Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Selvom dette ikke er et lovkrav kan det være en god ide, når der alligevel skal foretages høring,

også at inddrage berørte nabokommuner, kulturmiljøråd samt lokale foreninger – eksempelvis

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling eller andre miljø- og naturforeninger. Disse

organisationer kan have viden om vigtige lokale miljømæssige forhold, som under alle

omstændigheder vil skulle indgå i en eventuel miljøvurderingog som kan vise sig at være

væsentlige for planforslaget og miljøvurderingens gyldighed.

Loven rummer ikke en fast høringsfrist. Hvis planmyndigheden vælger at fastsætte en frist i

forbindelse med høringen, bør høringsperioden have en rimelig længde - eksempelvis 4 – 6

uger.

Grænseoverskridende miljøpåvirkninger

Hvis planmyndigheden vurderer, at også andre lande – typisk vore nabolande – er blandt de

berørte parter, skal planmyndigheden snarest muligt underrette miljøministeren, således at

denne kan sende udkastet til plan eller program samt udkast til miljørapport til den pågældende

stats myndigheder med henblik på at få den pågældende stats udtalelse om, hvorvidt denne

ønsker at indgå i den videre planlægningsproces.

Når en berørt nabostat ønsker at tage del i processen, må planmyndigheden ikke godkende eller

vedtage planen eller programmet endeligt, før miljøministeren har givet sit samtykke.

Selvom planmyndigheden indledningsvis i forbindelse med screeningen ikke finder, at planen

eller programmet vil kunne berøre en nabostat, vil nabostaten kunne være af den opfattelse, at

denne vil blive berørt og derfor anmode miljøministeren om at blive inddraget. I så fald vil

miljøministeren rette henvendelse til den pågældende planmyndighed med henblik på, at

nabostaten får de ønskede oplysninger. Også i denne situation må planmyndigheden ikke

godkende eller vedtage planen eller programmet endeligt, før miljøministeren har givet sit

samtykke.

Screeningsresultatet / screeningsafgørelsen

Hvis planmyndigheden på grundlag af screeningen har fundet, at planen eller programmet skal

miljøvurderes, kan planmyndigheden umiddelbart gå i gang med fastlægge det nærmere

indhold af miljøvurderingen.

Planmyndigheden har i denne fasse naturligvis også den mulighed at ændre planideen, således

at miljøpåvirkningen afbødes og planforslaget ved en fornyet screening – herunder høring af

berørte myndigheder – ikke længere antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og således

ikke skal miljøvurderes.

Hvis screeningen har ført til planmyndighedens beslutning om, at planen eller programmet ikke

skal miljøvurderes, så skal denne beslutning offentliggøres snarest muligt og før den endelige

godkendelse eller vedtagelse af planen eller programmet. I forbindelse med lokalplaner og

den kompetente myndighed. Styrelsen er f.eks. tilsyns- og tilladelsesmyndighed efter skovloven og

naturbeskyttelseslovens klitbestemmelser. På sådanne områder kan styrelsen derfor også være berørt myndighed

efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Til yderligere uddybning henvises til notat af 6. april 2005

om høring efter SMV-loven i Habitatspørgsmål, som findes på www.sns.dk

14

More magazines by this user
Similar magazines