres for 2 gange maksimal spildevandsmængde

• Regnvandsledninger i separatsystem dimensioneres for overbelastning maksimalt 1 gang hvert 5. år

• Regn- og spildevandsledninger i fællessystem dimensioneres for overbelastning maksimalt 1 gang

hvert 10. år

3.4.3 Klimaforandringer

Fremtiden byder på mere nedbør og flere tilfælde af ekstreme regnhændelser i sommerperioden.

For at opnå tilstrækkelig kapacitet til sikring af serviceniveau, udbygges afløbssystemet, så det

planmæssigt er fuldt udbygget om 90 år.

3.4.4 Dimensioneringskriterier

Alle offentlige afløbssystemer skal ved nyanlæg og større ændringer og renoveringer, som kan

sidestilles med nyanlæg dimensioneres, så de opfylder serviceniveauet ved den forventede,

fremtidige belastning om ca. 90 år.

Ved dimensionering skal bl.a. tages højde for den fremtidige byudvikling, vandforbrug, infiltration

og klimaændringer, ligesom der skal tages højde for den generelle beregningsusikkerhed, der

ligger i beregningsmetoderne.

Beregningsmetoderne og principperne for funktionskrav og dimensionering af ledningssystemer er

beskrevet i Spildevandskomiteens Skrift 27. Bearbejdning af regnserier skal ske i overensstemmelse

med Spildevandskomiteens Skrift 28 og 29. Nærmere beskrivelse og Skrift 27 findes i bilag 3.


6701000

fælleskloakeret

separatkloakeret

separatkloakeret - plan

udløbsopland

pumpestation

overløbsbygværker

olieudskiller

overløbsbassin

regnvandsbassin

regnvandsudløb

overløb

6702000

6703000

4601000

Figur 3.4 Oplandet til Måløv Rens

6700000

4300000

4319000

4310000

4309000 4309000

4308000

6707000

4307000

6000000

4306000

4305000

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

6709000

6711000

25


26

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Alle fælles afløbssystemer skal dimensioneres ved hjælp af dynamiske modeller, der er kalibreret i

den udstrækning, det er muligt med de foreliggende data.

Beregningsparametre

Nedenstående er listet de beregningsparametre, der benyttes ved dimensionering:

• Kalibreret beregningsmodel.

• Ved dimensionering af nye anlæg anvendes sikkerhedsfaktor 1,2, en klimafaktor på 1,3 (forventet

situation i 2100) og en fortætningsfaktor på 1,1. I alt en faktor på 1,72.

• Ved kontrol af om funktionskravene er overholdt i statussituationen anvendes en sikkerhedsfaktor

på 1,2, ingen fortætningsfaktor og ingen klimafaktor.

• Ved beregning af overløbsmængder anvendes ved statusberegninger en sikkerhedsfaktor på

1,0. Ved beregning af fremtidige forhold beregnes med en fortætningsfaktor på 1,1 og en

klima faktor på 1,3. I alt en faktor 1,43.

3.5 Drift og vedligeholdelse

Afløbssystemets daglige drift og vedligeholdelse varetages af Herlev Kloak A/S. Området omfatter

alle de offentlige anlæg.

Ved drift og vedligeholdelse af de eksisterende anlæg, er der en balance mellem at udnytte et

anlægs levetid fuldt ud inden en gennemgribende renovering og samtidig holde driftsomkostningerne

på et fornuftigt niveau. Borgerne skal opleve en god service og et driftssikkert afløbssystem.

Derfor pågår der løbende optimering af driftsrutiner.

3.5.1 Status

Af særlige tiltag i sidste Spildevandsplans planperiode var:

• 2002 tilstandsundersøgelse af alle bassiner og overløbsbygværker med ekstra fokus på arbejdsmiljø

og adgangsforhold for driftspersonalet.

• 2002 oprensning af regnvandsbassin på Dildhaven.

• 2006 oprensning af regnvandsbassin ”Gadekæret” på Herlev Bygade.

• Fejltilslutningsundersøgelse af knap 100 ejendomme.

• Forbedring af kloakdata bl.a. ved indlæsning af data på baggrund af TV-inspektioner.


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

3.5.2 Plan

Driften af Herlev Kloak A/S skal foregå bæredygtigt.

For at mindske CO udledning, skal der ske en løbende

2

reduktion af energiforbruget i forbindelse med spildevandshåndtering.

