Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Dette gælder høringen af berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af

undersøgelsesindholdet, som ikke umiddelbart er opfyldt med VVM-reglernes idefase. Således

vil der skulle ske direkte henvendelse til berørte myndigheder som led i idefasen for at sikre

lovens opfyldelse.

Tilsvarende vil der skulle tilvejebringes et overvågningsprogram. Dette uddybes yderligere i

kapitel IV. Endvidere skal kravet om udarbejdelse af en sammenfattende redegørelse og

tilgodeses.

For planer og programmer som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan

eller alene indeholder mindre ændringer i vedtagne planer eller programmer gælder, at disse

kun omfattes af kravet om miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indflydelse

på miljøet – jf. næste afsnit. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori af planer.

Hvilke plantyper kan være omfattet?

Planer og programmer, der sætter rammer for anlægsarbejder, der ikke er opført på bilag 3 eller

4 til loven, kan også være omfattet af krav om miljøvurdering, hvis det må antages, at planens

bestemmelser vil indebære, at de anlæg, der fastsættes rammer for, vil kunne få væsentlig

indvirkning på miljøet.

Tilsvarende gælder reglerne om miljøvurdering for planer og programmer, som kan påvirke et

internationalt udpeget naturbeskyttelsesområde væsentligt. Dette indebærer, at hvis der

eksempelvis skal gennemføres en miljømæssig vurdering af en plans indvirkning på et Natura

2000 område som følge af reglerne gældende for Natura 2000 områder, så vil der også skulle

gennemføres en miljøvurdering efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og

programmer. En miljøvurdering som dog kan gennemføres som en samlet miljøvurdering som

blot skal opfylde begge regelsæt. Denne dobbelte binding sikrer såvel miljøvurderingens

faglige indhold som offentlighedens adgang til oplysninger og inddragelse i

beslutningsprocessen – se tillige side 9 punkt 2).

Planer og programmer, som sætter rammer for anlægsarbejder opført på bilag 3 eller 4 til loven,

men alene fastlægger anvendelsen for et lokalt område – eksempelvis hovedparten af

kommunernes lokalplaner – eller kun indeholder mindre ændringer i de pågældende planer og

programmer - hvilket eksempelvis er tilfældet ved genvedtagelser eller meget begrænsede

justeringer af kommuneplaner - omfattes kun af lovens krav om miljøvurdering i det omfang,

lokalplanforslaget eller forslaget til ændringer i kommuneplanen må antages at kunne få

væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvilke plantyper er ikke omfattet?

Få plantyper er helt undtaget fra lovens krav om miljøvurdering. Det drejer sig om planer og

programmer, der alene tjener et nationalt forsvarsformål eller et civilt beredskabsformål.

Desuden er finansielle og budgetmæssige planer og programmer undtaget samt

samfinancierede planer og programmer, der udarbejdes i henhold til Rådets forordninger

nr.1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene og nr. 1257/1999

om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for

Landbruget (EUGFL). Med udløbet af disse ordninger vil de nye ordninger, der måtte træde i

stedet, ikke umiddelbart være undtaget fra loven.

11

More magazines by this user
Similar magazines