Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Miljørapporten skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1 til loven.

Kravet til kvaliteten og omfanget af oplysningerne skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed

kan forlanges ud fra den aktuelle viden og brug af gængse vurderingsmetoder, samt planen eller

programmets detaljeringsniveau. Med i overvejelserne om oplysningernes omfang kan og

indgå, på hvilket trin i et eventuelt planhierarki planen eller programmet indgår.

Det er også væsentligt at understrege, at eksisterende, relevante oplysninger – uanset at de

primært er indsamlet til et andet formål – naturligvis må anvendes i forbindelse med

miljøvurderingen af planen eller programmet.

Bilag 1 kan med fordel anvendes som en slags checkliste for, om miljørapporten opfylder såvel

de formelle som de indholdsmæssige krav. Særligt bør punkt b) og i) have planmyndighedens

bevågenhed, idet disse to elementer ikke på samme måde som de øvrige punkter naturligt

opstår af planprocessen. Punkt b) i bilag 1 indebærer en beskrivelse af 0-alternativet og de

miljømæssige konsekvenser af at vælge 0-alternativet, og punkt i) indebærer tilvejebringelse af

en overvågning og et forslag til et overvågningsprogram.

Høring – berørte myndigheder

Inden der tages endeligt stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i

miljørapporten, skal planmyndigheden høre berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold

der bør inddrages i miljøvurderingen. Denne høring kan kombineres med myndighedens

forpligtelse efter lovens § 4, stk. 3 om at gennemføre en høring af berørte myndigheder, inden

der træffes endelig afgørelse om at gennemføre en miljøvurdering – jf. side 12.

De berørte myndigheder har i den forbindelse mulighed for, dels at stille forslag til, hvilke

forhold der bør belyses og vurderes i miljørapporten, dels at foreslå eventuelle alternative

løsninger, som i givet fald også bør indgå i miljørapporten og i planmyndighedens overvejelser.

Berørte myndigheders forslag til alternativer må som udgangspunkt antages at være ”rimelige”

i lovens forstand. Det kan i forbindelse med høringen af berørte myndigheder være

hensigtsmæssigt at angive en passende svarfrist – eksempelvis 4 – 6 uger.

Andre deltagere

Loven stiller ikke krav om individuel høring af andre end de berørte myndigheder. Da der

imidlertid alligevel skal gennemføres en høring af de berørte myndigheder, kan det være en

hjælp også at få bidrag fra andre parter, som for eksempel lokalafdelinger af Danmarks

Naturfredningsforening eller lignende organisationer med særligt kendskab til det lokale miljø.

Dette vil næppe forlænge der i øvrigt indgår at få fastlagt indholdet i miljøvurderingen, men

sandsynligvis kvalificere og måske også lette det forstående arbejde med selve

miljøvurderingen, ligesom det vil kunne imødekomme spørgsmål fra offentligheden i

forbindelse med den senere offentliggørelse af miljøvurderingen og plan- eller

programforslaget.

Det er vigtigt at understrege, at det er helt op til planmyndigheden at afgøre, i hvilket omfang

en høring af andre parter end de berørte myndigheder er ønsket.

17

More magazines by this user
Similar magazines