Af særlige tiltag i planperioden kan nævnes:

• Opmåling og digitalisering af vejafvandingsledninger

i henholdsvis Herlev Hovedgade, O3 og

Klausdalsbrovej. Disse var tidligere ejet af Københavns

Amt.

• Regnvandsbassinet ved Hanevad skal oprenses,

i samarbejde med Ballerup Kommune.

• Udarbejdelse af plan for dokumentation og

kontrol af henholdsvis olieudskillere, bygværker, bas

27


28

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

3.5.2 Plan

Driften af Herlev Kloak A/S skal foregå bæredygtigt. For at mindske CO2 udledning skal der ske

en løbende reduktion af energiforbruget i forbindelse med spildevandshåndtering.

Af særlige tiltag i planperioden kan nævnes:

• Opmåling og digitlisering af vejafvandingsledninger i henholdsvis Herlev Hovedgade, Ring 3 og

Klausdalsbrovej. Disse var tidligere ejet af Københavns Amt.

• Regnvandsbassinet ved Hanevad skal oprenses i samarbejde med Ballerup Kommune.

• Udarbejdelse af plan for dokumentation og kontrol af henholdsvis olieudskillere, bygværker,

bassiner og pumpestationer.

• Lokalisering og frakobling af uvedkommende vand i oplandet til Spildevandscenter Avedøre.

• Færdiggørelse af regnberedskabsplan.

3.6 Renovering

Herlev Kommunes kloaksystem repræsenterer en genanskaffelsesværdi på ca. 800 mill. kr.

Skader og sammenbrud på anlæggene er årsag til bl.a. forstoppelser, oversvømmelse og pumpestop,

hvilket medfører ulemper for borgere samt øget arbejdspres på driftspersonale. Desuden er

det langt dyrere at udbedre skader efter sammenbrud end ved løbende vedligeholdelse.

Utætte ledninger kan medføre indsivning af grundvand, hvor grundvandet står højt. I separat

systemer vil der være indsivning af regnvand til spildevandsledningerne. Forøgede mængder af

uvedkommende vand i ledningsnettet medfører, at renseanlæggene bruger mere energi til rensning

samt udleder større mængder forurenende stoffer.

I den del af året hvor grundvandet står lavt, kan der ske udsivning af spildevand, og der vil ske forurening

af grundvandet med spildevand.

Det skal sikres, at ledningssystemet ikke taber sin værdi. Derfor foretages fornyelse i en takt

svarende til, at ledningernes gennemsnitslevealder er ca. 75 år. Renovering foretages fortsat efter

prioriteringerne beskrevet i ‘Handlingsplan for kloakrenovering’ /17/.

Renovering af ledninger foretages så vidt muligt efter opgravningsfrie metoder. Dette er langt billigst

og generer samtidig borgere og trafikanter mindst muligt.

Ved fornyelse af stikledninger tilbydes det, at private kan få udført egne arbejder koordineret med

de kommunalt udførte arbejder.


3.6.1 Status

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

I løbet af sidste spildevandsplans planperiode er der gennemført en række projekter, som har

fornyet og forbedret afløbssystemet.

• 2001 udarbejdelse af “Handlingsplan for kloakrenovering”/17/, som er et planlægnings- og

beslutningsværktøj, hvoraf det fremgår, hvordan hele kloakrenoveringsplanlægningen skal forløbe

teknisk, tidsmæssigt og økonomisk.

• 2001-02 renovering af nedgangsforhold ved pst. Kantatevej – nyt dæksel samt beplantning.

• 2005 renovering af overløbsbassin ved Tornerosevej inklusiv dæk.

• 2008 gennemgribende istandsættelse af Kantatevej pst. efter oversvømmelsen i 2007.

• TV inspektion af 97 km hovedledninger.

• Renovering ved opgravnigsfri metode NoDig af knap 200 stikledninger samt 38 km hovedledning.

3.6.2 Plan

Af konkrete projekter i plan- og perspektivperioden kan nævnes:

• Årlig TV-inspektion af ca. 20-25 km hovedledninger.

• Årlig renovering ved NoDig metode af 5-7 km hovedledning. Renoveringsmetode af regnvandsledninger

vil blive vurderet i forhold til eksisterende ledningskapacitet.

• Udarbejdelse handlingsplan for renovering af henholdsvis olieudskillere, bygværker, bassiner og

pumpestationer.

