Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Overvågningsprogram

De fleste planlæggende myndigheder gennemfører allerede en lang række overvågninger af

forskellig karakter – også miljømæssige overvågninger. Det gælder blandt andet overvågninger

i forbindelse med opfyldelse af miljømål, udarbejdelse af planredegørelser, periodiske

obligatoriske planrevisioner, tilsyn med virksomheder o. lign.

Overvågningsprogrammet i forbindelse med miljøvurderingen af en plan eller et program bør

naturligvis tage udgangspunkt i miljøvurderingens konklusioner og de forventede såvel positive

som negative væsentlige indvirkninger på miljøet. Samtidig med at disse væsentlige

indvirkninger på miljøet søges overvåget, bør det overvejes, om overvågningsprogrammet kan

tilrettelægges ud fra den overvågning, der allerede finder sted.

Det er således ikke krav om, at der etableres en selvstændig overvågning i konsekvens af

miljøvurderingen af en plan eller et program – tværtimod bør det tilstræbes så vidt muligt at

anvende tilgængelige oplysninger, blot disse opdateres med en hyppighed, der muliggør en

hensigtsmæssig overvågning i relation til den pågældende plan.

Kun hvor det ikke er muligt at anvende bestående overvågninger, kan det komme på tale at

etablere en for planen eller programmet selvstændig overvågning – dette bør dog som

udgangspunkt være undtagelsen.

Resultatet af overvågningen skal være offentligt tilgængelig – jf. lov nr. 292 af 27. april 1994

som senest ændret ved lov nr. 310 af 2. maj 2005 om aktindsigt i miljøoplysninger.

Høring af myndigheder og offentlighed om miljørapporten

Offentligheden

Den offentlighed, der skal inddrages i forbindelse med miljøvurdering af planer og

programmer, er som udgangspunkt den samme kreds, som skal inddrages i forbindelse med

høringen over forslaget til plan eller program. Dette gælder imidlertid kun, hvis der i forvejen

er bestemmelser om offentlig høring i den lovgivning, som indeholder bestemmelserne om den

pågældende plans tilvejebringelse.

Hvis der derimod ikke er bestemmelser om at indrage offentligheden i forbindelse med

udarbejdelsen af plan- eller programforslaget, skal der ved offentligheden forstås den samme

definition af offentligheden, som følger af Århus konventionen 6 . Offentlighedsbegrebet er

således bredere end det, der følger af forvaltningslovens partsbegreb, og omfatter i mange

tilfælde endog foreninger, organisationer og grupper af fysiske og juridiske personer.

Myndigheder, der skal høres

Den planlæggende myndighed skal høre de myndigheder, som planmyndigheden tidligere har

fundet kunne blive berørt, og som derfor tidligere er hørt i forbindelse med den nærmere

fastlæggelse af undersøgelsesindholdet. Dette gælder også de myndigheder, som i den

forbindelse har tilkendegivet ikke at have bemærkninger til planmyndighedens forslag til

indholdet af miljøvurderingen.

6

”Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og

domstolsafgørelser på miljøområdet”

21

More magazines by this user
Similar magazines