3.7 Nyanlæg og udbygning

Kloakforsyningens prioritering af fremtidige nyanlæg og udvidelse af det eksisterende afløbssystem

tager udgangspunkt i uhensigtsmæssige driftsvilkår, oplevede stuvnings- og oversvømmelsesproblemer

samt overbelastning af recipienter.

Ved opførelse af nye boligområder og byfortætning skal der foretages kapacitets udvidelser på

spildevandssystemet.

29


30

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet til de ændrede klimaforhold jævnfør dimensioneringskriterierne

i 3.4.4.

Herlev kloak A/S skal indhente tidssvarende udledningstilladelser, der skal ligge til grund for fremtidige,

nødvendige anlægsarbejder for beskyttelse af recipienter.

Kommunen vil prioritere anlæg på arealer, hvor der kan opnås frivillige aftaler med grundejer,

samt hvor det giver den største ønskede effekt i forhold til udgiften.

3.7.1 Status

I spildevandsplan 2001’s planperiode og frem til nu, har der ikke været udvidelse af boligmassen,

som har medført en udvidelse af afløbssystemet.

I 2007 blev Herlev udsat for flere ekstreme nedbørshændelser, som medførte mange oversvømmelser

på terræn og i flere ejendommes stueplan samt opstuvninger i kældre i separatkloakerede

områder. Herlev Kloak A/S har brugt erfaringerne hér fra til at videreudvikle beredskabet ved disse

hændelser.

I Spildevandsplan 2001’s planperioden er der blevet gennemført en række nyanlæg:

• I 2001 blev der etableret en ny spildevandspumpestation på Klausdalbrovej 493 (Kai Dige Bach).

• I 2002 blev ejendommen Klausdalbrovej 336 tilsluttet kloak med pumpeløsning.

• I 2003 blev der etableret omløbsbygværk ved olieudskiller på Vasekær.

• I 2004 blev der anlagt et nyt forsinkelsesbassin på 200 m 3 under P-pladsen på Stationsalléen ved

Herlev Station.

• I 2005 blev der etableret en ny olieudskiller ved Vesterlundvej.

• I 2006 blev olieudskiller ved Tibbevangen sløjfet og erstattet af en ny.

• Til vurdering og løsning af opstuvnings- og aflastningsproblemer i oplandet til Kagsåen er der i

2007 blevet udarbejdet en kalibreret ledningsnetmodel. Herlev Kommune har desuden indledt

et samarbejde med Gladsaxe Kommune/Nordvand A/S og Københavns Energi om i fællesskab,

at løse de spildevandstekniske problemer i Kagsåens opland.

• Til vurdering og løsning af opstuvnings- og aflastningsproblemer i oplandet til Sømose Å er der i

2008-09 blevet udarbejdet en kalibreret ledningsnetmodel for regnvandssystemet.

• I 2008 og 09 blev der etableret en ny olieudskiller på regnvandsudløbet til Sømose Å ved Mileparken.


3.7.2 Plan

• I 2009 blev der etableret et nyt forsinkelsesbassin på 1.600 m 3 på Grønsvinget.

• I 2009 blev kapaciteten af regnvandsledningerne på Lidsøvej og Bjergbyvej udvidet.

• I 2009 blev regnvandsbassinet på Våbenstedvej udvidet.

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Ved alle kommende anlægsprojekter skal det undersøges, om andre interessenter skal inddrages,

således anlægsarbejderne kan bidrage mest muligt til Herlev Kommunes kvaliteter.

Ved alle kommende anlægsprojekter til håndtering af regnvand, skal vandets kredsløb indtænkes,

og det skal vurderes, hvordan vandet kan bruges rekreativt.

Der forventes byudvikling ved Herlev Bymidte, på Disa-grunden, på Herlev Hospital og i erhvervskvarteret.

Der er også forventninger om ny bebyggelse ved Papyro-Tex A/S og Herlev Privatskole.

Herlev Kloak A/S skal sikre tilstrækkelig kapacitet i spildevandssystemet.

I forbindelse med nybygninger og større ombygninger, vil det særskilt blive vurderet om det fordelagtigt,

økonomisk og miljømæssigt, kan separatkloakeres. Evt. kunne uforurenet regnvand separeres

for at skaffe renere vand til rekreative formål.

Ved opførelse af nye boligområder, skal oplandene tilsluttes det offentlige afløbssystem. Kloakering

gennemføres som separatsystemer så spildevandet ledes til renseanlæg og regnvand håndteres

lokalt således at det bidrager til grundvandsdannelsen eller søges udnyttet til rekreative interesser.

Der skal kloakeres i området ved Skinderskovvejskvarteret (deloplande 706 A og 706 B). Området

kloakeres for spildevand og regnvand skal fortsat håndteres af den enkelte grundejer. Såfremt der

kan opnås frivillige aftaler omkring evt placering af offentlige anlæg på privat grund, vil kloakeringen

af Skinderskovvej blive prioriteret i 2010. Området fremgår af figur 3.4. Kloakering af Tibbevangen

planlægges i perspektivperioden. Berørte ejendomme er listet bagerst i S7.

I Kommuneplan 2005-17 er der til boliger udlagt et område, bag Papyro-Tex A/S (delopland 714)

mellem Skinderskovvej og Gammelgårdsvej samt et område, mellem Klausdalsbrovej og Gl. Klausdalbrovej

vest for Herlev Privatskole (delopland 707 E). Hvis disse områder bebygges, vil de samtidig

blive kloakeret. Områderne fremgår af figur 3.4. Berørte ejendomme fremgår bagerst i S7.

Det forventes, at ledningskapaciteten skal øges som konsekvens af klimaforandringer således, at

serviceniveauet kan fastholdes. Der vil blive udarbejdet en samlet plan for hele afløbsområdet.

Ved nybygninger og større ombygninger af det offentlige system, skal det vurderes på hvilken måde

kommunens beredskab i forbindelse med ekstremregn, kan øges. Det skal prioriteres, at vand ved

ekstremhændelser ledes til udvalgte vejarealer og grønne områder, herunder idrætsalæg.

31


32

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Ved udgangen af 2010 forventes det, at den Statslige Vandplan bliver vedtaget, her med reviderede

målsætninger for recipienter samt beskrivelse af nødvendige tiltag for opnåelse af

målsætninger . På baggrund af den statslige vandplan skal der ansøges om udledningstilladelser

for de regnbeting ede udledninger, så disse kan udbygges i overensstemmelse med kommunens

handlingsplan

Udformning af bassiner til forsinkelse af regnvand, skal så vidt muligt forbedre de rekreative

interesser i kommunen, f.eks. ved at anlægge nye regnvandsbassiner som rekreative småsøer eller

ved at fraseparere uforurenet regnvand, som særskilt kan tilledes recipient for på den måde at

forbedre vandkvaliteten.

Udformningen af bassiner til tilbageholdelse af spildevand ved regn i det fælleskloakerede opland

vil være underjordiske overløbsbassiner.

Tiltag i planperioden:

• Der skal ansøges om nye udledningstilladelser for alle regnbetingede udledninger.

• Udarbejdelse af samlet anlægsplan for opfyldelse af krav i udledningstilladelser.

• Der skal foretages en samlet beregning af hvor meget volumen, der mangler i de enkelte deloplande,

for at Herlev Kloak A/S kan imødekomme de forventede klimaforandringer i 2100.

• Der skal foretages en undersøgelse af, om det er økonomisk fordelagtigt at indføre Styring,

Regulering og Overvågning (SRO) for at udnytte det eksisterende kloaksystems kapacitet optimalt,

hérunder evt deltagelse i fælleskommunalt varslingssystem ved ekstremregn.

• Der arbejdes videre med forbedring af afløbsforholdene i de 4 fokusområder, som har været

særligt hårdt ramt af oversvømmelser. Fokusområderne er:

• Området omkring Grønsvinget / Vingetoften / Kærnestykket.

• Området omkring Lidsøvej / Bjergbyvej / Malurthaven.

• Området omkring Våbenstedvej / Tvedvangen.

• Kantatevej pumpestation / Erhvervskvarteret

Anlægsprojekter, der forventes udført i planperioden er:

• Kloakering af Skinderskovvej. Samt nedlæggelse af pumpstation ved Kai Dige Bach og Hjortespringbadet


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

• Anlæg af et overløbsbassin ved Symfonivej, øge kapaciteten af ledning fra Klokkedybet

til Symfonivejens Pst. samt nedlæggelse af Symfonivejens Pst. Samarbejde med Gladsaxe

Kommune/Nordvand A/S samt Københavns Energi

• Øge kapaciteten af ledning i den sydlige ende af Klokkedybet.

• Fjerne overløb fra regnvandsledning fra Herlev Hospital til fællessystemet i Kagsåoplandet.

• Sikre kapaciteten i Kantatevej Pst. med større ledninger og større pumper.

• Etablere et midlertidigt bygværk mellem Sømose Å og Sømosen der skal regulere Sømosens

vandstand således, at Herlev Kloak A/S får reetableret muligheden for at benytte Sømosen som

bassin.

Projekter i perspektivperioden er:

• Kloakering af Tibbevangen.

• Kloakering af området øst for Papyro Tex A/S.

• Kloakering af området vest for Herlev Privatskole.

• Fortsætte samarbejde med Gladsaxe Kommune/Nordvand A/S samt Københavns Energi om at

reducere udledning til Kagsåen.

• Fornyelse af olieudskillere.

• Til vurdering og løsning af opstuvnings- og aflastningsproblemer i oplandet til Værebro Å, skal

der udarbejdes en kalibreret ledningsnetmodel for regnvandssystemet.

33


4. Private anlæg

Flere steder i Herlev Kommune findes afløbssystemer, der ikke

er offentlige, men som ejes af enkeltpersoner eller i fællesskab

af f.eks grundejerforeninger, boligselskaber eller virksomheder.

Disse er for en stor del kendt af Herlev Kommune.

Fælles for dem er, at ansvaret for drift og vedligeholdelse

varetages af anlæggets ejer eller lokale spildevandslaug.

35


36

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

4.1 Fællesprivate anlæg

Herlev Kommune ønsker, at alle ejendomme skal aflede spildevand ved fremføring af afløbsstik

til grundgrænsen til nye matrikler. Dog kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at aflede fra

ledninger som ejes af flere grundejere. Sådanne fællesprivate anlæg skal fremgå af spildevandsplanen

eller ved et tillæg, og de berørte bolig- og lodsejere skal oprette et spildevandslaug, inden

spildevandsplanen vedtages. Der skal udarbejdes vedtægter for lauget, som skal tinglyses på de

berørte ejendomme.

Private afløbssystemer inden for Herlev Kloak A/S’ opland fremgår af kort 4.1

4.2 Det åbne land

Ukloakeret spredt bebyggelse med ejendomme med mindre end 30 PE, betegnes som: ‘det åbne

land’. Ejendomme beliggende i dette område, skal hver især have tilladelse til udledning eller nedsivning

af spildevand jævnfør reglerne i Miljøbeskyttelsesloven. Udledningerne skal være i overensstemmelse

med Regionplanens retningslinier, kapitel 7.3.

For at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet i vandløb og søer, vedtog Folketinget i 1997 en lov,

som medfører at ejendomme i det åbne land, som bidrager til forurening af vandløb og søer, skal

forbedre rensningen af deres spildevand.

Til forbedring af spildevandsrensningen skal kommunen påbyde ejendomme forbedret rensning

på baggrund af de specifikke krav for det pågældende område.

Inden kommunen kan meddele påbud, skal følgende forudsætninger være til stede:

• Ejendommens afløbsforhold, herunder udledningsstedet i recipienten, skal være dokumenteret.

• Ejendommen skal bidrage til forurening i det vandområde, hvor udledningen er konstateret.

• Vandområdet skal være dokumenteret forurenet med spildevand i et omfang, der gør, at den

vedtagne målsætning for vandområdet ikke opfyldes.

Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen er stort eller lille. Påbud

om forbedret rensning, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

For helårsboliger skal et påbud om forbedret rensning følges af et tilbud fra kommunen om kontraktligt

medlemskab af kloakforsyningen. Medlemskabet indebærer, at kloakforsyningen forestår

udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Ejeren skal

herefter betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som hvis ejendommen blev tilsluttet

kommunens afløbssystem. Ejeren betaler ligeledes nødvendige ledningsomlægninger på egen

grund.

Alternativt kan ejeren selv vælge at etablere og drive den påbudte renseforanstaltning. Herefter

skal ejeren kun betale spildevandsafgift for enkeltudledere.


andre områder

ejer- og andelsforeninger

boligselskaber

grundejerforeninger

Figur 4.1 Private anlæg

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

37


38

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

For ejendomme, som har et anlæg, der typemæssigt opfylder kravet til rensning, gælder det, at

hvis der ved tilsyn konstateres mangler, f.eks. som følge af manglende vedligeholdelse, kan påbud

om afhjælpning meddeles uden samtidig tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Sommerhuse og erhvervsejendomme skal ikke tilsvarende tilbydes medlemsskab. De skal altid selv

etablere og drive den påbudte renseforanstaltning.

4.2.1 Status

I Herlev Kommune er det kun området i og omkring Hjortespringskilen, der har ejendomme, der

er beliggende udenfor det offentlige kloakopland.

I 1998-99 blev der ført tilsyn med en del af de ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlige kloakopland

for derved at registrere afløbsforholdet.

I 2006 er der udtrukket oplysninger fra BBR vedrørende anvendelse og afløbsforhold på den

enkelte ejendom. Af figur 4.2 ses ejendommene i det åbne land med angivelse af hvilken type

rens ning, der er registreret på ejendommen. Af figuren ses også oplandet, hvor der kræves supplerende

krav til rensning for både organisk stof og ammoniak.

Alle ukloakerede ejendomme er listet bagerst i skema S8 med angivelse af, om der er ført tilsyn på

ejendommen samt med registrering af afløbsforholdene.

4.2.2 Plan

Af hensyn til vandkvaliteten i Tibberup Å skal der ske rensning af spildevand fra alle ejendomme

svarende til SO (Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt krav til ammoniakreduktion).

I planperioden vil Herlev Kommune iværksætte undersøgelser af afvandingsforholdene for de

ejendomme, kommunen ikke tidligere har ført tilsyn med. De ejendomme, der ikke har tilstrækkelig

rensning, eller hvor der er tale om uhygiejniske forhold eller konstruktive mangler vil modtage

et påbud om forbedret rensning eller udbedring.

Til beskyttelse af grundvandsressourcen er oplandet registreret som OSD (Område med Særlige

Drikkevandsinteresser), hvorfor nedsivning kun kan tillades under særlige vilkår. Jævnfør kapitel

7.3.3.

4.3 Koloni- og nyttehaver

I Herlev Kommune er der 1.132 kolonihaver og 384 nyttehaver. Der er ingen planer om kloakering

af disse områder.

Tilsvarende det åbne land gælder det, at spildevandsafledning skal være i overensstemmelse med

retningslinierne i Regionplanen.


hovedoplande

renseklasser SO

nyttehaver

haveforeninger

kloakeret opland

status og plan

Figur 4.2 Det åbne land

Afløbsforhold

ukloakerede ejendomme

ingen rensning (16)

1 tilsluttet renseanlæg (7)

2 septictank+samletank (10)

3 septictank/sort+nedsivning/gråt (4)

4 septictank+samlebrønd (39)

5 septictank+sivebrønd el. dræn (16)

6 septictank+udledning (2)

7 nedsivning (4)

8 tørkloset+nedsivning (16)

9 uden vandindstallation (12)

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

39


5. Recipienter

Den målsatte recipientkvalitet skal overholdes og grundvandskvaliteten

skal sikres hvorfor udledning af spildevand til jord,

vandløb og søer må indrettes hensigtsmæssigt herefter.

I Herlev Kommune findes 4 vandløb, hvoraf 3, Kagså, Sømose

Å og Tibberup Å, har deres udspring i kommunen. Harrestrup

Å løber på en kortere strækning gennem kommunen. Samtlige

vandløb er grænsevandløb til nabokommunerne. Ingen af

vandløbene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

41


42

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Fra det offentlige afløbssystem er der udledninger fra de separatkloakerede oplande af overfladevand.

Fra de fælleskloakerede oplande er der udledning af spildevand opblandet med regnvand.

Af figur 5.1 ses gældende målsætning for vandløb samt hvilke oplande hvor der er ekstra krav

til rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme. Der ses også regnbetingede udledninger

fra Herlev Kloak A/S, udledning af overfladevand fra Vejdirektoratets veje samt udpumpning fra

afværgepumpninger af jordforureninger. Tilledning fra regnbetingede udledninger fra nabokommuner

er ikke vist og ikke nærmere beskrevet.

Der er også vist regnvandsbassiner, der er blevet omfattet af fredning jævnfør Naturbeskyttelseslovens

§3.

5.1 Tibberup Å

Tibberup Å har sit udspring i Smørmosen, som ligger delvist i Gladsaxe og delvist i Herlev

Kommune. Tibberup Å er et sidetilløb til Værebro Å, der har udløb i Roskilde Fjord. Herlev Kommune

deler vandløbsmyndigheden med Furesø og Gladsaxe kommuner. I Herlev Kommune er Tibberup

Å et vandløb med forringede fysiske forhold som en følge af udretning og uddybning (regulering).

Oplandet til Tibberup Å er præget af de mange moser og småsøer, der passeres. Ingen af søerne

er målsatte, men de fleste er omfattet af fredning i §3 i Naturbeskyttelsesloven.

I oplandet er der tilledning fra enkeltliggende ejendomme og fra haveforeninger/nyttehaver. Fra

afløbssystemet i Herlev Kommune til Tibberup Å er der 9 separate regnvandsudløb. Til Tibberup Å

er der også tilløb fra Vejdirektoratets vejafvanding fra Ring 4.

Tibberup Å er generel målsat som karpefiskevand med en grænseværdi for opløst ilt: døgnminimum

4 mg/l. Tibberup Å opfylder ikke målsætningen, dels på grund af reguleringen og dels på

grund af udledning af spildevand fra ukloakerede ejendomme i oplandet.

5.2 Sømose Å

Sømose Å har sit udspring i Sømosen, og er i hele sin udstrækning grænsevandløb mellem Herlev

og Ballerup Kommune, bortset fra de øverste 86 m, der ligger i Herlev Kommune.

Sømose Å var tidligere et spildevandsteknisk anlæg. I den forbindelse blev der ved Hanevad anlagt

en olieudskiller på ledningens udløb til Harrestrup Å og efterfølgende et bassin ved Hanevad.

Bassinet ejes af Ballerup Kommune, og Herlev Kloak A/S bidrager til driften. Vandet fra bassinet

delvist løber, delvist pumpes til Harrestrup Å lige øst for Ballerup Boulevard. Oppumpningen er udformet,

så vandet iltes. Herved er det muligt at øge iltindholdet i Harrestrup Å med op til 4 mg/l.

I de kritiske tørre og varme perioder kan iltindholdet øges fra ca. 4 mg/l til 6-7 mg/l. Hanevad

regnvandsbassin har været benyttet som kølevandsreservoir for Vestforbrændingen.


hovedopland

lempet målsætning

generel målsætning

renseklasse SO

renseklasse O

Haveforeninger

nyttehaver

enkeltliggende ejendomme

vejafvanding, vejdirektoratet

udledning fra afværgeboring

kloakeret opland

regnvandsbassin, §3

spildevandsbassin, §3

regnvandsudløb

overløb

Figur 5.1 Målsætning for vandløb samt tilledninger

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

43


44

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

Den nedre del af Sømose Å, syd for jernbanen, er reguleret til at føre store regnvandsmængder

frem til regnvandsbassin ved Hanevad og er samtidig påvirket af vandindvinding fra KE’s kildeplads

VIII.

Der er tilledning fra afløbssystemet i Herlev Kommune til Sømose Å fra 11 separate regnvandsudløb.

Der oppumpes forurenet grundvand fra forskellige ejendomme i erhvervskvarteret. De

fleste afværgepumpninger drives af Region Hovedstaden, men Herlev Kommune har et enkelt

anlæg på Vasekær 4. Vandet ledes via en pumpestation på Marielundvej til et rensningsanlæg på

Knapholm 10. Det rensede vand ledes ud i Sømose å.

Sømose Å er lempet målsat på grund af interesser i afledning af vand, påvirkning af spildevand

og vandindvinding. Sømose Å opfylder ikke målsætningen. Vandløbet er påvirket af regulering,

rørlægninger, hårdhændet vedligeholdelse, sandvandring, faunaspærringer, reduceret sommervandføring

og spildevand fra regnbetingede udledninger samt haveforeninger/nyttehaver.

5.3 Kagså

Kagså er grænsevandløb imellem Gladsaxe henholdsvis København og Herlev Kommune. Kagså er

et sidetilløb til Harrestrup Å som har udløb i Kalveboderne/Køge Bugt.

Ved udspring er vandløbet påvirket af spildevand fra haveforeninger og nyttehaver. Fra Herlev

Kommune er der 2 separate regnvandsudløb og 14 udløb fra overløbsbygværker. Langs Kagsåen

er der tilledning fra Vejdirektoratets afvanding af Hillerød Motorvejen og MO3. Der er et udløb fra

afværgeanlæg .

Kagsåen er et vandløb med stærkt forringede fysiske forhold som en følge af udretning og

uddybning (regulering). Der er ofte problemer med opstuvning af vand og høj vandstand på grund

af udledning af regnvand fra befæstede arealer samt opspædet spildevand fra både Gladsaxe og

Herlev kommuner. Desuden er vandløbet sommerudtørrende, idet grundvandsstanden er sænket

som følge af indvinding til drikkevandsformål fra KE’s kildepladser XIII og XIV. Vandløbet var tidligere

klassificeret som et spildevands teknisk anlæg.

Kagsåen er lempet målsat på grund af afledning af vand (C) samt påvirket af spildevand (D) og

vandindvinding (E). Kagsåen opfylder ikke målsætningen. Vandløbet er påvirket af regulering,

rørlægninger, hårdhændet vedligeholdelse, sandvandring, faunaspærringer, reduceret sommervandføring

og spildevand fra regnbetingede udledninger.


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

45


6. Administration

Herlev Kommune er myndighed i forbindelse med administration

af spildevand indenfor kommunes grænser. Dette kapitel

beskriver i hovedtræk, efter hvilke retningslinier dette gøres.

47


48

SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

6.1 Afledningsret til det offentlige afløbssystem

I henhold til Mijøbeskyttelseslovens kapitel 4, §28, meddeler kommunalbestyrelsen tilladelse til tilslutning

til offentlige og private spildevandsanlæg.

Alle grundejere inden for vedtaget kloakopland, der har betalt tilslutningsbidrag har ret og pligt til at

aflede overfladevand og spildevand til det offentlige afløbssystem.

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til udtræden af kloakforsyningen.

Den enkelte grundejer har ret til afledning af spildevand fra godkendt stueplan samt afledning af

overfladevand fra en begrænset del af ejendommen. Desuden er det også tilladt at aflede vand fra

omfangsdræn, anlagt til beskyttelse af bygninger, men samlet set må afledningsretten ikke overskrides.

Ved myndighedsbehandlingen i forbindelse med afledningsret, er de dimensioneringskriterier, der

fremgår af Landvæsenskommissionskendelserne fortsat gældende. Hvis der er foretaget større ændringer,

f.eks. udbygninger med bassiner, kan dimensioneringskriterierne have ændret sig. Dog kan

ejendomme som minimum aflede i henhold til Landvæsenskommissionskendelserne.

Hovedoplandene for regnvandsafledning, som de er defineret i Landvæsenskommissionskendelserne,

er vist i figur 6.1. I bilag B2 er der en oversigt over kendelserne, inddelt efter hovedoplande. De oprindelige

landvæsenskommissionskendelser kan ses efter aftale hos Herlev Kommune i det omfang,

kommunen er i besiddelse af det enkelte dokument.

I de enkeltstående tilfælde, hvor grundejeren kan dokumentere, at kommunen har godkendt en tilslutning

med en større afledningsret, er denne gældende, og forholdet vil blive indarbejdet i førstkommende

revision af spildevandsplan.

I de tilfælde, hvor landvæsenskommissionskendelsen ikke kendes eller der ikke er afsagt en sådan, er

det følgende afløbskoefficienter, som er gældende.

Oplandsnavn Regnintensitet Boligarealer Industri Erhverv Vejarealer

Værebro Å 100 l/s/ha Ø=0,25-0,6 Ø=0,8 Ø=0,8

Herlev Vest 100 l/s/ha Ø=0,17 Ø=0,35 Ø=0,85

Midtbyen 100/170 l/s/ha Ø=0,17-0,3 Ø=0,85

Kagsåen 170 l/s/ha Ø=0,17 Ø=0,85

Stationsgårdens Villaby 170 l/s/ha Ø=0,17-0,33 Ø=0,85

Ved alle nybygninger eller større ombygninger, skal vandets naturlige kredsløb indtænkes, og regnvand

skal søges håndteret lokalt, således det bidrager til grundvandsdannelsen eller søges udnyttet til

rekreative interesser.

Ved nybygning og større ombygninger i fælleskloakerede oplande vil det i hvert enkelt tilfælde blive

vurderet, om ejendommen skal påbydes at separere afløbssystemet på ejendommen.


SPILDEVANDSPLAN 2010-2019

49

Figur 6.1 Hovedoplande regnvand. Hoved- og delopland

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324 104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11 103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308 307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402 204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

701 A

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324 104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11

MO3 11 103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

103 A

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

203 A

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

707 C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

Kl.vej C

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 E

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 D

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

707 B

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

714

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Kl.vej B

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Klauzdal

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

Kl.vej A

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

710 B

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

704 B

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308 307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

708

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

706 B

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402 204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

703

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

704 A

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 B

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 C

701 A